Kindcentrum Jij

Abtslaan 15 4844 SL Terheijden

 • Schoolfoto van Kindcentrum Jij
 • Samenhang tussen Nederlands, Engels, wereldoriëntatie en de expressievakken.
 • Veel individuele aandacht
 • Lezen is de basis voor leren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze kunnen zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Het tijdpad voor de aanmelding op het VO verandert hiermee:

 • Uiterlijk 15 november melden scholen zich aan voor de doorstroomtoets.
 • Tussen 10 en 31 januari ontvangen de leerlingen hun voorlopig schooladvies.
 • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets. 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies. 
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Alle leerlingen van Kindcentrum Jij maken in groep 8 de IEP-doorstroomtoets. Deze toets bestaat uit de onderdelen lezen, rekenen en taal. Het resultaat wordt gemeten in referentieniveaus. Deze niveaus beschrijven welke taal- en rekenvaardigheden de leerlingen moeten beheersen bij het verlaten van de basisschool. We streven bij alle kinderen naar het niveau 1S/2F. 

In schooljaar 2022-2023 hebben alle leerlingenhet niveau 1F op de drie gebieden bereikt. Bij lezen heeft 75% van de leerlingen ook het streefniveau 1S/2F bereikt. Bij rekenen en taalverzorging lag dit percentage op respectievelijk 38% en 63%.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.
Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

In schooljaar 2023-2024 starten we met een nieuw leerlingvolgsysteem: IEP. We gebruiken al een tijdje de eindtoets van IEP en nu dus ook hetleerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar maken de leerlingen uit groep 3 t/m 8 de IEP-toetsen. In groep 1/2 maken de leerlingen geen toetsen, maar observeert de leerkracht de kinderen aan de hand van de leerlijnen Jonge Kind uit Parnassys.

Wij analyseren deze resultaten op school-, groeps- en individueel niveau. De schoolanalyse helpt ons om de kwaliteit van ons aanbod te evalueren en eventueel te verbeteren. Afspraken die we aan de hand van deze analyse maken, noteren we in kwaliteitskaarten. Groepsanalyses gebruiken we om te bepalen of een specifieke groep wellicht iets anders nodig heeft. Leerlinganalyses tot slot, geven ons inzicht in de leerdoelen die de leerlingen wel en nog niet beheersen. Hier kunnen we ons onderwijs op aanpassen.

De resultaten op schoolniveau worden ter verantwoording jaarlijks aan het bestuur en de onderwijsinspectie verstrekt. Ouders ontvangen alle toetsgegevens van hun kind op het schoolrapport.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf jongs af aan volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door na te gaan in hoeverre de kinderen de doelen na een les beheersen. Ook worden er vanaf groep 3 methode gebonden toetsen na een blok afgenomen. Daarnaast worden er vanaf groep 3 twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen: IEP. Al deze gegevens worden geanalyseerd.   

Aan de hand van de resultaten en onder andere de werkhouding en betrokkenheid van een leerling bij het onderwijs wordt een beeld gevormd van passend vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IK ontwikkel mezelf, JIJ staat centraal, WIJ zijn verbonden!

Het welbevinden speelt een grote rol binnen ons onderwijs waardoor wij structureel aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op het gebied van gedrag vinden wij het belangrijk dat we met elkaar omgaan op een respectvolle manier en een leeromgeving bieden waarbij we bovenstaande waarden als speerpunten hanteren:

Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen van groot belang. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbondenheid
 • Eigenheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


De onderwijsinspectie onderzoekt of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. het toezicht van de inspectie begint en eindigt dan ook bij het bestuur.
Eens in de vier jaar vindt er een uitgebreid onderzoek plaats bij ieder bestuur en zijn scholen.(vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen) Daarnaast analyseren ze jaarlijks alle scholen op basis van de gegevens die zij hebben. Zien ze risico’s, dan onderzoeken ze door middel van een expertanalyse de ernst en omvang van de risico’s. De uitkomst van de expertanalyse bepaalt of ze in gesprek gaan met ons bestuur.

Onze school is in 2012 voor de laatste keer bezocht door de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft toen voor onze school een basisarrangement afgegeven. Afgelopen jaren heeft dit vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij het bestuur. 

Terug naar boven