Dynamiek

Borgsche Rieten 15 g 7061 ZM Terborg

Schoolfoto van Dynamiek

Het team

Toelichting van de school

Ook in schooljaar 2021-2022 heeft het bestuur van Dynamiek, de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8, de school van een ruime formatie voorzien. Werkdrukmiddelen zijn ingezet om meer handen in de groepen te krijgen, waardoor het aantal leerlingen in een groep lager is dan gemiddeld. Dit alles om onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen bieden.
Daarnaast is er ingezet op verjonging en vergroting van de expertise, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van elkaars sterke punten.
De gedachte binnen het team is dat gebruik making van elkaars expertise en specialisaties het geheel sterker is dan de som der delen.
Op dit moment betaalt deze investering zich zichtbaar binnen de school uit.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De kinderen hebben te maken met verschillende leerkrachten door o.a. deeltijdwerk. We proberen dit tot een minimum te beperken. Bij ziekte van een leerkracht zal er een vervanger in de groep komen. De rust in de groep en het verder kunnen gaan met het programma zijn voor de school en de kinderen van belang. Onze school is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en maakt gebruik van de ‘Vervangerspool’.
Indien er geen vervanger voorhanden is, wordt de eerste dag door het team opgevangen. Is er voor de volgende dagen geen vervanger, dan is het mogelijk dat groepen kinderen thuis moeten blijven. Tijdens de eerste dag zonder vervanger wordt besloten hoe het de volgende dagen verder moet. Mocht (in zeer uitzonderlijke gevallen) een groep thuis moeten blijven, dan worden de ouder(s) / verzorger(s) door middel van een appje via Parro of briefje geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt, gekoppeld aan de toegekende formatie, met zo min mogelijk combinatiegroepen. We streven er bovendien naar om het leerlingenaantal van de groepen niet boven de 30 te laten komen. Soms moet een leeftijdsgroep over twee of meer klassen worden verdeeld. We hanteren in dat geval pedagogische-didactische criteria, als:·    Groepssamenstelling;·    Leerstofaspecten;·    Sociaal-emotionele ontwikkeling;·    Broertjes-zusjes niet in 1 groep·    Leeftijd;·    Verhouding aantal jongens-meisjes; Daarnaast willen we leerkrachtenwisselingen in een week zoveel mogelijk beperken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dynamiek biedt binnen de wet- en regelgeving op het primair onderwijs regulier passend onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Taalonderwijs is gezien onze doelgroep een prioriteit en Dynamiek beschikt daarvoor over een mede door de gemeente ondersteund programma voor extra taalonderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven