CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 had de school twee zeer kleine groepen 8. De gemiddelde scores zijn om deze reden niet zichtbaar in het overzicht.

In schooljaar 2017-2018 was de gemiddelde eindscore: 539,5.

In schooljaar 2018-2019 was de gemiddelde eindscore: 538,7.   

In schooljaar 2019-2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen. Daarom zijn er geen scores te publiceren. In het schooljaar 2020-2021 telt de school 3 groep-8 leerlingen. Om de anonimiteit van deze leerlingen te waarborgen worden er geen scores van deze groep gepubliceerd.

Onze school scoort hoog op de eindcito-toetsen. Daar zijn we trots op. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Op basis van de tussenopbrengsten worden de groepsplannen aangescherpt of aangevuld. De aanpak die daar uitrolt wordt met ouders besproken. Vanaf groep 5 worden de aanpak met ouders én leerlingen besproken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomadviezen voor naar het VO worden zorgvuldig gegeven.  Aan het einde van groep 6 geeft de leerkracht op basis van observatie van de metacognitieve vaardigheden (zelfstandigheid, werkhouding, motivatie) en de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem een indicatie van het te verwachten advies aan de ouders tijdens de voortgangsgesprekken. De ouders en de leerling krijgen hierdoor de kans om zich tijdig te laten informeren door de verschillende VO-scholen in en buiten de regio. 

Aan het einde van groep 7, wanneer ook de Plaatsingswijzer grotendeels is ingevuld wordt er een voorlopig advies gegeven door de leerkracht tijdens het voortgangsgesprek met de ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek wordt het plan van actie opgesteld en besproken: wat is er nodig voor een hoger advies of om het advies te definitief te maken? 

Na de M-toetsing in groep 8 (rond februari) wordt het definitieve adviesgesprek gepland met de ouders en de leerling. Tijdens het definitieve adviesgesprek komt ook de keuze voor het VO ter sprake en kunnen aanmeldformulieren worden meegegeven. De ouders vullen deze vervolgens zelf in en zorgen voor de verzending naar de VO-school van hun keuze.  

Als de verwachting (op basis van de resultaten) is dat de leerling een PRO-verwijzing gaat krijgen dan wordt dit gedurende het groep 7-jaar met de ouders besproken. Aan het begin van groep 8 wordt de leerling door de ouders (met hulp van de school) aangemeld voor een onderzoek op de PRO-school. De uitslag van dit onderzoek wordt door de PRO-school met de ouders besproken en zij geven aan of deze uitslag gedeeld mag worden met de basisschool. 

Door ouders veel te betrekken bij de resultaten van hun kind kan een uitstroomadvies nooit een verrassing zijn. Toch kan het gebeuren dat ouders het niet eens zijn met het gegeven advies. Zij kunnen dan in bezwaar gaan bij de directie van de school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven