CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 had de school twee zeer kleine groepen 8. De gemiddelde scores zijn om deze reden niet zichtbaar in het overzicht.

In schooljaar 2017-2018 was de gemiddelde eindscore: 539,5. Groep 8 telde 4 leerlingen. Het totale leerlingenaantal betrof 40. 

In schooljaar 2018-2019 was de gemiddelde eindscore: 538,7.  Groep 8 telde 4 leerlingen. Het totale leerlingenaantal betrof 40.  

In schooljaar 2019-2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen. Daarom zijn er geen scores te publiceren.

In het schooljaar 2020-2021 is de DIA-toets afgenomen. De gemiddelde score was 344. Groep 8 telde 3 leerlingen. Het totale leerlingenaantal betrof 50.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Op basis van de tussenopbrengsten worden de groepsplannen aangescherpt of aangevuld. De aanpak die daar uitrolt wordt met ouders besproken. Vanaf groep 5 worden de aanpak met ouders én leerlingen besproken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroomadviezen voor naar het VO worden zorgvuldig gegeven.  Aan het einde van groep 6 geeft de leerkracht op basis van observatie van de metacognitieve vaardigheden (zelfstandigheid, werkhouding, motivatie) en de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem een indicatie van het te verwachten advies aan de ouders tijdens de voortgangsgesprekken. De ouders en de leerling krijgen hierdoor de kans om zich tijdig te laten informeren door de verschillende VO-scholen in en buiten de regio. 

Aan het einde van groep 7, wanneer ook de Plaatsingswijzer grotendeels is ingevuld wordt er een voorlopig advies gegeven door de leerkracht tijdens het voortgangsgesprek met de ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek wordt het plan van actie opgesteld en besproken: wat is er nodig voor een hoger advies of om het advies te definitief te maken? 

Na de M-toetsing in groep 8 (rond februari) wordt het definitieve adviesgesprek gepland met de ouders en de leerling. Tijdens het definitieve adviesgesprek komt ook de keuze voor het VO ter sprake en kunnen aanmeldformulieren worden meegegeven. De ouders vullen deze vervolgens zelf in en zorgen voor de verzending naar de VO-school van hun keuze.  

Als de verwachting (op basis van de resultaten) is dat de leerling een PRO-verwijzing gaat krijgen dan wordt dit gedurende het groep 7-jaar met de ouders besproken. Aan het begin van groep 8 wordt de leerling door de ouders (met hulp van de school) aangemeld voor een onderzoek op de PRO-school. De uitslag van dit onderzoek wordt door de PRO-school met de ouders besproken en zij geven aan of deze uitslag gedeeld mag worden met de basisschool. 

Door ouders veel te betrekken bij de resultaten van hun kind kan een uitstroomadvies nooit een verrassing zijn. Toch kan het gebeuren dat ouders het niet eens zijn met het gegeven advies. Zij kunnen dan in bezwaar gaan bij de directie van de school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2021 heeft de Inspectie gekeken naar de manier waarop wij op CBS De Verrekijker het online lesgeven vorm hebben gegeven tijdens de lockdown. De inspectie was van mening dat de manier waarop dit is gedaan goed was. De school heeft door middel van een kwaliteitskaart goed vastgelegd waar de lessen aan moeten voldoen. De leerlingen zijn volgens de inspectie goed in beeld. Er was een duidelijke structuur, heldere uitleg en goede controle van begrip zichtbaar. Ook viel het de inspectie op dat er sprake was van een positieve, motiverende benadering van de leerlingen. De tip die de Inspectie gaf was dat er nog wat meer aandacht kan gaan naar het activeren en stimuleren van de leerlingen om zelf na te denken. Deze tip hebben wij ons ter harte genomen.  

Terug naar boven