CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster laat u de resultaten van onze school zien. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs en de school. We zullen indien nodig een toelichting geven bij de cijfers en feiten. We geven u daarmee een goed beeld van onze kwaliteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed opgeleid team
  • betrokkenheid
  • leerrijke omgeving
  • veilig schoolklimaat
  • goede leerlingenzorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 verwachten we dat we ongeveer 70 leerlingen zullen tellen. Deze leerlingen zitten verspreid over 4 groepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Onze groepen blijven klein en overzichtelijk. Daarnaast hebben we genoeg goed geschoolde leerkrachten in huis. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk leest u hoe de schooltijden en de opvang zijn geregeld op CBS De Verrekijker. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als wij op school het vermoeden hebben dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp kunnen inschakelen. We kunnen die hulp soms zelf als school bieden, maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.Het afwegingskader ziet er als volgt uit:Signalen in kaart brengen.Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.Gesprek met ouders en betrokkenen.Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Terug naar boven