Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Als je in Langeraar komt valt de kerk meteen op.
We werken op een prettige manier samen met de kerk en de gemeenschap.
  • We werken samen met de openbare bibliotheek in Ter Aar om onze collectie up to date te houden.
Kinderen lenen hier ook boeke voor thuis.
  • De kleuters gymmen in een eigen speelzaal in de school.
De groepen drie tot en met acht gymmen in de gymzaal naast de school.
  • De school ligt aan een prachtig groot speelplein.
Iets wat we zeker willen houden als ons nieuwe IKC er staat!
  • Van maart tot okotober gaat groep zes wekelijks naar de boerderij De Vosseburch.
Heel veel in de praktijk leren over je omgeving!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar hebben alle 37 leerlingen van groep 8 meegedaan aan de CITO Eindtoets. Aeresteijn scoort boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk om de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen goed in kaart te brengen. Om die reden nemen we methode onafhankelijke toetsen af.

Met deze toetsresultaten maken de leerkrachten een groepsoverzicht. Er wordt per leerling gekeken of de vaardigheidsgroei per vakgebied is behaald en zo nodig wordt er dan verlengde instructie, extra instructie of extra hulp geboden. Hierbij wordt de leerling zelf, maar ook de ouders betrokken om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Bij de volgende toets wordt het effect van de geboden hulp bekeken en bijgesteld.

Twee keer per schooljaar komt het team bij elkaar om de tussen- en eindresultaten met elkaar te bespreken. Hoe is de voortgang in iedere groep? Welke acties zijn er ingezet of dienen ingezet te worden?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de plaatsingswijzer,die zowel voor ouders als voor leerkrachten en leerlingen een heldere adviseringsprocedure biedt.

Bij het functioneren van oud-leerlingen in het derde leerjaar van het VO staat dat 43,2% van de leerlingen boven het niveau werkt (een hoger niveau dan het gegeven advies in groep 8). Dit is als volgt te verklaren: een leerling die bij ons een vmbo-t/havo advies heeft gekregen en na drie jaar op havo niveau werkt, wordt gezien als een leerling die boven het niveau zit. In onze ogen werkt deze leerling echter op een niveau passend bij het gegeven advies, we kozen er in groep 8 bewust voor om deze leerling een dakpanadvies te geven, omdat we nog ontwikkelingsmogelijkheden zagen.

   

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een open school waarin een wisselwerking is tussen de school en de maatschappelijke ontwikkelingen en waar kinderen leren als zelfstandige individuen in die moderne maatschappij te functioneren.

We geloven in het goede in ieder mens.

In de school heerst een sfeer die oprechtheid, acceptatie en geborgenheid uitstraalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Samen kom je verder

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek van 2016 heeft een positieve golf ingang gezet. Als school hebben wij de handvatten vanuit de inspectie ter harte genomen en zijn er veel veranderingen in gang gezet. Met name op het gebied van zorg en begeleiding hebben wij een grote inhaalslag kunnen maken en hebben wij het inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen kunnen waarborgen. De nodige vervolgstappen worden nu gezet en binnen het team houden we elkaar scherp om op deze voet door te gaan.

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van het faseonderwijs en zijn we overgegaan op jaargroepen. Op deze manier zal het percentage leerlingen dat vertraagd tijdens zijn basisschoolcarrière, uiteindelijk afnemen. De sterke aspecten van het faseonderwijs, gericht op leerstofaanbod en begeleiding, zullen wij uiteraard vast houden.

Door het verhogen van onze lat is er een groot vertrouwen dat wij de positieve golf vast kunnen houden en samen, elke dag, een beetje beter kunnen worden. Het goede goed doen voor kinderen, daar gaat het om.

Terug naar boven