Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Naar de Riga Ranch.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar hebben 31 van de 32 leerlingen in groep 8 meegedaan aan de CITO Eindtoets. Eén leerling is, op basis van cognitief niveau, uitgesloten van deelname.

Aeresteijn scoort boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk om de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen goed in kaart te brengen. Om die reden nemen we methode onafhankelijke toetsen af.

Met deze toetsresultaten maken de leerkrachten een groepsoverzicht. Er wordt per leerling gekeken of de vaardigheidsgroei per vakgebied is behaald en zo nodig wordt er dan verlengde instructie, extra instructie of extra hulp geboden. Hierbij wordt de leerling zelf, maar ook de ouders betrokken om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Bij de volgende toets wordt het effect van de geboden hulp bekeken en bijgesteld.

Twee keer per schooljaar komt het team bij elkaar om de tussen- en eindresultaten met elkaar te bespreken. Hoe is de voortgang in iedere groep? Welke acties zijn er ingezet of dienen ingezet te worden?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de plaatsingswijzer,die zowel voor ouders als voor leerkrachten en leerlingen een heldere adviseringsprocedure biedt.

Bij het functioneren van oud-leerlingen in het derde leerjaar van het VO staat dat 43,2% van de leerlingen boven het niveau werkt (een hoger niveau dan het gegeven advies in groep 8). Dit is als volgt te verklaren: een leerling die bij ons een vmbo-t/havo advies heeft gekregen en na drie jaar op havo niveau werkt, wordt gezien als een leerling die boven het niveau zit. In onze ogen werkt deze leerling echter op een niveau passend bij het gegeven advies, we kozen er in groep 8 bewust voor om deze leerling een dakpanadvies te geven, omdat we nog ontwikkelingsmogelijkheden zagen.

   

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek van 2016 heeft een positieve golf ingang gezet. Als school hebben wij de handvatten vanuit de inspectie ter harte genomen en zijn er veel veranderingen in gang gezet. Met name op het gebied van zorg en begeleiding hebben wij een grote inhaalslag kunnen maken en hebben wij het inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen kunnen waarborgen. De nodige vervolgstappen worden nu gezet en binnen het team houden we elkaar scherp om op deze voet door te gaan.

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van het faseonderwijs en zijn we overgegaan op jaargroepen. Op deze manier zal het percentage leerlingen dat vertraagd tijdens zijn basisschoolcarrière, uiteindelijk afnemen. De sterke aspecten van het faseonderwijs, gericht op leerstofaanbod en begeleiding, zullen wij uiteraard vast houden.

Door het verhogen van onze lat is er een groot vertrouwen dat wij de positieve golf vast kunnen houden en samen, elke dag, een beetje beter kunnen worden. Het goede goed doen voor kinderen, daar gaat het om.

Terug naar boven