Protestants Christelijke Basisschool De Fontein

Vosholstraat 33 2461 AB Ter Aar

  • We hechten veel belang aan het stimuleren van de leesmotivatie.
  • We werken met Snappet als hulpmiddel om passend en eigentijds onderwijs vorm te geven.
  • Spelen en bewegen als belangrijke basis voor ontwikkeling.
  • We maken veel gebruik van werkvormen waarbij kinderen actief en samen leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van pcbs De Fontein.

De Fontein is een kleinschalige basisschool waar ieder kind gekend wordt en waar in een positieve sfeer samen en eigentijds wordt geleerd. Het team van De Fontein staat voor onderwijs waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen en ervaren dat hun juf of meester vertrouwen heeft in hun goede wil en in hun mogelijkheden. We willen hen uitdagen om te laten zien wat ze kunnen en hen voorbereiden op een leven in de maatschappij van morgen.

Kernwaarden: Samen Beter, Respect en Eigentijds


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Je mag er zijn!
  • Actieve betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Werken met Snappet
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven