Basisschool De Zandplaat

Hoofdstraat 85 9915 PC 't Zandt

Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2018-2019 is besloten om de DIA Eindtoets af te nemen, omdat de CITO eindtoets niet digitaal meer werd aangeboden en de DIA adaptief afgenomen wordt.

In 2019-2020 heeft er geen Eindtoets plaats gevonden in verband met het COVID19 (Corona) virus en daaruit voortvloeiend afstandsonderwijs aan leerlingen thuis. Dit schooljaar is aan de hand van de methodegebonden toetsen en de eerdere scores op CITO toetsen en DIA proeftoets verwezen (adhv Plaatstingswijzer) naar het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken de leerlingen de CITO toetsen voor de vakken lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De resultaten worden digitaal verwerkt. 

We evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit door leeropbrengsten structureel en cyclisch te analyseren en het leeraanbod hierop aan te passen. In bouwoverleggen wordt geëvalueerd en aanbod bijgesteld, tijdens zorgbesprekingen (leerkracht en intern begeleider en/of aanvullend met de directeur), tijdens teamvergaderingen en twee maal per jaar tijdens de analyse besprekingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven