Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Jeanne d'Arc worden leerlingen als volgt in hun ontwikkeling gevolgd:

Groep 1/2 

De leerlingen worden geobserveerd door de leerkracht, waarna de resultaten worden geregistreerd in de leerlijnen. Naar aanleiding van deze resultaten wordt afgestemd op verschillen in ontwikkeling. Eind groep 2 worden een aantal toetsen om onder andere de lees -en rekenvoorwaarden in kaart te brengen afgenomen. 

Groep 3 t/m 8

De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt, daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling.

Voor de tussen- en eindmeting wordt het IEP LVS afgenomen. De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen worden geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies worden er nieuwe doelen opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.

Voor alle groepen

Twee keer per jaar presenteert de ib-er de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens bespreken de leerkrachten de resultaten op groepsniveau met elkaar. Doel: welke interventies zijn wel/ niet effectief gebleken. We proberen de volgende vraag te beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen?

Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking plaats. De leerkracht kan dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, betrokkenheid, plezier, eigenheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze kernwaarden willen we voorleven en naleven in de school. Elk kind is goed en wil in de basis graag goed doen. Kinderen leren in de Kanjertraining heel duidelijk om zelf problemen op te lossen, maar lukt dit niet dan zijn wij er als leerkrachten om ze te helpen. De school heeft een open karakter en wil graag samen met ouders een oplossing vinden bij (vermoedens) van pesten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen & betrokkenheid
  • Plezier
  • Eigenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven