Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Het team

Toelichting van de school

Begeleiden van studenten in onze school.

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Maar ook is het leerzaam voor ons zelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Wij leren van- en met elkaar.

Dit houdt in dat:

 • in meerdere klassen loopt er een student mee.
 • studenten geven lessen aan groepjes en / of de gehele klas.
 • de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas.
 • we krijgen studenten van verschillende scholen.
 • alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren.
 • één collega is opleider in de school. Zij zorgt naast de mentoren voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd.
 • De studenten leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten

Beeldcoaching en IRIS Connect

Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten vinden wij als school belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school onder vallen, worden gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames gemaakt. Deze opnames worden gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem om filmopnames te delen. De beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te begeleiden. Reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om de vakbekwaamheid van leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt opnames van de leerkracht in allerlei situaties. Hoe verloopt het contact met de kinderen of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? Hoe wordt omgegaan met verschillen, of hoe begeleid je kinderen?

Beeldcoaching biedt ook mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen te werken. Te denken valt aan het invoeren van nieuwe methodes. Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden, kan alleen gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van beelden kunnen tips, tricks en feedback eenvoudig worden uitgewisseld. De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden uitsluitend ingezet ten behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden dan ook direct verwijderd na gebruik.

Beeldcoaches werken aan de hand van een gedragsconvenant beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG). Dit convenant kan bij de directie worden opgevraagd; eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of recht heeft op verlof, wordt gekeken naar de meest passende mogelijkheid om de betreffende leerkracht te vervangen. In de huidige tijd van het lerarentekort, is het vinden van een vervangers ingewikkeld. De volgende mogelijkheden worden wisselend ingezet:

 • Vervanging vanuit de invalpool van Slim personeelsbemiddeling;
 • Vervanging door een collega die een extra dag komt werken;
 • Vervanging door een collega die ambulante tijd heeft;
 • Verdelen van de groep over de overige groepen;
 • Een groep voor een dag sluiten. De kinderen zijn die dag thuis. 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze groepen zijn combinatiegroepen. Dit betekent dat er twee leerjaren in een groep zitten (bijv. groep 4/5). Jaarlijks worden de groepen, afhankelijk van het leerlingaantal per leerjaar, samengesteld. Samenwerken, een van onze kernwaarden, kan goed vorm krijgen in de combinatiegroepen. Kinderen leren van en met elkaar.

Voortgezet technisch lezen (vanaf groep 5), bieden we in de middenbouw aan in niveaugroepen. Daarbij lezen de kinderen in groepen op het leesniveau passend bij hun ontwikkeling.

Een aantal keer per jaar wordt groepsdoorbroken gewerkt aan thema's passend bij de jaarfeesten als Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Hierbij gaat het om lessen creatieve en expressieve vorming. 

 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. In de werklessen is aandacht voor de motorische, creatieve en algemene ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt aan de leerlijnen. De ontwikkeling wordt vastgelegd in de registratie van de leerlijnen.  

Het spelend leren vindt met name in de hoeken plaats. De inhoud van en het aanbod in de hoeken wisselt per periode.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Jeanne d'Arc...

 • mogen we kiezen voor samenwerken of zelfstandig werken;
 • kiezen we onze eigen werkplek;
 • vinden we het belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen en mogen leren van hun fouten;
 • werken we aan vaardigheden en executieve functies door tijdens Game-time gezelschapsspellen te spelen;
 • werken we aan een weektaak voor zelfstandig werken.

Er wordt een continurooster gehanteerd met 5-gelijke dagen. Dit betekent dat de kinderen in de eigen groep lunchen onder begeleiding van de leerkracht. Wij rekenen de lunchtijd als onderwijstijd. We houden ons bij de invulling van deze tijd aan de uitgangspunten van de inspectie. Tijdens de lunch worden activiteiten uitgevoerd die passend zijn bij de doelstellingen van het onderwijsaanbod. Afwisselend wordt tijdens lunchtijd voorgelezen, een educatief programma gekeken passend bij het thema waar aan gewerkt wordt bij Taal of Wereldoriëntatie, het jeugdjournaal gekeken en er is aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. De exacte invulling is terug te vinden op de weekplanning van de groep.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van de wet op passend onderwijs wordt aan iedere school gevraagd om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin geeft de school aan welke ondersteuning de school wel kan bieden en welke ondersteuning de school niet kan bieden. Ieder kind heeft onderwijsbehoeften. Aan sommige onderwijsbehoeften kunnen wij op KBS Jeanne d’Arc niet voldoen omdat de expertise ontbreekt of de situatie wat betreft omgeving/ gebouw het niet toelaat.

De school gaat uit van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Deze zijn in zorgniveaus ingedeeld waar een kind zich in kan bevinden. Dit is verschillend per kind en kan verschillend per jaar of vakgebied zijn. Ons uitgangspunt als team is om elk kind daar waar mogelijk op Jeanne d’Arc ondersteuning te bieden waar het kind behoefte aan heeft. Bij de aanname van een kind bij onder- of zij-instroom wordt beoordeeld door de leerkracht, IB en eventueel directie of de school het kind de onderwijsbehoefte en de ondersteuning kan bieden die het nodig heeft.

Zorgniveau 1: de basis.

Alle kinderen op KBS Jeanne d’Arc krijgen een basisaanbod aan de hand van methoden die aansluiten bij de ontwikkelingsfase binnen de jaargroep waarin het kind zich bevindt.

Zorgniveau 2: basis met lichte onderwijs-ondersteuningsbehoeften.

Wanneer uit observaties, toetsgegevens en gesprekken met het kind naar voren komt dat een kind lichte onderwijs- en of ondersteuningsbehoeften heeft, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij de observaties/ gegevens en zorg wordt gedeeld. Leerkracht zet in overleg samen met het kind en de ouders een actie of interventie in om te voorzien in de onderwijs- ondersteuningsbehoeften.

Zorgniveau 3: specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften.

Wanneer uit observaties, toetsgegevens en gesprekken naar voren komt dat een kind specifieke onderwijs- en of ondersteuningsbehoeften heeft, dan worden ouders uitgenodigd voor gesprek waarbij de observaties/ gegevens en zorg wordt gedeeld. In eerste instantie zal dit intern zijn; door de leerkracht met de IB. Het kan zijn dat de IB het kind observeert en/ of extra toetst en analyseert om de onderwijsbehoeften van het kind beter in beeld te krijgen. De leerkracht of de IB zet in overleg met het kind en de ouders een actie of interventie in om te voorzien in de onderwijs- ondersteuningsbehoeften van het kind.

Er zijn mogelijkheden tot adaptief toetsen op Jeanne d’Arc:

 • Cito SBO variant rekenen en begrijpend lezen.
 • Extra tijd, vergrote versie en in delen toetsen voor kinderen met dyslexie is mogelijk.
 • Een toets van een hoger of lager leerjaar afnemen.


Zorgniveau 4: extern consultatie of begeleiding.

Wanneer de interventies en de ingezette acties binnen zorgniveau 3 er niet toe leiden dat de ontwikkeling van het kind verder gaat, maar stagneert of achteruit gaat wordt er hulp en of begeleiding gezocht buiten de school. De IB vraagt in overleg met ouders aan de orthopedagoog/ psycholoog om mee te kijken naar de ontwikkeling van het kind en de reeds ingezette acties. Een advies/ vervolg kan zijn dat het kind wordt onderzocht op intelligentie, gedrag of specifiek bijvoorbeeld op dyslexie. Vervolgens wordt het onderzoek samen met adviezen besproken met ouders, orthopedagoog/ psycholoog, IB en leerkracht. Er wordt overlegd op welke wijze de school de adviezen kan inzetten en hoe we het onderwijsaanbod kunnen aansluiten bij de behoefte/ niveau van het kind, passend onderwijs. Dit zou kunnen betekenen dat er een tweede leerlijn wordt opgesteld, een OPP (onderwijs ontwikkel perspectief). Ook is het mogelijk dat de orthopedagoog/ psycholoog verbonden aan de school begeleiding en ondersteuning biedt aan het kind voor een korte periode bijvoorbeeld op werkhouding of sociaal emotioneel gebied.

Zorgniveau 5: mogelijke verwijzing naar...

Wanneer duidelijk wordt vanuit onderzoek, periode van inzet binnen zorgniveau 4 (eventueel met OPP), dat de onderwijsbehoefte groter of anders is dan geboden kan worden op de Jeanne d'Arc, is het mogelijk dat het kind wordt verwezen naar:

 • Een andere reguliere school. Ouders melden het kind aan bij een andere school. De IB heeft de plicht om de gegevens te delen met de nieuwe school.
 • Een school voor speciaal (basis)onderwijs, dit kan zijn om leerproblemen en of gedragsproblemen die het team van Jeanne d’Arc niet kunnen begeleiden. De IB-er houdt contact met de school waarnaar het kind verwezen is i.v.m. mogelijk terugplaatsing op regulier basisonderwijs op termijn.

De grenzen aan ondersteuning:

Zolang een kind lekker in zijn vel zit is er veel mogelijk in het aanpassen van lesstof. Op de Jeanne d'Arc kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal twee jaar leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen uitstromen op het niveau van eind groep 6 of hoger. Vanaf niveau groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op basis van de referentieniveau's). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Grenzen bij het begeleiden van het jonge kind risicokind hebben te maken met het niet kunnen garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden van kinderen die de leerkracht een groot deel van de dag nodig hebben of beschikken over een zeer lage taalvaardigheid, woordenschat en of intelligentie. Wanneer het welbevinden van een kind in het gedrang komt, zijn de grenzen van het reguliere onderwijs in zicht.

Tot slot hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilig schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school zijn we blijvend in beweging en ontwikkeling. We volgen scholing om onze kennis en vaardigheden te verbreden en verdiepen en nog beter tegemoet te kunnen komen aan de verschillen die er zijn. Vanuit het daltononderwijs stemmen we ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen door het geven van verantwoordelijkheid en het werken aan zelfstandigheid, reflectie en samenwerken. Door in te zetten op didactisch coachen leren hebben we hoge verwachtingen van alle leerlingen. Dat betekent niet dat we de lat te hoog leggen, maar dat we leerlingen coachen, activerende vragen stellen en regelmatig leer-bevorderende feedback geven op de inhoud en of het leerproces van de leerlingen.

We streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun en ons kunnen, op eigen wijze tot optimale groei kunnen komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het Kulturhus is naast de school, ook de bibliotheek, logopedie, een andere basisschool en Prokino gevestigd.

Bij Prokino kinderopvang in Elburg, 't Harde, Doornspijk en Nunspeet vinden ouders een groot aantal opvangmogelijkheden voor hun kind: kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

BijdeHandjes is een andere organisatie voor kinderopvang. Zij zijn gehuisvest in MFC 't Harde. 

Terug naar boven