De Duykeldam

De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant

  • In onze talentenklas worden kinderen uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten.
  • Op De Duykeldam leren de kinderen van en met elkaar.
  • Op De Duykeldam begeleiden we alle kinderen op hun eigen niveau!
  • Kinderen op de Duykeldam leren door zelf te ontdekken.
  • Op de Duykeldam hebben we oog voor creatief talent!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u de resultaten van de Eindtoets. Tot 2016 gebruikten wij de Cito Eindtoets. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt naar de IEP Eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van alle leerlingen worden twee maal per jaar getoetst. Hiervoor gebruiken we de landelijk erkende toetsen van CITO, die ons een beeld geven van de individuele leerling vergeleken met zijn/haar klasgenootjes, maar ook met het landelijk gemiddelde.

Naar aanleiding van de toetsresultaten worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al in een vroeg stadium en in ieder geval in groep 7 wordt er met ouders en kinderen gesproken over de verwijziging naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en monitoren hoe de onderwijsloopbaan van onze kinderen in de toekomst verloopt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven