De Duykeldam

De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant

 • In onze talentenklas worden kinderen uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten.
 • Op De Duykeldam leren de kinderen van en met elkaar.
 • Op De Duykeldam begeleiden we alle kinderen op hun eigen niveau!
 • Kinderen op de Duykeldam leren door zelf te ontdekken.
 • Op de Duykeldam hebben we oog voor creatief talent!

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn medewerkers met verschillende functies werkzaam. Naast de functie van leerkracht hebben leerkrachten vaak ook specifieke taken.  

Intern begeleider: IB-er. De taak van onze IB-er is het ondersteunen van leerkrachten bij hulpvragen van leerlingen. Daarnaast is de IB-er medeverantwoordelijk voor een goede verantwoording van het leerlingvolgsysteem en voor de analyse van de leerresultaten.    

Coördinator hoogbegaafdheid: Onze coördinator hoogbegaafdheid ondersteunt leerkrachten bij het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.   

ICT-coördinator: Onze ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze computers, het bewaken van het ICT-beleid en het stimuleren van de ICT ontwikkeling op onze school.   

Anti-pest - coördinator: Onze anti-pest coördinator zorgt ervoor dat er een werkbaar en gedegen anti-pestprotocol op school is en dat dit goed door een ieder nageleefd wordt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht voor scholing, bijzondere omstandigheden of ziekte kijken we eerst of een andere leerkracht van onze school de leerkracht kan vervangen. Lukt dit niet dan komt er een invalleerkracht via een extern bureau voor de groep. Bij ziekte van de leerkracht komt het soms voor dat er niet meteen een invaller beschikbaar is. In eerste instantie zullen de kinderen op school opgevangen worden en verdelen we de leerlingen tijdelijk over de groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Duykeldam is er veel aandacht voor de begeleiding van individuele kinderen. Naast de groepsleerkrachten zijn er twee onderwijsassistenten werkzaam op de school.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen vindt het onderwijs onder andere plaats tijdens de speel- en werkles en in de kring. In de kring worden nieuwe activiteiten vanuit een thema aangeboden. Tijdens de speel- en werkles oefenen de kinderen onder andere deze vaardigheden en heeft de leerkracht tijd en ruimte om kinderen extra te begeleiden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit schooljaar wordt er een nieuwe methode voor taal aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Daarnaast wordt er ook een nieuwe leesmethode voor groep 3 aangeschaft. Voor het vak wereldoriëntatie maken we gebruik van de geheel vernieuwde methode "Blink", hierbij worden de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde geïntegreerd aangeboden.

De Duykeldam is een Kanjerschool, wat inhoudt dat alle leerkrachten de opleiding tot Kanjertrainer hebben doorlopen. Wekelijks staat de Kanjertraining op het lesrooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning van De Duykeldam bevat vier aspecten:

 • basiskwaliteit
 • preventieve en licht curatieve interventies
 • onderwijsondersteuningsstructuur
 • planmatig werken.

In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten zijn afspraken gemaakt waaraan de basisondersteuning moet voldoen. Van alle scholen wordt verwacht dat zij voldoen aan de basisondersteuning en dat besturen hier op toe zien. Het niveau van de basisondersteuning van elke school wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Op De Duykeldam wordt het onderwijs zodanig ingericht dat ieder kind een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het proces wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van het kind.
Leerlingbegeleiding is gericht op het handelen van de leerkracht om een stilstand en achterstand binnen het leren te voorkomen. Dat vergt nauwe samenwerking, zowel met de partners op het gebied van onderwijs, als met de ouders van het betreffende kind.

Elke school heeft vier keer per jaar basisteamoverleg. Hier worden in een vroeg stadium leerlingen besproken met een extra zorgaanvraag.  

Vanuit het Samenwerkingsverband Passendonderwijs Lelystad/Dronten kan de school gebruik maken van verschillende zorgarrangementen die preventief ondersteuning bieden voor leerlingen. De arrangementen die ondersteuning aan de leerkrach bieden zijn ambulante begeleiding voor een hele groep, NT-2 (Nederlands Tweede taal), trajectbegeleiding en speciale leerlingbegeleiding voor groep 2 en 3.

Groepsplannen
In de groep werken we met groepsplannen, dit is het clusteren van leerlingen op grond van vaardigheden en resultaten. Individuele plannen zijn er ook voor leerlingen. Deze plannen (OPP) worden gemaakt voor spelling, rekenen en lezen. In deze plannen wordt beschreven welke leerling op welk niveau les krijgt: basisgroep, instructiegroep of plusgroep. Op schoolniveau betekent dit dat er groepsbesprekingen worden gehouden. Naar aanleiding van de bespreking maakt de leerkracht een nieuw groepsplan.

Groepsbespreking
Met alle groepen worden er drie keer per jaar groepsbesprekingen gehouden. Tijdens deze besprekingen geeft de leerkracht aan welke onderwijsbehoefte een leerling heeft. Voor de vakken worden hiervoor methode gebonden toetsen en Cito toetsen als uitgangspunt gebruikt. Wanneer de onderwijsbehoefte is vastgesteld, stelt de leerkracht een groepsplan op. In een groep geeft de leerkracht op drie niveaus les. Op basis-, instructie en plusniveau. Daarnaast kan er nog een leerling zijn die met een individueel handelingsplan werkt vanwege een eigen leerlijn. De besprekingen zijn voor de rapportage momenten.

Leerlingbespreking
Drie tot vier maal per jaar is er een leerlingbespreking waarin de (nieuwe) kinderen besproken worden, waar nog geen duidelijk beeld is over de onderwijsbehoefte. Dit gebeurt op verzoek van de leerkracht middels intervisie met collega's. Het basisteamoverleg volgt daarna en daar worden de (nieuwe) kinderen multidisciplinair besproken.

Basisteam Leerkrachten bespreken zorg van een leerling altijd eerst met ouders. Wanneer er meer expertise nodig is, kan een leerling worden aangemeld voor het basisteam. Ouders wordt hiervoor altijd om toestemming gevraagd. Op De Duykeldam bestaat het basisteam uit de zorgcoördinator, een gedragsdeskundige en de IB-er. Andere externen kunnen op aanvraag uitgenodigd worden. Ouders worden door de IB-er/leerkracht op de hoogte gebracht van de uitkomst van deze bespreking. Ook ouders kunnen uitgenodigd worden voor het overleg. Vanuit dit overleg kan het zijn dat een leerling doorverwezen wordt naar andere externen of dat de leerling besproken wordt in het zorg adviesteam. Daar kunnen meer verschillende disciplines aanschuiven.

Individuele leerlijn
Wanneer we praten over een individuele leerlijn dan hebben we het over leerlingen die met een eigen leerlijn gaan werken. Hierbij laten we het doel niveau eind groep 8 los en bekijken we elk half jaar opnieuw wat het doel is voor deze leerling. Dit wordt vorm gegeven in een ontwikkelingsperspectief (OPP).
Leerlingen die de leerstof met het grootste gemak doorlopen, worden eveneens tot zorgleerlingen gerekend. Na toetsing kan worden besloten om een kind in de eigen groep op plusniveau te laten werken of in een hogere groep te plaatsen. Vanaf groep 7 kan de leerlingen ook deelnemen aan de talentenklas.

Leerlingvolgsysteem
We hanteren het CITO leerlingvolgsysteem. Dit volgsysteem stelt ons in staat een objectief beeld te krijgen van de vorderingen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Vanaf groep 3 t/m 8 worden er in januari en juni toetsen afgenomen.
Hiermee wordt een doorgaande lijn gecreëerd in de cognitieve ontwikkeling van de leerling.
In het eindgesprek van groep 7 wordt gesproken over Cito E7 resultaten, de werkhouding, inzet, studievaardigheden en de verwachting uitstroom richting Voortgezet Onderwijs. In groep 8 volgt de CITO-eindtoets. Bij het vaststellen van het advies voor het voortgezet onderwijs wordt terdege rekening gehouden met de toetsen gedurende de eerdere jaren en de werkhouding.
Van de eindtoets groep 8 ontvangen de ouders een uitgeprinte uitslag van IEP.
De eindtoets wordt tevens als kwaliteitsinstrument gebruikt: waar zijn we goed in en wat kunnen we nog verbeteren. 
In de kleuterklas hanteren ze hun eigen volgsysteem.

Op sociaal-emotioneel gebied houden we de ontwikkeling van het kind bij door 2x per jaar een SCOL lijst (Sociale Competenties Observatie Lijst) in te vullen. Dit doen we bij de groepen 1 t/m 8.

Doublures
Voor groepen 1 en 2
Voor leerlingen uit de groepen 1 en 2 behoort een jaar 'kleuterverlenging' tot de mogelijkheden. Wij kijken hiervoor naar 3 ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal emotioneel. We hebben een protocol overgang groep 1, 2 en 3.
Groep 3
Na de Cito toets en herfstsignalering van lezen kan de leerkracht haar zorg uitspreken over de ontwikkeling van een leerling. Dit gebeurt in de leerling- en groepsbesprekingen. Ouders worden op de hoogte gebracht van de zorg. Tijdens de periode erna volgt er extra instructie en begeleiding. De toetsen in juni en de daarop volgende leerlingbespreking zijn medebepalend voor een eventuele doublure.
Groep 4
Leerlingen die op 2 van de 3 vakgebieden rekenen, spelling lezen achterstand vertonen, krijgen extra instructie en begeleiding. Gedurende het scholjaar wordt de leerling nauwlettend gevolgd. Ouders worden op de hoogte gebracht. Aan het einde van groep 4 wordt bekeken of de leerling voor het automatiseren van de basisstof een extra jaar nodig heeft of dat een eigen leerlijn wordt overwogen.
Groepen 5 t/m 8
Vanaf het moment dat een leerling in groep 5 geplaatst is, behoort een doublure in principe niet meer tot de mogelijkheden binnen de school.

Advies voortgezet onderwijs
De basisschool bepaalt in februari het schooladvies. Het advies van de basisschool is gebaseerd op de ervaringen in de totale schoolperiode. Vóór 1 maart heeft de leerkracht hierover een adviesgesprek met leerling en ouders en daarna wordt het definitieve advies doorgegeven aan het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 baseert het schooladvies op:

 • De resultaten van de toetsen die zijn afgenomen in de basisschoolperiode;
 • bespreking met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider.

Na 1 maart heeft de groepsleerkracht  een gesprek met de coördinatoren van het voortgezet onderwijs. In april wordt de eindtoets afgenomen.

Er vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders en leerling als de score van de eindtoets een andere richting aangeeft dan het reeds afgegeven advies:

 • Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen eventueel naar boven worden bijgesteld;
 • Het advies wordt op dat moment niet meer naar beneden bijgesteld.

Eventuele wijzigingen in het advies worden door de leerkracht aangepast en doorgegeven aan het voortgezet onderwijs.

1-zorgroute passendonderwijs Lelystad/Dronten
Op alle basisscholen in de gemeente Dronten wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute. De 1-zorgroute biedt de leerkracht praktische handvatten bij het handelingsgericht werken. Hiermee kan de leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoefte van leerlingen en het biedt de scholen de mogelijkheid het handelingsgericht werken een vaste plek in de zorgstructuur te geven.
Het centrale uitgangspunt is datgene wat leerlingen nodig hebben om succeservaringen op te doen om een volgend doel te bereiken. Het curatief handelen (hulp achteraf) wordt vervangen door pro-actief handelen, vooraf kijken wat een leerling nodig heeft, denken en werken vanuit mogelijkheden in plaats van problemen.
Binnen het SWV Dronten/Lelystad streven we ernaar zo vroeg mogelijk te signaleren en is er gekozen voor een nauwe samenwerking met IJsselgroep (schoolbegeleidingsdienst), Bureau Jeugdzorg, GGD, schoolmaatschappelijkwerk en speciaal basisonderwijs. Scholen ontwikkelen onderwijs zorgprofielen. Dit gebeurt door het opstellen en uitvoeren van groepsplannen. Op de website www.passendonderwijslelystaddronten.nl vindt u alle informatie.

Binnen Stichting Ante zien we de ouders als educatief partner. Dat wil zeggen, dat we er veel waarde aan hechten om de ouders bij de schoolontwikkeling van het kind te betrekken. Zodra het kind speciale onderwijsbehoeften heeft, wordt dit met de ouders besproken en zullen zij expliciet bij het zorgtraject betrokken worden.

Schoolbegeleidingsdienst 'IJsselgroep'
Voor advies en hulp aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen kan de school gebruik maken van de schoolbegeleidingsdienst (IJsselgroep). Onze school- en leerlingbegleidster is Susanne de Hoop. Zij is orthopedagoge en neemt deel aan het basisteamoverleg.

Schoolarts / GGD Flevoland
In het onderzoeksprogramma voor de scholen zijn twee contactmomenten opgenomen. Dit zijn preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO). De onderzoeken vinden plaats in groep 2 (algeheel onderzoek) en groep 7 (rug screening) en worden uitgevoerd door de verpleegkundige van de GGD.
De kinderen van deze groepen en hun ouders worden voor deze onderzoeken uitgenodigd. De onderzoeken vinden zoveel mogelijk op school plaats onder schooltijd. De jeugdarts wordt ingeschakeld indien ouders, leerkracht of verpleegkundige hier aanleiding toe zien. Op de website van de GGD www.ggdflevoland.nl vindt u veel informatie.

Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u terecht bij onze contactpersoon ongewenste omgangsvormen. Voor de leerkrachten is dit Sonja Boersma. Zij praat er met u over en neemt zo nodig contact op met de directeur en/of GGD Flevoland. Het is ook mogelijk  zelf direct contact op te nemen met GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen. 

In de gemeente Dronten is Bureau Jeugd en Gezin met verschillende ketenpartners opgericht. Met al uw vragen kunt u bij dit loket terecht.

Als ouder of verzorger heeft u vragen over de opvoeding. U kunt altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Onze school werkt nauw samen met het CJG om ouders en kinderen met vragen zo snel mogelijk te helpen.

Schoollogopedie
De logopedie wordt op school verzorgd door de Hulpverleningsdienst Flevoland, afdeling GGD. Dit betekent dat alle kinderen in groep 2 worden gescreend en in sommige gevallen kan er ook logopedische hulp worden geboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven