Basisschool Sint Theresia

Kerkweg 7 6071 AL Swalmen

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft het dit schooljaar (2022-2023) niet goed gedaan op de eindtoets. Onze kleine groep (9 kinderen) heeft gemiddeld onvoldoende gescoord. Doordat we onze groepen goed in beeld hebben, wisten we dat dit zou gaan gebeuren.

Onze gemiddelde en sterke leerlingen hebben naar verwachting gescoord. De meeste zwakkere leerlingen hebben hebben het ook naar vermogen gedaan, maar door de hoeveelheid zwakkere kinderen zouden we gemiddeld lager gaan uitgekomen. Helaas heeft een leerling een enorm lage scorescore behaald, waardoor de overige resultaten het gemiddelde niet konden compenseren. 

Wij weten dat in de komende jaren de scores meer dan voldoende zullen zijn, doordat de tussenopbrengsten bij die groepen ruim boven de verwachting ligt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Data gebruiken omdat het moet? Nee, op onze school gebruiken wij data, omdat uit onderzoek blijkt dat het ertoe doet. De leerkracht heeft data nodig om hoogstaand onderwijs te kunnen geven. 

Op onze school volgen wij de voortgang van de leerlingen op verschillende manieren: 

 1. Resultaten methode gebonden toetsen:?Met de resultaten uit de methode gebonden toetsen meten we of recente lesstof voldoende beheerst wordt. 
 2. Eigen lesobservaties:?Met de observaties wordt gekeken hoe de kinderen met lesstof en werkhouding omgaan. 
 3. Toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem van CITO. (LOVS):?Met het LOVS meten wij de voortgang op langere termijn.

De? LOVS-toetsen worden elk schooljaar in januari en juni klassikaal afgenomen. De kinderen zijn dan twee weken bezig met de volgende toetsen: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, en taalverzorging. 

Nadat de toetsen zijn nagekeken, maken de leerkrachten een algemene analyse van resultaten. Dit gebeurt voor de hele groep en voor het individuele kind. Daarna gaat de leerkracht in gesprek met de interne begeleider om de resultaten verder te bespreken. 

Het doel van deze bespreking is het duiden van de resultaten. Hebben de kinderen genoeg geleerd? Hebben ze de goede dingen geleerd? Waar zien we bijzondere groei? Wat is hier gedaan waardoor het beter lukt? Waar zien we dat het tegen valt? Kunnen we herleiden hoe dat komt? Welke acties zouden we kunnen doen om dit te verbeteren? 

Uiteindelijk komen uit deze besprekingen conclusies. Deze delen we met elkaar. Wat in de ene groep helpt, zou ook in een andere groep kunnen helpen, of: bij de analyse is bijvoorbeeld gebleken dat in een voorgaande groep iets gemist is. Door het gesprek hier open over te voeren, worden we allemaal beter. 

Tenslotte worden de kind-resultaten met de ouders besproken. Als er kind-specifieke-doelen gesteld zijn, dan worden deze toegelicht en indien mogelijk worden de ouders betrokken in de uitvoering (bijvoorbeeld tafeltjes oefenen), om een zo’n goed mogelijk resultaat te behalen. 

De resultaten worden ook gedeeld met het bestuurskantoor van waaruit de resultaten van school gevolgd worden en zij helpen bij het duiden binnen de analyse door samen verdiepingsvragen te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen 5 jaar stromen de kinderen vooral uit op VMBO-G&T niveau en VWO niveau. Het percentage kinderen dat uitstroomt naar Basis & Kader niveau, of Praktijk niveau is zeer laag. Dit komt neer op een enkel kind per jaar. De uitstroom is gemiddeld hoog te noemen en ligt in vergelijking boven het landelijke gemiddelde. 

De school ontvangt na drie jaar de gegevens vanuit het VO waar de leerlingen op dat moment qua niveau zitten. Hier komt naar voren dat de school gemiddeld goed adviseert en het iets beter doet dan de eindtoets. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale ontwikkeling ontstaat op het moment dat kinderen samen zijn, samen werken, samen spelen, samen ontdekken. Dat proces van sociale ontwikkeling gebeurt in de klas, op het schoolplein, onderweg van en naar school en als de kinderen samen met elkaar afspreken. 

De ontwikkeling van het sociale kind is een doorlopend proces waarbij de kinderen de school als veilig oefenterrein hebben. De diversiteit van de kinderen zorgt ervoor dat het ene kind hier met gemak mee omgaat en het andere kind hier veel moeite voor moet doen. Ook nemen de kinderen hun eigen wereld mee naar school. 

Wat wij de laatste jaren merken is dat de kinderen het veel lastiger vinden om vol te houden als iets niet lukt. Opgeven, of een makkelijkere keus maken is de voorkeursaanpak. Dit gebeurt ook bij relaties tussen kinderen, waardoor het aangaan van onderlinge relaties niet vanzelfsprekend verloopt. Wij verwachten dat onze inzet op dat gebied, de sociale omgeving daardoor ook sterker wordt. Dit wordt dan ook de kerninzet binnen het komende schooljaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Inclusiviteit
 • Diversiteit
 • Ontmoeten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente inspectiebezoek op St. Theresia heeft plaatsgevonden op 17 juni 2013. Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 28 augustus 2013. In de bijlage kunt u het inspectierapport van St. Theresia openen.

In mei 2018 heeft door de stichting Swalm en Roer een interne audit plaatsgevonden. 

Terug naar boven