Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Lustenburg 15 9283 TJ Surhuizum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen.

De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten van de school.

Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Tijdens een gepland teamoverleg nemen we teambreed ook de gehele (school) trendanalyse door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien dat de gegeven schooladviezen in groep 8 over het algemeen juist zijn.

Het gros van onze leerlingen zit na 3 jaar voortgezet onderwijs nog steeds op het niveau dat passend is bij het advies vervolgonderwijs groep 8.

We monitoren dit ook zelf door ieder jaar de aangeleverde gegevens van de VO scholen te verwerken. 

Daarnaast maken we gebruik van de NRO-rapportage vanuit de overheid.

Sinds dit schooljaar zijn we gestart om via het onderwijsresultaten model (weging en spreiding van onze populatie) onze school eigen (ambitieuze) doelen te stellen. Dit is een team brede aanpak en verantwoordelijkheid en dit gebeurt onder leiding van onze specilist zorg en onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken vanuit de Kiva gedachte: Samen maken we de school!

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen maken we de school
  • Veiligheid
  • Respect voor elkaar / omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven