Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Lustenburg 15 9283 TJ Surhuizum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Joh Looijengaskoalle

Het team

Toelichting van de school

Ons team schooljaar 2021-2022 bestaat uit 6 groepsleerkrachten. We zijn een jong en relatief nieuw team.

Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe leerkrachten gestart en 3 stagiaires.

We werken binnen onze school met expert leerkrachten en gaan uit van erkende ongelijkheid.

Expert leerkrachten zijn de inhoudelijke aanjagers, voortrekkers en beslissers van een bepaald vakgebied. 

In groep 1-2 loopt een stagiaire vanuit de opleiding onderwijs assistent haar eindstage.

In groep 3-4 hebben we een LIO-stagiaire (pabo verkort)

In groep 7-8 hebben we een LIO-stagiaire.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke rol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. De JLS stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

groep 1 gaat 4 dagen per week naar school = 20 uren

groep 2 gaat 5 dagen per week naar school = 25 uren

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten.

Dat doen wij door een rijke leeromgeving te creëren waarin kinderen in aanraking komen met een beredeneerd doelen - aanbod. Kinderen leren door spel en ontdekken, daarnaast kan in kleine kringvormen de leerkracht meer sturend instructie geven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Totaal aantal lesuren:

groep 1 20 uur per week = 800 uur per jaar

groep 2 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 3 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 4 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 5 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 6 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 7 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 8 25 uur per week = 1000 uur per jaar

Totale onderwijstijd over 8 jaren: 7800 uur

Onderwijs 

De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het langetermijngeheugen terecht komen. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van wat de wetenschap en cognitieve psychologie zegt. Het onderwijs in de groepen verzorgen wij door middel van het Directe Instructie model. De leerkracht is hierin leidend om stapsgewijs kennis over te dragen aan de leerling. De rol van de leerkracht wordt naarmate de les vordert steeds kleiner, om zodoende de leerling de verwerking zelfstandig te kunnen laten maken. We willen doelgericht werken en de kinderen in hoge mate betrokken maken. Die betrokkenheid proberen we via de inzet van beurtenstokjes, wisbordjes en coöperatieve werkvormen te stimuleren.

Godsdienstonderwijs

We willen vanuit de Bijbelse normen en waarden de kinderen een kritische levenshouding leren aannemen ten aanzien van de huidige samenleving waarvan het kind deel uit maakt. We gebruiken binnen onze vereniging de methode  "Kind op Maandag"

Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, taal en rekenen. We instrueren deze vakken met behulp van het model van de directe instructie. Dit houdt in, dat de leerkracht aan het begin van de les herhaalt welke leerstof in de vorige les is aangeboden. Vervolgens vertelt de leerkracht het doel van de les en instrueert hij of zij kort en krachtig (10 -15 minuten) de nieuwe leerstof. Hierbij is een intensieve interactie tussen de leerlingen van groot belang. (de kinderen overleggen hierbij veel en bedenken verschillende oplossingsstrategieën) Tot slot controleert de leerkracht of de kinderen de leerstof hebben begrepen. De kinderen die de leerstof begrijpen gaan oefenen met de nieuwe leerstof, de kinderen die de leerstof nog niet goed hebben begrepen krijgen extra instructie van de leerkracht aan de instructietafel.(een speciaal voor dit doel ingerichte plek in het lokaal)

In groep 3 beginnen we met het systematisch leren lezen via de methode ‘Lijn3'. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe methode LIJN 3 ontwikkeld. Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 een feest. Maar ook onder de motorkap van de bus biedt deze taal-leesmethode alles om kinderen maximaal te motiveren. Écht samen leren lezen bijvoorbeeld, acht leerdomeinen per thema, instructie op niveau en nog veel meer. Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Kenmerkend voor de methode zijn het uitgebreide materialenpalet, met vele mogelijkheden voor differentiatie en een hanteerbaar organisatiemodel, waarmee zowel beginnende als ervaren leerkrachten uitstekend uit de voeten kunnen. Op de site www.malmberg.nl kunt u hierover meer informatie vinden.

Voor het vervolg van het technisch lezen gebruiken we voor alle groepen de methode “Estafette lezen” (nieuwste versie). Vanaf groep 4 komt er structureel aandacht voor het begrijpend lezen, een onderdeel dat heel belangrijk is. Wij gebruiken hierbij de methode Nieuwsbegrip en Zomaar een tekst van W. de Jong. Het doel hiervan is om alle kinderen, en zeker de zwakkere lezers, leesstrategieën aan te leren, die ze zelfstandig gaan toepassen.  

In groep 1 en 2 doen we tijdens de werk lessen voorbereidende oefeningen voor het schrijfonderwijs. Vanaf groep 3 is een start gemaakt met het schrijven m.b.v. de methode “Klinkers!” Deze methode wordt vanaf augustus 2018 ook gebruikt in groep 4. In de groepen 5 t/m 8 wordt zolang nog “pennenstreken” gebruikt.

Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal (stellen), het leren spreken en het leren spellen. Al deze onderdelen komen in de groepen 3 tot en met 8 aan bod.

In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren luisteren en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. Bij het taalonderwijs maken wij de mappen van het CPS (Fonemisch bewust zijn en Begrijpend luisteren)

Rekenen: In de groepen 1& 2 : tellen en getalbegrip, meten en wegen, meetkunde, ruimtelijke situaties, tijd, ordenen, sorteren en classificeren, bewerken en vergelijken met hoeveelheden. De methode 'Kleuterplein', kleuteruniversiteit en de mappen van het CPS worden hierbij als onderleggers gebruikt. Het rekenen in de groepen 3 t/m 8 bestaat niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, staartdelingen en breuken. De kinderen leren met name de hierboven genoemde technieken toe te passen, door het oplossen van praktische problemen, die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Daarnaast leren ze om tabellen en grafieken te raadplegen en op te stellen. Voor het rekenonderwijs gebruiken we de meest recente versie van de methode ’Wereld in getallen’. We worden hierin ondersteund door de software van Snappet.

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en verkeer worden de wereld-oriënterende vakken genoemd. In de groepen 1 t/m. 3 worden deze vakken niet als aparte onderdelen gegeven. Er worden in deze groepen onderwerpen behandeld, waarin al deze vakken aan bod komen. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en verkeer als afzonderlijke vakken aangeboden. We beschikken voor deze vakken over de methodes 'Blink' en het materiaal van Veilig Verkeer Nederland. Het verwerkingsmateriaal dat de groepsleerkrachten hierbij gebruiken, speelt in op de meest recente veranderingen op het gebied van de verkeersveiligheid. In groep 8 wordt het verkeersexamen afgenomen.  

Fries is voor meer dan de helft van de kinderen de thuistaal of een van de thuistalen. Als de kinderen in groep 1 komen, begrijpen ze de Nederlandse taal en de meeste kinderen spreken het ook. Via voorlezen, media, voorschoolse opvang en ook thuis krijgen de kinderen over het algemeen voldoende mee van de Nederlandse taal. De instructietaal op de JLS is Nederlands. Fries is voor veel kinderen de taal van de emotie. Daarom vangen de leerkrachten in groep 1 de kinderen, zo mogelijk, op in hun thuistaal. Tijdens informele contacten en in vrije situaties spreken de Friestalige leerkrachten ook wel Fries met kinderen. Alle leerkrachten verstaan het Fries. In oudercontacten is Fries vaak de voertaal. Wij vinden het belangrijk de Friese taal levend te houden en gebruiken hiervoor de methode ‘Spoar8’. De groepen 1 t/m8 krijgen eveneens les in de Engelse taal. De uitspraak, het verstaan, het begrijpen, het lezen en de spelling zijn onderdelen die hierbij worden getraind. Voor het vak Engels wordt vanaf schooljaar 2018-2019 de methode Stepping Stones Junior gebruikt.

Bewegingsonderwijs: Dit vak bestaat uit de onderdelen gymnastiek, atletiek en spel en is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de bewegingscultuur en het ontwikkelen van een positieve houding t.o.v. deze cultuur. De lessen uit de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” worden zowel binnen als buiten gegeven, afhankelijk van het weer. In de onderbouwgroepen wordt iedere dag bewegingsonderwijs gegeven, in de midden- en bovenbouw wordt hier op woensdag 90 minuten aan besteed. Tijdens de gymlessen worden we ondersteunt door een student van het CIOS of de ALO. 

Op de jaarlijkse sportdag komen de groepen 7 & 8 van alle scholen in de gemeente bij elkaar om gezamenlijke activiteiten en spelen te doen, waarmee ze een diploma halen. Jaarlijks wordt een aantal toernooien in de gemeente georganiseerd. Deze evenementen zijn: schoolvoetbal en schoolkorfbal. De korfbalvereniging en ouders hebben daar een rol in.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Augustinusga zit de peuterspeelzaal het Hummelhoekje. Er is contact en afstemming tussen de  onderwijsactiviteiten van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen. Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de kleutergroepen wordt er een overdrachtsformulier ingevuld en besproken. Bij zorgleerlingen vindt er ook altijd een terugkoppeling plaats richting de peuterspeelzaal.

Terug naar boven