Christelijke Basisschool De Bernebrege

De Merel 12 -14 9231 JJ Surhuisterveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig meten we op verschillende manieren of onze leerlingen de aangeboden lesstof beheersen en kunnen toepassen. Daarvoor hebben we veel verschillende instrumenten: 

- Leerlingenwerk (in het werkboek, schrift of op de Ipad);

- Observaties en gesprekken;

- Toetsen die bij de verschillende lesmethodes horen;

- Toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito Lovs.

De informatie die de leerkracht zo krijgt over de kennis en vaardigheden kunnen worden omgezet in bepaalde aanpassingen: Soms moet leerstof worden herhaald, op een andere manier worden aangeboden of juist worden overgeslagen.

Dagelijks beginnen we in de groepen 3 t/m 8 met een zogenaamd 'zorgkwartier', waarin de leerkracht extra begeleiding en ondersteuning biedt waar dat nodig is. Verder volgt op de groepsinstructie altijd een zogenaamde 'verlengde instructie' voor kinderen die het lastig vinden om na de algemene uitleg zelf aan de slag te gaan. Soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig om de doelen te behalen en wordt de leerling door de eigen of een andere leerkracht buiten de groep begeleid. Met de ouders bespreken we altijd wanneer er extra zorg is over het behalen van de doelen van het schooljaar. We stellen voor deze leerlingen een plan op, dat de ouders kunnen inzien. Ook kan het juist voor kinderen die de doelen heel vlot behalen soms nodig zijn om de leerstof en aanpak aan te passen. Er kan dan worden gekozen voor stof met meer uitdaging, minder herhaling in de leerstof en minder instructie op de reguliere doelen. 

In de jongste groepen, groep 1 en 2, nemen we nog geen Cito-toetsen af. Wel werken we met een observatie- en registratiesysteem om de vorderingen en ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Dat doen we door middel van Mijn Kleutergroep. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanzelfsprekend hebben we op De Bernebrêge aandacht voor vakken als lezen, taal en rekenen. Maar veel begeleiding van de leerkrachten is ook gericht op de sociale ontwikkeling van kinderen. Onze leerlingen staan immers niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een gezin, een klas, een buurt, een dorp en uiteindelijk: een maatschappij. Om daarin goed tot hun recht te kunnen komen hebben kinderen vaardigheden nodig als: zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, weerbaar zijn en kunnen luisteren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Fatsoen
  • Respect
  • Liefde

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven