Christelijke Basisschool De Bernebrege

De Merel 12 -14 9231 JJ Surhuisterveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig meten we op verschillende manieren of onze leerlingen de aangeboden lesstof beheersen en kunnen toepassen. Daarvoor hebben we veel verschillende instrumenten: 

- Leerlingenwerk (in het werkboek, schrift of op de Ipad);

- Observaties en gesprekken;

- Toetsen die bij de verschillende lesmethodes horen;

- Toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito Lovs.

De informatie die de leerkracht zo krijgt over de kennis en vaardigheden kunnen worden omgezet in bepaalde aanpassingen: Soms moet leerstof worden herhaald, op een andere manier worden aangeboden of juist worden overgeslagen.

Dagelijks beginnen we in de groepen 3 t/m 8 met een zogenaamd 'zorgkwartier', waarin de leerkracht extra begeleiding en ondersteuning biedt waar dat nodig is. Verder volgt op de groepsinstructie altijd een zogenaamde 'verlengde instructie' voor kinderen die het lastig vinden om na de algemene uitleg zelf aan de slag te gaan. Soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig om de doelen te behalen en wordt de leerling door de eigen of een andere leerkracht buiten de groep begeleid. Met de ouders bespreken we altijd wanneer er extra zorg is over het behalen van de doelen van het schooljaar. We stellen voor deze leerlingen een plan op, dat de ouders kunnen inzien. Ook kan het juist voor kinderen die de doelen heel vlot behalen soms nodig zijn om de leerstof en aanpak aan te passen. Er kan dan worden gekozen voor stof met meer uitdaging, minder herhaling in de leerstof en minder instructie op de reguliere doelen. 

In de jongste groepen, groep 1 en 2, nemen we nog geen Cito-toetsen af. Wel werken we met een observatie- en registratiesysteem om de vorderingen en ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Dat doen we door middel van Mijn Kleutergroep. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven