Christelijke Basisschool De Bernebrege

De Merel 12 -14 9231 JJ Surhuisterveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bernebrege

Het team

Toelichting van de school

Wie werken er op de Bernebrêge?

Groepsleerkrachten:

Juf Jelly de Vries, groep 1 ma/di/wo/do

Juf Mariska Pen, groep 2 ma/di/wo

Juf Foppie Alma, groep 2 wo/do/vr

Juf Ilse Jellema, groep 3 ma/di

Juf Lisa Schurer, groep 3 wo/do/vr

Juf Maaike Wijma, groep 4 ma/di/wo

Juf Hinke Hoiting, groep 4 do/vr

Juf Hennie Cnossen, groep 5 ma/di

Juf Annechien Reitsma, groep 5 wo/do/vr

Juf Tiny Roorda, groep 6 ma/di/wo/do

Juf Ilse Jellema, groep 6 vr

Juf Janina Reinsma, groep 7 ma/di/do

Juf Clazien de Bruin, groep 7 wo/vr

en op donderdag de meerkunners

Juf Elina van der Goot, groep 8 ma/di

Meester Sytze Kloosterman, groep 8 wo/do/vr

Onderwijsassistente:

Juf Geke de Haan, ma

Interne begeleiding:

Juf Antoinet Annema, di/wo/do

Directie:

Betty Maat, ma/wo/do*/vr

ICT:

Juf Hinke Hoiting, di

Conciërge:

Meester Hendrik Cordes, ma/di/wo/do/vr

Administratie:

Helena Westerhof, do-mo


*uitsluitend telefonisch bereikbaar

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld in verband met ziekte, studie, zwangerschap, zorg of bevalling, gaan we binnen onze mogelijkheden op zoek naar een vervangende leerkracht. We houden ouders van de betreffende groep(en) op de hoogte via Social Schools. In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen invalleerkracht beschikbaar is kan een groep naar huis worden gestuurd. Noventa heeft vastgelegd wat hiervoor de voorwaarden zijn. Wanneer dit aan de orde is, worden ouders 's ochtends vroeg op de hoogte gebracht. Waar dit echt problematisch is, verzorgt de school op verzoek opvang voor een enkele leerling. Hiervoor dienen ouders dan contact op te nemen met de schooldirecteur. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bernebrêge verdelen we de kinderen in het schooljaar 2022-2023 over acht enkelvoudige groepen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1: 14 leerlingen (+ instroom 4-jarigen gedurende het schooljaar), leerkracht: juf Jelly

Groep 2: 18 leerlingen, leerkrachten: juf Mariska en juf Foppie

Groep 3: 18 leerlingen, leerkrachten: juf Ilse en juf Lisa

Groep 4: 17 leerlingen, leerkrachten: juf Maaike en juf Hinke

Groep 5: 25 leerlingen, leerkrachten: juf Hennie en juf Annechien

Groep 6: 23 leerlingen, leerkrachten: juf Tiny en juf Ilse

Groep 7: 24 leerlingen, leerkrachten: juf Janina en juf Clazien

Groep 8: 27 leerlingen, leerkrachten: meester Sytze en juf Elina

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We proberen een goede school te zijn voor al onze leerlingen. Daarbij staat het welbevinden voorop. Natuurlijk dat van de leerling zelf, maar ook voor klasgenoten en leerkrachten moet De Bernebrêge een fijne en veilige plek zijn. Bovendien zijn we erop gericht dat alle kinderen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en talenten. Waar dat kan op De Bernebrêge, maar soms past een andere setting ook beter.

Over het algemeen komen we er samen met ouders altijd uit. We hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het beste voor ieder kind. Structureel bieden we zorg aan leerlingen die extra tijd, aandacht en instructie nodig hebben. We werken daarbij handelingsgericht: We brengen in kaart wat een leerling nodig heeft, bedenken hoe we dit het beste kunnen bieden en bekijken na het aanbieden of de doelen voor leerling en leerkracht zijn behaald. Voor sommige leerlingen wordt een andere instructie ingepland, anderen krijgen bijvoorbeeld extra oefenstof. Soms kan er ook buiten de groep nog extra worden geoefend of uitgelegd, door een leerkracht die hiervoor zorguren heeft. Naast extra zorg op de verschillende vakgebieden, kunnen we kinderen ook begeleiden bij hun werkhouding, taakaanpak of sociale vaardigheden. Voor een aantal specifieke doelgroepen kunnen we terecht bij onze stichting, Noventa. Bijvoorbeeld voor de kinderen met een buitenlandse achtergrond. Juf Machtelt Pietersma werkt als onderwijsassistent bij stichting Noventa, en is ook regelmatig op De Bernebrêge om kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal te begeleiden. Ook op het gebied van (hoog)begaafdheid zijn er mogelijkheden vanuit stichting Noventa. Voor (hoog)begaafde leerlingen op scholen van Noventa is er vanaf groep 5 een bovenschoolse plusklas, 'De Mansarde'. Ook heeft De Bernebrêge zelf 2 begaafdheidscoördinatoren: juf Clazien de Bruin en juf Annagreet Hoekstra. Zij denken en werken mee aan het aanbod voor kinderen met een voorsprong op meerdere vakgebieden. Soms gebeurt dit ook in groepsverband buiten de groep. 

Naast alles wat we als school te bieden hebben kunnen we terugvallen op een netwerk van hulpinstanties. Vanuit het jeugdteam kan begeleiding en ondersteuning worden bij bijvoorbeeld opvoedingsvraagstukken of vragen rond gedrag, zelfvertrouwen, faalangst, etcetera. Ook de schoolarts en schoolverpleegkundige kunnen door ouders en school om advies worden gevraagd bij vragen over vrijwel alles: zicht, gehoor, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, opvoedingsmoeilijkheden, zindelijkheid, schoolverzuim, enzovoort. Verder hebben we regelmatig contact met fysiotherapeuten en logopedisten waar onze leerlingen onder behandeling zijn, voor vragen en adviezen. 

In specifieke gevallen werken we ook samen met het Speciaal onderwijs. Zo krijgen we op dit moment ondersteuning van Visio, het expertisecentrum op het gebied van visuele beperkingen en van Kentalis, expertisecentrum op het gebied van gehoor- en taalontwikkelingsstoornissen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel kinderen bezoeken vooraf aan de start op De Bernebrêge één van de peutergroepen van kinderopvangorganisatie Tiko (https://tikokinderopvang.nl/peuterspeelzaal/). In overleg met ouders krijgen we van Tiko waardevolle informatie over het verloop van de peuterperiode en eventuele extra begeleiding die in het kader van VVE (Voor en vroegschoolse educatie) geboden is. Zo zorgen we samen dat extra aandacht en zorg die soms nodig is, van begin af aan geboden wordt. 

Terug naar boven