Christelijke Basisschool de Hoekstien

Badlaan 39 9231 AZ Surhuisterveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Hoekstien

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het Cito LOVS afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens vinden gesprekken plaats tussen de IB-er en de leerkrachten van de school. 

Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Tijden een teamoverleg nemen we gezamenlijk de trendanalyse / opbrengsten door.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien dat de gegeven schooladviezen in groep 8 over het algemeen juist zijn.

Het gros van onze leerlingen zit na 3 jaar voortgezet onderwijs nog steeds op het niveau dat passend is bij het advies vervolgonderwijs groep 8.

We monitoren dit ook zelf door ieder jaar de aangeleverde gegevens van de VO scholen te verwerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk -en leerplek.

Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen verantwoordelijk
  • Veiligheid
  • Respect voor elkaar / omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2018 hebben we een audit gehad op onze school de resultaten kunt u vinden in de bijlage.

In november 2019 hebben we een 'klein' inspectiebezoek gehad. De resultaten hiervan kunt u vinden in de bijlage.

Terug naar boven