Christelijke Basisschool de Hoekstien

Badlaan 39 9231 AZ Surhuisterveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Hoekstien

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke rol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. De Hoekstien stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 gaat 4 dagen per week naar school.

ma/di/do/vr 4x5 uur= 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Groep 2 gaat 5 dagen per week naar school.

5 dagen x 5 uren= 25 uur per week x 40 weken= 1000 uur onderwijs per jaar

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school

De groepen krijgen 5 uur per dag les x 5 dagen x 40 weken.

Totaal per jaar 1000 uur onderwijs.

Groep 3 1000 uur onderwijs

Groep 4 1000 uur onderwijs

Groep 5 1000 uur onderwijs

Groep 6 1000 uur onderwijs

Groep 7 1000 uur onderwijs

Groep 8 1000 uur onderwijs

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7800 uren  

Didactisch handelen

De didactische onderlegger van ons onderwijs is het Directe Instructiemodel. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en kunnen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. De leerkracht is hierin leidend om stapsgewijs kennis over te dragen aan de leerling. De rol van de leerkracht wordt naarmate de les vordert dus steeds kleiner, om zodoende de leerling de verwerking zelfstandig te kunnen laten maken. We werken altijd doelgericht en zorgen voor een hoge mate van betrokkenheid bij de kinderen. Die betrokkenheid wordt door het inzetten van beurtenstokjes, wisbordjes en coöperatieve werkvormen gestimuleerd.    


Godsdienstonderwijs

We zijn een christelijke basisschool. Het christelijke karakter van de school vindt zijn uitgangspunt en doel in de Bijbel. We volgen hierbij de methode 'Kind op Maandag' in de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 worden de verhalen uit de Kijkbijbel van Kees de Kort verteld. Deze verhaallijn wordt over het gehele schooljaar verspreid aangeboden. Wij beginnen en eindigen onze dag gezamenlijk met een gebed of een christelijk lied. Onze vieringen en verhalen volgen de christelijke kalender.  Onze ‘identiteit’ strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘Christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding jegens elkaar en anderen. We hebben aandacht voor medemensen in moeilijke omstandigheden en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.    


Wereldoriëntatie: Onderzoekend leren en talentontwikkeling

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur en verkeer worden de wereld-oriënterende vakken genoemd. Deze integreren wij met elkaar door het werken aan thema’s. Binnen onze visie op onderwijs past onderzoekend leren hier uitstekend bij. We gebruiken hiervoor de methode Blink. De thema’s worden verdiept door middel van een eigen onderzoek van de kinderen. Daarbij ontwikkelen kinderen de zogenoemde 21th Century Skills die passend zijn bij de huidige tijdsgeest. Denk daarbij aan: Kritisch en creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, informatie- en ICT-vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale, culturele vaardigheden en zelfregulering. Door middel van thematisch werken en het doen van eigen onderzoeken proberen wij de kinderen hun talenten te laten groeien. Kinderen krijgen zo ook zelf invloed op hun ontwikkeling. Voor verkeer gebruiken we de methode Veilig Verkeer Nederland en daarbij proberen we situaties in de praktijk te laten beleven en ervaren.  

Basisvaardigheden

Lezen: In groep 3 beginnen we met het leren lezen via de taal- en leesmethode ‘Lijn 3'. We hebben een duidelijke visie op het leren lezen in groep 3, waarbij een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 8 centraal staat. We hebben hoge verwachtingen van kinderen én onze leerkrachten. We maken gebruik van prachtig geïllustreerde boeken en materialen. De verwerking van de leeslessen vindt in groep 3 onder andere plaats in hoeken. Ons doel is dat minimaal 90% van onze kinderen op niveau kan lezen. Vanaf groep 4 komt er naast technisch lezen ook structureel aandacht voor het begrijpend lezen. Wij gebruiken hierbij een grote verscheidenheid aan teksten, voorop staat ons didactisch handelen en een rijk tekstaanbod; daarvoor gebruiken we onder andere de teksten van 'Nieuwsbegrip' en 'Zomaar een tekst' van W. de Jong.    

Schrijven: Het schrijfonderwijs in groep 1 en 2 bestaat uit voorbereidende schrijfoefeningen. Voorbereidend schrijven is vooral bewegen. In groep 2 besteden we ook aandacht aan de juiste schrijfhouding en pengreep, dit alles ter voorbereiding op het schrijven in groep 3.  Vanaf groep 3 wordt een start gemaakt met het schrijven m.b.v. de methode 'Klinkers'. Ook schrijven de kinderen verhalen, gedichten, schrijven zij mee met de methode Blink en bij begrijpend lezen. Schrijven wordt op die manier een waardevolle activiteit te ‘leren leren’.   

Taal: Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal (stellen), het leren spreken en het leren spellen. Ook communicatieve vaardigheden als presenteren, het houden van een spreekbeurt en het leren luisteren naar een ander staat centraal. Fries is voor meer dan de helft van de kinderen de thuistaal of een van de thuistalen. De instructietaal op de Hoekstien is Nederlands. Fries is voor veel kinderen de taal van de emotie. Daarom vangen de leerkrachten in groep 1 de kinderen, zo mogelijk, op in hun thuistaal. Tijdens informele contacten en in vrije situaties spreken de Friestalige leerkrachten ook Fries met kinderen. Alle leerkrachten verstaan het Fries. In oudercontacten is Fries vaak de voertaal. Wij vinden het belangrijk de Friese taal levend te houden en gebruiken hiervoor de methode ‘Spoar 8’. De groepen 1 t/m 8 krijgen eveneens les in de Engelse taal. De uitspraak, het verstaan, het begrijpen, het lezen en de spelling zijn onderdelen die hierbij worden getraind. Voor het vak Engels wordt de methode Stepping Stones Junior gebruikt. Daarnaast maken de groepen 1 en 2 gebruik van de methode 'Zinglish' en incidenteel van de 'Kleuteruniversiteit'.    

Rekenen: We werken zoals bij alle vakken ook met rekenen gericht op doelen. In de groepen 1 en 2 staat centraal: tellen, getalbegrip, meten, wegen, meetkunde, ruimtelijke oriëntatie, tijd, ordenen, sorteren, classificeren, bewerken, hoeveelheden vergelijken. Per periode staan er een aantal rekendoelen centraal. In de groepen 1 en 2 verwerken we deze doelen in thema’s en projecten zodat kinderen samen met de leerkracht aan hun ontwikkeling werken door kringactiviteiten maar óók onderzoekend én ontdekkend leren door te spelen. We maken in alle groepen gebruik gemaakt van de methode 'Met Sprongen Vooruit' van Julie Menne. Hierbij staat spel en bewegend leren centraal.  Het rekenen in de groepen 3 t/m 8 wordt doelgericht gegeven en per leerjaar werken we aan vaststaande doelen. Rekenen bestaat volgens ons niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen en delen of breuken. De kinderen leren dit ook toe te passen, door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wereld in Getallen 5’: op papier in groep 3 en 4 met aanvulling op de I-Pad en vanaf groep 5 via Snappet op de I-Pad.     

Bewegingsonderwijs: Dit vak bestaat uit de onderdelen gymnastiek, atletiek en spel en is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en we hopen daarmee kinderen te helpen in het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van beweging en sport/cultuur. De lessen uit de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” worden zowel binnen als buiten gegeven, afhankelijk van het weer. Op de jaarlijkse sportdag komen de groepen 7 & 8 van alle scholen in de gemeente bij elkaar om gezamenlijke activiteiten en spelen te doen, waarmee ze een diploma halen. Jaarlijks wordt een aantal toernooien in de gemeente georganiseerd. Deze evenementen zijn: schoolvoetbal en schoolkorfbal. De korfbalvereniging en ouders hebben daar een rol in. Zo hopen we de kinderen kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden in de omgeving.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Meer- en hoogbegaafdheid

We hebben op Noventaniveau en op schoolniveau beleid wat betreft meer- en hoogbegaafdheid. We screenen de leerlingen vanaf groep 1 door middel van SiDi-PO. Op De Hoekstien is een meerkunnerscoördinator aanwezig. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen dagelijks hun eigen lijn binnen de groep. Dat houdt in dat ze voor de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen compacten (minder basisstof) en verrijken (uitdagende stof). Op vrijdag is er Klassewerk. De 'Klassewerkers' krijgen daar extra ondersteuning op 'zijnskenmerken' zoals faalangst, uitdagingen aangaan, leren doorzetten, leren-leren. Wanneer dit aanbod onvoldoende blijkt te zijn is er bovenschools de mogelijkheid de Mansarde te bezoeken. De kinderen gaan dan elke week naar de Mansarde voor een rijk aanbod specifiek gericht op meer- en hoogbegaafde kinderen.

Pre-teaching

Vier dagen per week vindt er pre-teaching plaats voor de vakgebieden rekenen en lezen. We werken daarvoor op doelniveau en per doel kan verschillen welke kinderen vooraf instructie krijgen van de intern begeleider. De instructie in de klas vindt een dag later plaats. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat alle leerlingen op het gewenste niveau mee kunnen doen in de klas. We signaleren deze leerlingen door vooraf te toetsen. Tijdens het blok krijgen verschillende leerlingen pre-teaching in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte bij de intern begeleider waar plaats is voor ongeveer 8 leerlingen. Wij geloven dat deze manier van werken hiaten voorkomt, in plaats van dat we achteraf moeten 'repareren'. Het zijn niet altijd vaste groepen leerlingen die pre-teaching krijgen, omdat per doel kan verschillen welke leerlingen het doel nog erg lastig vinden. Zo is het soms ook mogelijk om individuele gesprekjes met leerlingen te voeren wanneer het even niet zo lekker gaat en de leerling het even nodig heeft om te praten. 

Nederlands als Tweede Taal

Bovenschools hebben we twee NT2-specialisten. Zij kunnen individuele begeleiding op maat bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.  


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te begeleiden. Dit doen we in samenspraak met specialisten binnen en buiten onze organisatie. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt. In Surhuisterveen zit de peuterspeelzaal it Krobbehiem.  Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de kleutergroepen worden er digitaal documenten / informatie overgedragen. Incidenteel maar altijd bij zorg/tutor- leerlingen vindt er een 'warme overdracht' plaats tussen peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1.

Terug naar boven