It Bynt

Knilles Wytseswei 11 9262 NG Sumar

  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt
  • Schoolfoto van It Bynt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoort ten aanzien van onze schoolpopulatie de afgelopen schooljaren naar verwachting. We zijn met betrekking tot de normen van de inspectie zoals gezegd een school met een groene score!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij met behulp van het zogenaamde Cito leerlingvolgsysteem. Gedurende de basisschool worden de kinderen gevolgd aan de hand van observaties en toetsen. De uitkomsten van toetsen en observaties dienen als basis voor de leer- en ontwikkelingslijn van het kind. Doel is een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind, zodat wij als school het onderwijsaanbod hierop aan kunnen passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school verwijst relatief veel kinderen naar hoger algemeen vervolgonderwijs. Ook zien we in de trends van de afgelopen jaren dat onze kinderen het goed doen in het vervolgonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het rapport is aanleiding geweest om ons weer te verbeteren. Zo zijn de doelen in de handelingsplannen scherper gesteld en is het volgsysteem bij de kleuters aangepast.

Terug naar boven