De Bron

Stroeërweg 76 3776 MK Stroe

Schoolfoto van De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind april hebben de kinderen uit groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. De kinderen behaalden een gemiddelde score van 526,9. We scoren daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 534,5. We volgen de groep al jaren en wisten daardoor dat er dit jaar geen hoge score uit zou komen. Het gat met het landelijk gemiddelde is echter wel groter dan verwacht. Dat trekken we ons aan. Inmiddels hebben we intern hierover gesproken en we zien een aantal verbeterpunten. In het algemeen komt het er op neer dat er veel aandacht is geweest voor de individuele leerling, maar dat daardoor te weinig oog is geweest voor het groepsgemiddelde. We willen daarom in de groepsbesprekingen het komend schooljaar meer aandacht besteden aan wat een groep als geheel nodig heeft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

In groep 1 en 2 signaleert de leerkracht door middel van regelmatige observaties. Deze observaties worden uitgevoerd aan de hand van de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. De resultaten hiervan worden tweejaarlijks besproken in een groepsbespreking waarbij de groepsleerkracht en Intern Begeleider aanwezig zijn. De conclusies en bevindingen worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.    

Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen op verschillende tijdstippen van het jaar. Dit alles gebeurt om de ontwikkeling van alle leerlingen op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen in kaart te brengen. Dit kunnen toetsen zijn die bij de methode horen. Ook maken we gebruik van de methode onafhankelijke toetsen van CITO. Naar aanleiding van de verschillende toetsen wordt bekeken of de leerling herhaling- of verdiepingsstof krijgt aangeboden. Dit bespreken de groepsleerkracht en Intern Begeleider tijdens de groepsbesprekingen. De conclusies en bevindingen worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.  

Stagnatie van de ontwikkeling

Als blijkt dat een leerling stagneert in zijn of haar ontwikkeling op een van de leergebieden, dan volgt er een nader onderzoek. Op deze wijze proberen we een diagnose te stellen van het leerprobleem. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. De uitvoering van dit handelingsplan wordt gedaan door de groepsleerkracht of de remedial teacher. Na een afgesproken periode wordt er gekeken of de extra hulp resultaat heeft gehad. Dan wordt besloten ermee door te gaan of ermee te stoppen. U wordt door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht dat uw kind een handelingsplan volgt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Bron en het voortgezet onderwijs

Of een bepaalde school voor voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt deels af van de prestaties van de leerling, maar ook van zijn/haar interesse, motivatie en aanleg. Met het onderwijs op De Bron proberen we het maximale uit iedere leerling te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind op de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.   De specifieke voorbereiding op de keuze van het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen via de school informatie van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld. Ze krijgen uitnodigingen voor de informatieavonden op de desbetreffende scholen. Tijdens de startgesprekken in september wordt een eerste advies besproken n.a.v. de resultaten van cito-toetsen uit voorgaande jaren. In februari wordt het definitieve advies van de school opgesteld en met u besproken tijdens het adviesgesprek.  

Advies van de school

Het advies van de groepsleerkracht, gesteund door de directeur en IB-er is belangrijk bij de schoolkeuze. Ze hebben goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt en hebben de ontwikkeling over langere tijd met behulp van het leerlingvolgsysteem in kaart gebracht. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u tijdens het adviesgesprek.  

CITO-eindtoets

Met de CITO-eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Omdat de toets pas na de aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs wordt afgenomen, heeft de uitslag geen invloed op het advies van de leerkracht. Een lagere score dan verwacht heeft dan ook geen consequenties meer voor plaatsing binnen het voortgezet onderwijs. Bij een hogere score is het wel mogelijk het advies naar boven bij te stellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven