De Bron

Stroeërweg 76 3776 MK Stroe

  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron
  • Schoolfoto van De Bron

Het team

Toelichting van de school

Het team op De Bron bestaat uit een mooie mix van ervaring en jong talent. De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat over uw kind en zijn altijd bereid u te woord te staan. De directeur is drie dagen per week aanwezig op school. Mocht u de directeur willen spreken, dan is dat altijd mogelijk. U kunt even de directiekamer binnenlopen of een afspraak maken. Daarnaast is er nog een intern begeleider. De intern begeleider is met de groepsleerkracht het aanspreekpunt als het gaat om extra zorg voor leerlingen of voor de remedial teaching. Ook werken er op De Bron een administratief medewerkster en een conciërge. Zij voeren ondersteunende werkzaamheden uit zodat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op het onderwijs voor de kinderen.     

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De mogelijkheden tot het regelen van vervanging zijn door het leraren tekort zeer beperkt. De bereidheid onder het vaste personeel is groot om zo nu en dan een dag extra te werken. Om te voorkomen dat een klas naar huis moet worden gestuurd is het vaak ook mogelijk om een klas op te splitsen. Dit is altijd een korte termijn oplossing maar niet geschikt voor de lange duur. Wanneer een leerkracht langdurig ziek is, gaan we op zoek naar een vervanger. Wordt er geen vervanger gevonden, dan kunnen we terugschakelen naar een groepsverdeling waarmee we met één groep minder werken. Zo kunnen we voorkomen dat kinderen langere tijd thuis moeten zitten.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen willen we op een speelse manier de kinderen laten onderzoeken en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. Vanuit de kring spelen en werken de kinderen in hoeken, aan tafels, in het speellokaal of op het schoolplein. Sommige activiteiten zijn voor de hele klas, op andere momenten mogen de leerlingen zelf kiezen uit de activiteiten die worden weergegeven op het planbord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op basisschool De Bron werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (taal, rekenen en lezen). In de middagen staan de creatieve vakken en wereld oriëntatie centraal. De kinderen krijgen in deze lessen de mogelijkheid zelf de wereld te onderzoeken en ontdekken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is de enige school in Stroe. We streven er dan ook naar om de kinderen uit Stroe en de nabije omgeving een plek te bieden bij ons op school. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband (SWV)

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Coördinator van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvrijnengeldersevallei.nl.

Ondersteuningsteam op school

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Coördinator. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.  

Visie op passend onderwijs

De basisvraag voor passend onderwijs is: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat de school minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Een sterke ‘basisondersteuning’ is letterlijk de basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.  

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en schoolondersteuningsplan. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website of bij de Intern Begeleider. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie als school is om het huidige aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeften nog duidelijker in kaart te brengen. Door scholing op het gebied van opbrengstgericht werken in te zetten willen we nog meer zicht krijgen op wat de leerlingen in de klas nodig hebben. Daarbij willen wij passende interventies inzetten op zowel groepsniveau as individueel niveau. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven