CBS De Parel

Leeuwerikstraat 5 3291 XJ Strijen

  • Schoolontbijt
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In onderstaande cijfers zijn tot 2014-2015 de uitslagen van de beide fusiescholen verwerkt. 

De score van 2016-2017 is niet correct omdat 12 leerlingen die vóór de fusie (1-8-2015) op de fusieschool zaten, waarvan het Brinnummer is vervallen, automatisch niet zijn meegeteld omdat zij korter dan 2 jaar op onze school zouden zitten. De correcte score zou moeten zijn: 533,5

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 observeren we de leerlingen systematisch. Vanaf groep 3 worden voor de diverse vakgebieden methodegebonden toetsen afgenomen om zo de vorderingen van de leerlingen binnen de aangeboden lesstof te volgen.

Daarnaast worden in de groepen (1) 2 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en van het schoolniveau t.o.v. andere scholen. De toetsgegevens e.d. worden door de groepsleerkrachten besproken met de intern begeleider en indien het noodzakelijk is, wordt er afgesproken welke specifieke hulp geboden moet worden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen van de school in een teamvergadering besproken. 

Alle toetsresultaten zijn op het Ouderportaal voor de ouders zichtbaar. 

Bij de toetsen doen altijd alle leerlingen mee, tenzij ze de taal nog onvoldoende beheersen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn steeds meer dan 50% van onze leerlingen uitgestroomd naar HAVO/VWO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven