Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

 • de peuterspeelzaal
 • het kinderdagverblijf
 • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal
 • samenwerken is een groot goed op de Boomgaard. We kennen en helpen elkaar waar het nodig is.
 • in de sportzaal die aan de school vast zit, wordt er 2 x per week een sportles aangeboden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Graag geven wij hier een korte toelichting op de eindtoetsscores zoals deze hier vermeld staan. In dit gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen.

Scholen mogen een herberekening doen. Zij laten die leerlingen uit het gemiddelde die doorstromen naar praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, leerlingen die later op de school zijn ingestroomd of leerlingen die nog heel kort in Nederland wonen en daardoor de Nederlandse taal minder goed beheersen. 

De meeste kinderen hebben gescoord zoals we hadden verwacht. Hoe kleiner de groepsgrootte, hoe gevoeliger het gemiddelde ligt.  

In schooljaar 2022-2023 hebben we gewerkt aan werkhouding en focus. We zien bij nagenoeg alle leerlingen een stijging in de resultaten. Hier zijn we erg trots op! 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zoals hierboven beschreven staat, doen wij het op onze school ook.

Drie keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan wat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom 2021-2022:

VMBO KL/GL       - 1

VMBO TL            - 2

HAVO   - 2

VWO                   - 1

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

2.5 Onze ambitie – De Boomgaard; meer dan leren alleen

Een rijke & veilige leeromgeving aanbieden waarbij ieder kind optimaal betrokken is bij zijn/haar eigen leerproces en zelf keuzes leert maken. We bieden een stevige en brede basis als voorbereiding op een complexe samenleving.

Voor ons staat centraal:

 • Betrokkenheid
 • Maatwerk
 • Resultaatgericht

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Eigen waarde kennen, creatief
 • Waarden van anderen kennen
 • Omgaan met emoties

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

3.5. Basisschool De Boomgaard 

Op basisschool De Boomgaard is op 24 mei 2019 een verificatieonderzoek uitgevoerd. Hieronder enkele citaten uit het onderzoek;

OP1; aanbod voldoende 

De school werkt met moderne methodes. De school is via allerlei projecten actief in de samenleving en toont op deze manier een grote maatschappelijke betrokkenheid.

SK; Schoolklimaat -veiligheid; voldoende, - pedagogisch klimaat; goed 

Leerlingen vinden het fijn op school. De standaard Pedagogisch klimaat waarderen wij als 'goed'. Op basisschool De Boomgaard heerst een fijn pedagogisch klimaat. Er is een sfeer van openheid en betrokkenheid die duidelijk voelbaar is. De school werkt in groep 5 t/m 8 in één unit en dat maakt dat leerlingen met verschillende leeftijden en talenten met elkaar samenwerken. Er zijn regels in de school die op een natuurlijke, bijna vanzelfsprekende manier worden nageleefd. Tijdens de onderzoeksdag zagen we mooie voorbeelden van het oog hebben voor elkaars welbevinden. 

KA; Kwaliteitszorg en ambitie; - kwaliteitszorg; voldoende, - kwaliteitscultuur; goed, - verantwoording en dialoog; voldoende

Op basisschool De Boomgaard heerst een sterk professioneel klimaat. Directie en team denken continu na wat er in het onderwijs goed gaat, wat beter kan en welke aanpassingen daar eventueel voor nodig zijn. Het team ervaart daarvoor ruimte en autonomie. Men spreekt elkaar kritisch aan, kijkt bij elkaar in de groepen.

Terug naar boven