Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

 • de peuterspeelzaal
 • het kinderdagverblijf
 • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal
 • samenwerken is een groot goed op de Boomgaard. We kennen en helpen elkaar waar het nodig is.
 • in de sportzaal die aan de school vast zit, wordt er 2 x per week een sportles aangeboden.

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op ons SchoolVenster. We proberen op deze site een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze school. De open sfeer en persoonlijke aandacht staat bij ons centraal voor kinderen én ouders!

De Boomgaard in het kort:

 • KIVA; dé preventieve aanpak tegen pesten
 • werken in units
 • Engels van groep 1-8
 • een chromebook vanaf groep 4
 • keuze voor godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs
 • doorgaande lijn van 0 - 12 jaar
 • goede samenwerking met ONS Stekkie en 't Puttertje
 • leerlingenraad
 • afstuderen groep 8
 • type- en EHBO diploma onder schooltijd
 • Samen in verbinding
 • vakdocent gym
 • workshop aanbod verschillende disciplines; onder andere drama, techniek, muziek, dans, media wijsheid
 • instructies sluiten aan bij de ontwikkeling van de leerlingen

De gegevens die u hier vindt zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om het gebouw te bekijken en de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom op een open dag.

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Kwaliteitscultuur
 • Pedagogisch sterk maatwerk
 • Kindgericht, veilige omgeving
 • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons voorop. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, komt het niet tot leren. We gunnen ieder kind een fijne schooltijd waarin het zich optimaal kan ontwikkelen en de ruimte en de tijd krijgt om te groeien. Wij zullen altijd in gesprek gaan met de klas als daar aanleiding toe is en samen met kinderen een oplossing zoeken. Samen zijn we betrokken bij het welzijn van ieder kind. 

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen maatregelen worden genomen:

 • schorsing
 • verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van O2A5 (www.o2a5.nl)


Terug naar boven