Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

 • Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er op het voorplein een heus voetbalveld.
 • de peuterspeelzaal
 • het kinderdagverblijf
 • Samenwerken vinden we heel belangrijk op de Boomgaard, hier wordt samen over een rekenvraagstuk nagedacht.
 • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op ons SchoolVenster. We proberen op deze site een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze school. De open sfeer en persoonlijke aandacht staat bij ons centraal voor kinderen én ouders!

De Boomgaard in het kort:

 • KIVA; dé preventieve aanpak tegen pesten
 • Engels van groep 1-8
 • een tablet vanaf groep 4
 • keuze voor godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs
 • doorgaande lijn van 0 - 12 jaar
 • goede samenwerking met ONS Stekkie en 't Puttertje
 • kinderredactie van de schoolkrant
 • afstuderen groep 8
 • type- en EHBO diploma onder schooltijd
 • Maatjeslezen
 • Giga Molenlanden; sport- muziek- en cultuurcoaches!

De gegevens die u hier vindt zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om het gebouw te bekijken en de sfeer te proeven. Maak een afspraak of kom op een open dag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Kwaliteitscultuur
 • Pedagogische sterk maatwerk
 • Kindgericht, veilige omgeving
 • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons voorop. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, komt het niet tot leren. We gunnen ieder kind een fijne schooltijd waarin het zich optimaal kan ontwikkelen en de ruimte en de tijd krijgt om te groeien. Wij zullen altijd in gesprek gaan met de klas als daar aanleiding toe is en samen met kinderen een oplossing zoeken. Samen zijn we betrokken bij het welzijn van ieder kind. 

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen maatregelen worden genomen, in dat geval wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.Schorsing: De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering: Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Terug naar boven