Openbare Basisschool de Wiekslag

Erf 1 1841 GR Stompetoren

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wiekslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 was de gemiddelde score 82.5 (landelijk gemiddelde = 80).

Schooljaar 2022-2023 behaalde groep 8 een gemiddelde score van 83.2 (landelijk gemiddelde =79.5)

In de volgende grafieken is af te lezen welk percentage van onze leerlingen de basisschool verlaat op het fundamentele- en streefniveau.

Onderstaande grafieken tonen de scores van 2021-2022 aangezien de cijfers van dit schooljaar nog niet beschikbaar zijn voor Vensters.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het volgen van de ontwikkelingen van elk kind hanteren wij het zogenoemde leerlingvolgsysteem (ESIS). Dit bevat een overzicht waarin per leerling genoteerd wordt wat het kind per groep heeft gedaan en hoe het de leerstof beheerst. Deze gegevens worden bijgehouden in een leerlingendossier. Hierin houden we vanaf de toelating bij wat de vorderingen en aandachtspunten zijn gedurende de periode dat het kind bij ons op school zit. Het leerlingvolgsysteem kan mede inzicht geven in terreinen waar een kind dreigt uit te vallen. Als dit geconstateerd wordt, volgt een gesprek met de intern begeleider. De groepsleerkracht maakt dan in samenwerking met ouders en de intern begeleider een plan van aanpak. Daarin staat wat het probleem is, hoe het aangepakt wordt en hoeveel tijd de hulp gaat vergen. Vooraf wordt een duidelijke doelstelling bepaald. Naast het gewone programma biedt de groepsleerkracht indien nodig extra zorg aan, waarbij wij mogelijk voorkomen dat kinderen voor extra hulp de klas uitmoeten.

Op onze school worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar getoetst (CITO; groep 8 maakt de Doorstroomtoets). De toetsresultaten worden verwerkt en geanalyseerd in en met behulp van ESIS (leerlingvolgsysteem). De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de leerstof, maar geeft ons ook inzicht in het effect van ons onderwijs.

Buiten deze halfjaarlijkse CITO-toetsen maken wij gebruik van methode gebonden toetsen om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling van onze leerlingen in lijn is met de leerdoelen. Zowel de resultaten van de landelijke toetsen als van de methode gebonden toetsen gebruiken we voor de afstemming van het lesaanbod. Ouders worden hierbij uiteraard betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies met ouders besproken. Het advies is gebaseerd op wat de leerkrachten dagelijks met de leerling meemaken, gecombineerd met ervaringen uit eerdere groepen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Eind februari (groep 8) volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze.

Halverwege het schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets, de IEP. Dit is verplicht. Met deze toets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen; leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Het vervolgonderwijs houdt ons tot en met het eindexamen op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.

De uitstroomgegevens zij dit jaar gebaseerd op zeven leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De volgende punten laten zien waar wij als school voor staan: 

  • Een goede samenwerking tussen leerlingen, leraren en ouders als kern in de organisatie. Met ondersteuning van bestuur, gemeente en externe instanties zorgen wij gezamenlijk voor een goed schoolklimaat. Het werken en het samenwerken in onze school staat in het teken van wederzijds respect en rekening houden met elkaar. Dit is het uitgangspunt voor elke werk-, leer- en speelsituatie.
  • Ieder moet de ruimte hebben om zichzelf te zijn en naar zijn of haar gevoel optimaal te kunnen functioneren.
  • Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel dat de kinderen steeds zelfstandiger worden. Het samenwerken, samen leren en zorg dragen voor elkaar is erg belangrijk voor ons.
  • Daarbij spelen veiligheid en geborgenheid een centrale rol. Daarnaast wordt er gewerkt met methoden en /of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
  • Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om onderwijs op maat te geven. Om vakkennis te onderhouden voert de school een actief nascholingsbeleid. Voorts wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat.
  • de school voert een actief beleid in het samenwerken met de peuterspeelzaal, en de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs om de overgang van en naar de verschillende schooltypen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
  • Ook onderhouden we een goed werkcontact met ons samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Geborgenheid
  • Diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2015 is de school bezocht door de inspectie voor een standaard kwaliteitsonderzoek. Het oordeel van de inspecteur luidde: 'Obs De Wiekslag heeft haar kwaliteit op orde. De inspectie handhaaft dan ook het basisarrangement.' De aandachtspunten zijn verwerkt in het schoolontwikkelingsplan.

Terug naar boven