Openbare Basisschool de Wiekslag

Erf 1 1841 GR Stompetoren

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wiekslag

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een enthousiast en innovatief team bestaande uit een directeur, twaalf groepsleerkrachten verdeeld over acht groepen, een intern begeleider/waarnemend directeur, een administratieve kracht, een onderwijsassistent en een conciërge.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen, werkt bij ISOB een aantal leerkrachten in de zogenaamde invalpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere tijd (een heel schooljaar) bij een school ingezet worden. Als een leerkracht afwezig is zal deze vervangen worden uit de invalpool van ISOB. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval maken wij achtereen volgens gebruik van de volgende mogelijkheden:

 • Vervanger uit bovenschoolse invalpool;
 • Vervanging door (duo-)collega;
 • Vervanging door ib-er en/of directeur;
 • Groep verdelen over de andere groepen;
 • Bij het ontbreken van inval en in uiterste noodzaak sturen we de groep – uiteraard nadat wij ouders hebben geïnformeerd – naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt gegeven aan ongeveer 180 leerlingen van 4 tot 12 jaar verdeeld over 8 jaargroepen.

Schooljaar 2024-2025 zijn de volgende groepen gevormd:

 • groep 1/2a
 • groep 1/2b
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7
 • groep 8

In de onderbouw zitten de kinderen van groep 1-2 bij elkaar. Wij vinden het voor de kleuters beter om gedurende langere tijd bij dezelfde groep en leerkracht te zijn. De vertrouwensband die tussen kinderen en leerkracht ontstaat, wordt zo lang mogelijk in stand gehouden en dat bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kleuters komen op verschillende momenten in het jaar in de groep, vanaf hun 4e jaar. Zo kunnen wij de jongste kleuters opvangen en op hun gemak stellen. De oudste kleuters, die vaak al een stuk zelfstandiger zijn, kunnen als “helpende handjes” optreden voor de jongste kleuters en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. Zo verloopt het gewenningsproces vlot en kan de leerkracht de jongste kleuter goed begeleiden. De leerkracht informeert de ouder van de kleuter regelmatig over het gewenningsproces.

Vanaf groep 3 zijn de kinderen ingedeeld in jaargroepen, met leeftijdsgenoten bij elkaar. In deze groep kunnen de kinderen zich op hun eigen tempo en niveau ontwikkelen. Voor degene die speciale zorg nodig heeft om te leren is extra ondersteuning en voor degene die meer aan kan is er de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen middels de digitale middelen die wij op school hebben.

In het basisonderwijs gelden vaste regels voor het aantal leerkrachten waarop een school recht heeft. Dit aantal wordt bepaald door het leerlingenaantal.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In deze groepen geven we inhoud aan het onderwijsprogramma aan de hand van thema's en projecten. Hierbij sluiten we altijd aan bij de doelen uit 'Inzichtelijk'. De methode 'Kleuterplein' wordt ingezet als bronnenboek.

De verschillende leer- en vormingsgebieden die op het lesrooster staan lopen in de praktijk in elkaar over. Een kind dat speelt in de bouwhoek is bezig met taal, maar ook met rekenen/wiskunde; een kind dat speelt in de huis- of themahoek is bezig met creatieve vorming, maar ook met taal. Wij willen het leren vanuit het spel bevorderen.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels.

Als observatie/registratie instrument voor de groepen 1/2 maken wij gebruik van 'Inzichtelijk'. Hiermee sluiten we aan bij de leerdoelen en volgen we de ontwikkeling van het jonge kind nauwlettend.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lesmethodes

De overheid heeft voor het basisonderwijs einddoelen vastgesteld per vak, die elk kind aan het eind van de basisschool moet halen. Dit zijn de kerndoelen. Om aan deze kerndoelen te kunnen voldoen en om een goede doorgaande leerlijn te waarborgen, werken wij met de volgende onderwijsmethodes:

 • Aanvankelijk lezen: Lijn 3, BOUW!, Humpie Dumpie
 • Voortgezet technisch- en begrijpend lezen: Blink Lezen, Ralfi-lezen
 • Rekenen & wiskunde: Wereld in getallen (versie 5), vanaf groep 3
 • Taal en spelling: Staal, vanaf groep 4
 • Schrijven: Klinkers (groepen 3 t/m 7), doorlopend schrift
 • Engels: Blink Engels, vanaf groep 1
 • Wereldoriëntatie: Blink Wereld-geïntegreerd, vanaf groep 3
 • Muziek: 123Zing

We gebruiken de methodes als richtlijn. De leerdoelen vanuit de methodes moeten behaald worden. De leerkracht bepaalt op welke wijze.

Naast de cognitieve vakken besteden we aandacht aan het opdoen van digitale vaardigheden. Vanuit wereldoriëntatie leren we de kinderen presenteren en het maken van werkstukken. Hierbij kunnen zij gebruik maken van digitale ondersteuning.

Lezen

Lezen is de sleutel tot schoolsucces! Daarom besteden wij veel tijd aan het leesonderwijs. We beschikken hiervoor over moderne lesmethodes en een goed geoutilleerde schoolbibliotheek. Bij de inrichting hiervan en het bevorderen van het leesplezier worden we begeleid door de leesconsulent van de regionale bibliotheek.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Het doel van HVO is kinderen het gereedschap mee te geven waarmee ze zin en vorm kunnen geven aan hun eigen leven. Leerlingen onderzoeken op speelse en interactieve wijze hun eigen ervaringen en opvattingen. Zo ontdekken ze wat voor hen belangrijk is. Ze leren te reflecteren op hun eigen denken, voelen, willen en doen, en daarover in gesprek te gaan. Door HVO leren leerlingen zichzelf beter kennen, keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Ook leren ze omgaan met de ander en respect te hebben voor verschillen. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Denk aan vriendschap, eerlijkheid, geluk, leven en dood, gevoelens, dieren en sociale media. Tijdens HVO leren kinderen met hoofd, hart en handen. We voeren gesprekken, doen (ervaringsgerichte) spelvormen, creatieve werkvormen en lichaamsgerichte oefeningen. 

Onderwijstijd

Op basis van de schooltijden, rooster en vakantierooster is de onderwijstijd voor schooljaar 2024-2025 vastgesteld op 948,5 uur. Dit komt overeen met de wettelijke verplichting.

Thema’s

We hebben schoolbreed een aantal thema’s per jaar. Het eerste thema is altijd het thema van de Kinderboekenweek. Tijdens zo’n thema werkt de hele school tijdens zo veel mogelijk vakken aan hetzelfde onderwerp. Een themaperiode wordt vaak geopend of afgesloten met een tentoonstelling of een uitvoering die voor iedereen toegankelijk zijn. Ouders worden uitgenodigd om bij de afsluiting van een thema aanwezig te zijn.

Koningsspelen

De Koningsspelen is een jaarlijkse sportdag voor kinderen in Nederland. Het evenement wordt ieder jaar in april georganiseerd, op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.

Culturele evenementen

Elke groep neemt tenminste eens per jaar deel aan een culturele activiteit. Dit kan een toneelvoorstelling, een muziek- of kunstproject zijn. Deze activiteiten worden georganiseerd in overleg met onze cultuur coördinator. Wij laten ons daarbij begeleiden door Artiance.

Excursies

Alle groepen gaan, bijvoorbeeld in het kader van een thema, regelmatig op excursie naar musea en/ of tentoonstellingen. Voorts nodigen we regelmatig mensen uit op school die de kinderen iets kunnen vertellen over een bepaald onderwerp. Dat kan gebeuren tijdens een themaperiode, maar ook omdat een onderwerp in een groep ter sprake is gebracht.

Schoolreisjes en schoolkamp

Voor veel kinderen is het schoolreisje een jaarlijks hoogtepunt. In september gaan de groepen 1 t/m 7 jaarlijks op schoolreisje. Hulpouders worden benaderd door de leerkrachten. De eindverantwoording, zowel voor de keuze welke ouders er mee gaan als voor de dag zelf, ligt bij het team. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar per fiets op schoolkamp en sluiten daarmee hun schooltijd op De Wiekslag af.

Vieringen

Uiteraard besteden wij aandacht aan de jaarlijks terugkomende feesten zoals Sinterklaas en Kerst. De feestelijkheden worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt beheerd door de penningmeester van de Oudervereniging. De school wordt voor bijzondere gebeurtenissen versierd door de “versierclub”.

Verjaardagen

Op hun verjaardag mogen de kinderen natuurlijk trakteren in hun groep. Ouders en kinderen mogen zelf beslissen wat ze trakteren, maar het advies van de school is ‘snoep verstandig’.

Als kinderen jarig zijn, geven zij vaak een kinderfeestje en delen mooie uitnodigingen uit. Helaas blijkt dat sommige kinderen, om welke reden dan ook, zelden of nooit worden uitgenodigd voor zo’n feestje. Dat is heel verdrietig voor deze kinderen en daarom vragen wij of u de uitnodigingen niet op school wilt uitdelen, maar bij de kinderen thuis wilt brengen.

Als de meesters en juffen jarig zijn wordt dat uiteraard ook gevierd. De leerkrachten maken er een gezellige dag van met de kinderen. Kinderen mogen dan een cadeautje aan de leerkracht geven, maar met een mooie tekening of iets dergelijks zijn zij natuurlijk ook heel blij!

Schoolfotograaf

De Oudervereniging regelt dat elk jaar de schoolfotograaf op school komt om groeps- en portretfoto’s te maken. De fotograaf zet ook broers en zussen die op De Wiekslag zitten samen op de foto. U kunt deze foto’s kopen, maar dat hoeft natuurlijk niet. De verkoop gaat online via de schoolfotograaf.

Naschoolse activiteiten en vakantieactiviteiten

In samenwerking met Gemeente Alkmaar bieden we naschoolse activiteiten aan. Hiervoor wordt een kleine bijdrage van de ouders gevraagd. De activiteit sluit direct aan op de schooltijden. Na een korte break gaan de kinderen dansen, muziek maken, tekenen of schilderen ter verrijking van de vrijetijdsbesteding of om hun talenten te ontdekken/te ontwikkelen. Alle actuele naschoolse activiteiten in Alkmaar worden vermeld op: www.stadskidsalkmaar.nl. Via deze site kun je eenvoudig inschrijven voor een activiteit.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote reguliere basisschool. Ons doel is om zoveel mogelijk leerlingen uit ons voedingsgebied passend onderwijs te bieden op onze eigen school. Onze kracht ligt in het aanbieden van een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. We hebben ervaring met leerlingen voor wie dit een onderwijsbehoefte is. Ook als een kind meer moeite heeft met het zich eigen maken van de leerstof, kunnen we een passend leerstofaanbod- en -tempo aanbieden.

Soms is er meer nodig en dan schakelen we de hulp in van het Samenwerkingsverband PPO-NK. Samen met ouders bespreken we wat het kind nodig heeft. Indien nodig kan een arrangement aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. Vanuit dit arrangement kan eventueel een deskundige worden ingeschakeld of extra ondersteuning worden geboden op school.

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: http://www.oudersteunpunt.nl/

Projectgroep

Voor (meer-) begaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 organiseren wij een projectgroep. De begeleiding is gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling en het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden. De projectgroep wordt aangestuurd door de intern begeleider en geleid door een hiervoor geschoolde leerkracht.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn versterkt door invoering en scholing van het Doordacht Passend Lesmodel (CED-groep). Hiervoor zijn leerkrachten beter in staat om te differentiëren in instructie en verwerking en te voldoen aan de verschillende onderwijsbehoeften. Dit lesmodel wordt de komende jaren verder uitgewerkt door bijscholing en collegiale consultaties.

Voor het analyseren van de opbrengsten aan de hand van de 4D-principes (Data-Duiden-Doelen-Doen) hebben de ib-er/directeur een nascholingstraject gevolgd. Deze systematiek is overgedragen aan de leerkrachten, zodat zij meer inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoeftes van kinderen en de keuzes die zij hierbij kunnen maken. De ib-er/directeur zijn hierin ondersteunend.

Op het gebied van rekenen en gedrag gaan we specialisten opleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 1-2 en de ib-er hebben regelmatig contact over de doorstroming van kinderen basisonderwijs. Bij feesten en projecten sluiten de peuters aan. Verder is er afstemming over de thema's waardoor het onderwijs goed aansluit op het VVE-programma.

Eén van de onderbouwleerkrachten is geschoold tot specialiste 'Het Jonge Kind'

Terug naar boven