Openbare basisschool Stellegors

Bosschieterstraat 12 3251 AB Stellendam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde resultaten van de eindtoets zien er over de jaren gezien goed uit. Stellegors  "scoort" volgens de onderwijsinspectie voldoende en in lijn met hetgeen de inspectie verwacht op grond van onze populatie.

Ieder kind heeft z'n eigen talenten op cognitief, creatief en sociaal gebied. Daarom besteden we aandacht aan al deze gebieden. Rekenen, lezen en taal zijn cruciale vakken. Wat de leerkrachten van Stellegors betreft zijn niet alleen de scores voor deze vakgebieden leidend voor een advies m.b.t. het voortgezet onderwijs. Competenties als samenwerken, presenteren en reflecteren zijn minstens zo belangrijk. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 nemen we de DIA eindtoets af (daarvoor gebruikten we de eindtoets IEP), we hebben voor de DIA gekozen om de volgende redenen:

1. de kortere duur (2 maal een ochtend van maximaal anderhalf uur);
2. het adaptieve karakter van de digitale toets (het niveau wordt tijdens de toets aangepast aan de hand van de antwoorden van de leerlingen).

Vanwege de Coronacrisis is schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. In 2020-2021 en 2021-2022 is de toets wel afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We toetsen met behulp van methodegebonden toetsen om te monitoren of de leer- en lesdoelen zijn behaald. Met de onderdelen waarop de leerlingen onvoldoende zijn gegroeid, gaan we na een diagnostisch gesprek aan de slag om alsnog de gestelde doelen te behalen. Bij het gesprek wordt samen met het kind vooral gekeken naar de individuele onderwijsbehoeften per leerling.

Vanaf groep 3 maken de kinderen naast de methodegebonden toetsen 2 keer per jaar de methodeoverstijgende CITO-toetsen voor het Leerling Volg Systeem (in januari en juni). We bekijken de resultaten per leerling, geven de leerling inzicht in zijn/haar eigen groei en informeren de ouders hierover. We bekijken ook de trends per leerling, per leerjaar en voor de hele school. De intern begeleider heeft  hierbij een belangrijke coördinerende rol.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8: schooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het  proces waarin besloten wordt welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school trekt hierin samen op met het kind én de ouders. Ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (CITO) toetsen geeft ons een belangrijke indicatie. Ook nemen wij in groep 7 een NIO toets en een NPVJ af. De NIO (Nederlandse Intelligentietest Onderwijs) is een capaciteitenonderzoek om de potentiële mogelijkheden van het kind in beeld te krijgen. De NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior) is een vragenlijst die de persoonlijkheidseigenschappen meet. Samen met onze eigen observaties krijgen we hiermee een goed beeld van de werk- en leerhouding van het kind: hoe lang kan het kind geconcentreerd werken aan taken, welke leervoorkeur en interesses heeft het kind (praktijkgericht of abstract), hoe is de zelfstandigheid, kan het kind goed plannen en organiseren, hoeveel doorzettingsvermogen heeft het kind en hoe serieus wordt omgegaan met huiswerk.

Eind groep 7 krijgt het kind het voorlopige schooladvies. Dit is een informeel moment. We bezoeken met groep 8 in het najaar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen verschillende open dagen en informatiemomenten bezoeken zodat de leerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de mogelijkheden. Eind februari volgt het definitieve schooladvies, waarna ouders  hun kind aanmelden op de nieuwe school. Wij zetten de resultaten, onderwijsbehoeften en andere belangrijke zaken van het kind met medeweten van de ouders in een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs. In april maken de groep 8 leerlingen de eindtoets. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

De school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf in welke klas de leerling wordt geplaatst, deze klas moet minimaal het niveau bevatten van het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven op welk niveau het kind instroomt.Een voorbeeld:een leerling met een havo-schooladvies, mag door de vo-school in een brugklas geplaatst worden met vmbo-t/havo, havo of havo/vwo niveau. Jaarlijks heeft de school nog contact met het voortgezet onderwijs voor een evaluatie van de gegeven adviezen. Het is heel prettig en leerzaam om te weten hoe het onze leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en te horen of onze adviezen kloppend waren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We streven op o.b.s. Stellegors naar een goed en prettig schoolklimaat, we gaan uit van het stimuleren van positief gedrag. Bij de start van ieder schooljaar wordt het gedragsprotocol besproken met, en ondertekend door, alle leerlingen.

Het gedragsprotocol bestaat uit 4 basisregels ( de Stelleregels), die in alle groepen in onze school zichtbaar zijn:
-We zijn aardig voor elkaar.
-We zijn rustig in de school.
-We lossen problemen goed op.
-We houden de school en de spullen netjes.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.Het vierjaarlijks onderzoek is oktober 2018 uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO).De inspectie onderzoekt of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.  

De inspectie bezoekt scholen binnen de stichting om 2 redenen:
- kwaliteitsonderzoek op scholen waarover wordt getwijfeld of ze op de goede weg zijn n.a.v. door de school aangeleverde documenten (jaarverslag, opbrengsten Cito-toetsen);
- verificatieonderzoek op scholen waarvan het bestuur aangeeft dat ze alles op orde hebben. De inspectie verifieert of dat daadwerkelijk zo is. Bestuur en inspectie selecteren scholen in overleg hiervoor. 

Op Stellegors heeft de inspectie een verificatieonderzoek verricht. Het volledige onderzoeksverslag en het verslag van Stellegors kunt u op onze website lezen (www.stellegors.nl).

Op het rapport van de inspectie zijn we heel trots. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: 
- Zicht op ontwikkeling
- Didactisch handelen
- (Extra) ondersteuning
- Kwaliteitszorg
- Kwaliteitscultuur

De eerste 4 punten zijn als voldoende beoordeeld, de kwaliteitscultuur als goed.

Terug naar boven