Openbare basisschool Stellegors

Schoolstraat 2 3251 AZ Stellendam

Schoolfoto van Openbare basisschool Stellegors

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien de situatie zich voordoet dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn door ziekte of wellicht door verlof, dan proberen wij in eerste instantie dit intern op te lossen. Dat kan betekenen dat een andere (parttime) leerkracht uit het team komt invallen voor de groep. Als er geen mogelijkheden zijn om dit intern op te lossen, dan wendt de school zich tot het bestuur en maken wij gebruik van de invalpoule van SOPOGO.

Over het algemeen lukt het ons steeds om op deze manier een leerkracht voor de groep te plaatsen.
We zien echter de laatste jaren een steeds groter tekort ontstaan aan invalleerkrachten. Wanneer er echt geen enkele leerkracht beschikbaar is, wordt les gegeven aan de betreffende groep door de intern begeleider, onderwijsassistent of directeur. 
In een uiterste geval kunnen we genoodzaakt zijn de kinderen van de betreffende groep(en) naar huis te sturen. We zullen u daarover uiteraard informeren en bieden een passende oplossing indien opvang (tijdelijk) noodzakelijk is. Gelukkig is het de afgelopen jaren nog niet nodig geweest deze maatregel door te voeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stellegors start het schooljaar 2020-2021 met 4 groepen:

- groep 1/2
- groep 3/4
- groep 5/6
- groep 7/8

Tot januari wordt groep 5/6 3 dagen per week gesplitst. Groep 1/2 wordt 1 ochtend per week gesplitst.

Vanaf januari wordt groep 1/2 gesplitst van maandag t/m donderdag.

We bieden op verschillende niveaus instructie aan en proberen bij de verwerking zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen. We maken hierbij gebruik van Chromebooks (laptop met als besturingssysteem Google Chrome), waardoor de kinderen leerstof op hun eigen niveau krijgen aangeboden.

Voor extra ondersteuning van leerlingen, die extra aandacht of meer uitdaging nodig hebben, hebben we de beschikking over een onderwijsassistente.

Een vakleerkracht muziek verzorgt de muzieklessen structureel in groep 4 (in ons geval in groep 3-4).

Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) wordt aangeboden aan de groepen  3 t/m 8.
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) wordt aangeboden aan de groepen 3 t/m 8.
De keuze voor GVO of HVO is een beslissing van de ouders / verzorgers.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De getoonde uren zijn gemiddelden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften stemmen we de onderwijstijd af op de leerlingen en de groep. 

De onderwijstijd over 8 jaren is door de onderwijsinspectie vastgesteld op minimaal 7520 uur. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat tenminste 3520 uur, in de groepen 5 t/m 8 is dat minimaal 3760 uur.

Stellegors heeft ervoor gekozen de leerlingen van groep 1 en 2 op vrijdagmiddag vrij te roosteren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde uren zijn gemiddelden.
We proberen waar mogelijk vakoverstijgend les te geven. Dit houdt in dat we leerdoelen inoefenen bij verschillende vakgebieden. Wat je leert bij begrijpend lezen, ga je ook toepassen bij wereldoriëntatie, taal en rekenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Stellegors stelt zich tot doel om kinderen die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, binnen de grenzen van het ondersteuningsprofiel van de school en de mogelijkheden van het Samenwerkingsverband.

We beschikken over veel deskundigheid in ons team. Leerkrachten zijn allemaal bevoegd en we borgen de kwaliteit door voldoende nascholing. Daarnaast kunnen we externe specialisten inroepen en het Samenwerkingsverband om ondersteuning vragen. 
We worden ondersteund door o.a.: (School) Maatschappelijk Werk, Begeleider Passend Onderwijs (BPO), jeugdverpleegkundige, logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog.

We gaan altijd het gesprek aan met ouders en bespreken met hen onze mogelijkheden. Vaak zijn er oplossingen te vinden, we gaan altijd uit van het kind zelf: wat is de beste oplossing? 

We hebben onze mogelijkheden en grenzen aangegeven in het ondersteuningsprofiel Perspectief op School.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven