Daltonbasisschool Fredericus

Pastoor Schuttestraat 30 8395 TN Steggerda

Schoolfoto van Daltonbasisschool Fredericus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Opbrengsten Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij ruimschoots aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. 

2018-2019: 1F: 95,12% 2F/1S: 60,97%

2019-2020: Geen eindtoets afgenomen wegens Corona

2020-2021: 1F: 95,93% 2F/1S: 66,67%

Signaleringswaarde van de inspectie voor onze school is: 1F: 85,0% 2F/1S: 47,3%

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij bij alle kinderen vanaf midden groep 1 toetsen af die landelijk zijn genormeerd. Als school geeft dit een indicatie of je de juiste stof op de juiste wijze aanbiedt. Het groepsgemiddelde, maar ook de individuele scores, geven aanleiding om interventies in de groepen te doen, zodat er op korte termijn betere resultaten worden gehaald. Dit laatste wordt wel altijd ingeschat naar de mogelijkheden die kinderen in huis hebben.

De resultaten van het kind bespreken wij met ouders tijdens het zogenaamde 10 minuten gesprek.

Vanaf groep 6 worden de resultaten van de individuele leerlingen opgenomen in de zogenaamde Friese plaatsingswijzer. Dit document geeft een indicatie voor het haalbaar niveau van het kind binnen het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 wordt dit document met ouders en het kind besproken en wordt er een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs afgegeven. Het voorlopig advies wordt bepaald op basis van wat het kind op school laat zien aan werkhouding, resultaten op de methode toetsen, het sociaal emotioneel functioneren en het advies wat uit de Friese plaatsingswijzer komt. Midden groep 8 wordt het definitieve advies gegeven.

groep 1 en 2

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtlijn voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen. In ons onderwijs aan de jongste leerlingen gaan wij graag uit van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van deze kinderen. We werken thematisch in onze kleutergroep. De thema’s stemmen wij af op de interesses en belevingswereld van de kinderen. Ook kiezen wij regelmatig een thema in overleg met de kinderen. Binnen elk thema onderzoeken we wat de vragen en behoeftes van de kinderen zijn en stemmen onze activiteiten hier op af. Ook maken wij graag een uitstapje, passend bij ons thema. (een bezoek aan bijv. de bakker, boerderij, etc.) We volgen de ontwikkeling van de kinderen hoofdzakelijk d.m.v. observaties, Onze lessen, extra begeleiding of uitdaging stemmen we af op deze observaties. Hierdoor bieden we elke leerling wat hij of zij nodig heeft. Naast de observaties gebruiken we ook enkele vaste toetsmomenten.

Verlengde kleuterperiode, een klas overdoen of overslaan

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de motivatie van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de verplichte eindtoets.

Hieronder vindt u de plaatsing van de leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De school volgt de leerlingen tijdens hun vervolgloopbaan in het voortgezet onderwijs. Vrijwel alle kinderen worden juist geadviseerd en zitten na 3 jaar nog op hetzelfde niveau als het door de school gegeven schooladvies. Jaarlijks evalueert de school de gegeven adviezen en de voortgang op het voortgezet onderwijs met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

10% Basis/ Kader

27% Kader

27% TL

18% Havo

18% VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven