Daltonbasisschool Fredericus

Pastoor Schuttestraat 30 8395 TN Steggerda

Schoolfoto van Daltonbasisschool Fredericus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Opbrengsten Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij ruimschoots aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. 

2018-2019: 1F: 95,12% 2F/1S: 60,97%

2019-2020: Geen eindtoets afgenomen wegens Corona

2020-2021: 1F: 95,93% 2F/1S: 67,57%

2021-2022: 1F: 94,8% 2F/1S: 64,4%

Signaleringswaarde van de inspectie voor onze school is: 1F: 85,0% 2F/1S: 47,3%

Wij zien een licht dalende trend, met name op het gebied van rekenen. Waarbij het onderdeel meten en meetkunde het laagste scoort. Hier gaan wij aankomend schooljaar extra op inzetten middels projecten en persoonlijke leerdoelen van kinderen. Daarnaast is Corona mogelijk een deel van de verklaring voor de dalende trend.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij bij alle kinderen vanaf midden groep 3 toetsen af die landelijk zijn genormeerd. Als school geeft dit een indicatie of je de juiste stof op de juiste wijze aanbiedt. Het groepsgemiddelde, maar ook de individuele scores, geven aanleiding om interventies in de groepen te doen, zodat er op korte termijn betere resultaten worden gehaald. Dit laatste wordt wel altijd ingeschat naar de mogelijkheden die kinderen in huis hebben.

De resultaten van het kind bespreken wij met ouders tijdens het zogenaamde 10 minuten gesprek.

Vanaf groep 6 worden de resultaten van de individuele leerlingen opgenomen in de zogenaamde Friese plaatsingswijzer. Dit document geeft een indicatie voor het haalbaar niveau van het kind binnen het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 wordt dit document met ouders en het kind besproken en wordt er een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs afgegeven. Het voorlopig advies wordt bepaald op basis van wat het kind op school laat zien aan werkhouding, resultaten op de methode toetsen, het sociaal emotioneel functioneren en het advies wat uit de Friese plaatsingswijzer komt. Midden groep 8 wordt het definitieve advies gegeven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de motivatie van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de verplichte eindtoets.

Hieronder vindt u de plaatsing van de leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De school volgt de leerlingen tijdens hun vervolgloopbaan in het voortgezet onderwijs. Vrijwel alle kinderen worden juist geadviseerd en zitten na 3 jaar nog op hetzelfde niveau als het door de school gegeven schooladvies. Jaarlijks evalueert de school de gegeven adviezen en de voortgang op het voortgezet onderwijs met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?

11.1% Basis

5.5% Basis/Kader

16.65% Kader

16.65% Kader/TL

5.5% TL

16.65% TL/Havo

22.2% Havo

5.5% VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school draagt zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke omgeving. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen. In de sfeer van wederzijds vertrouwen en respect leren we de kinderen respectvol met elkaar omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respectvol omgaan met elkaar
  • Eerlijkheid en vertrouwen
  • Oog hebben voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven