Daltonbasisschool Fredericus

Pastoor Schuttestraat 30 8395 TN Steggerda

Schoolfoto van Daltonbasisschool Fredericus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht proberen wij eerst de groep intern op te vangen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan bellen wij met een personeelsbemiddelingsbureau waar wij als stichting bij aangesloten zijn voor een invaller. Zij hebben een database met invalleerkrachten. Mocht er niemand beschikbaar zijn dan zijn wij genoodzaakt een groep leerlingen naar huis te laten gaan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De aanmelding van nieuwe leerlingen op Daltonbasisschool Fredericus

Aanmelden van kinderen voor toelating op onze school kan plaatsvinden vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind waarbij we het intakeformulier gebruiken als leidraad. Op deze manier krijgen wij als school via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter.

Zijn er geen specifieke onderwijsbehoeften dan ontvangt u van ons het formulier ‘Inschrijving leerling’ met het verzoek dit in te vullen en aan ons terug te sturen. Hiermee kan uw kind ingeschreven worden op onze school.

Wanneer uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft moeten wij eerst onderzoeken of wij als school kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Om dit te kunnen bepalen wordt u gevraagd toestemming te geven om eventueel gegevens op te vragen bij andere organisaties.  

Het besluit voor wel/geen acceptatie maken wij op basis van ons School Ondersteunings Profiel (SOP). Binnen 6 weken (met een uitloop van 4 weken) doen wij een schriftelijk aanbod voor extra ondersteuning op onze of een andere school. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.  Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.  

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

Groepering

Op onze school zitten de kinderen in combinatiegroepen bij elkaar in zogenaamde basisgroepen. Dit jaar zijn de volgende groepen geformeerd: Een groep 1-2,  een groep 3-4, een groep 5-6 en een groep 7-8. Kinderen krijgen de instructies van hun eigen leerkracht. Wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak of de stof van een bepaald vak de leerling gemakkelijk af gaat. Is het mogelijk om in een andere groep de instructie van het desbetreffende vak te volgen.

De leerkrachten worden op verschillende momenten ondersteund door een onderwijsassistent. Deze beantwoordt vragen van kinderen of begeleidt kleine groepjes kinderen. 

Een aantal momenten per week is er een extra leerkracht aanwezig die een groep apart neemt voor extra instructies.

Kinderen verwerken de stof in de eigen groep of vanaf groep 3 op het leerplein. Hier mogen zij samen of alleen werken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen 23:45 uur per week naar school. Er wordt voornamelijk thematisch gewerkt aan de doelen die horen bij deze leeftijdsgroep. Binnen de thema's wordt doelgericht aandacht besteed aan de taal-, reken- en motorische ontwikkeling van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Normuren basisonderwijs

Op jaarbasis maken de leerlingen in 2021-2022 de volgende uren:

Groep 1,2 en 3: 927.5 uur         Totalen onderbouw (groep 1 t/m 4): 3753.15 uur (norm=3520)

Groep 4 t/m 8: 970.45 uur          Totalen bovenbouw (groep 5 t/m 8): 3883 uur (norm= 3760)

Over 8 schooljaren is het minimale aantal onderwijsuren 7520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zit twee ochtenden per week een peuterspeelzaal in het gebouw van de school. Daarnaast werkt de school samen met kinderopvangorganisatie De Kinderkei en peuterspeelzaal Doomijn in De Blesse.

Terug naar boven