Basisschool B

Mr Zigher ter Steghestr 1 8331 KG Steenwijk

Schoolfoto van Basisschool B

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score Cito Eindtoets 2021-2022 (groep 8) zit met een score van 538,1, ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,8. 

We zijn trots op onze leerlingen en leerkrachten met het behalen van dit resultaat gezien de situatie waarbij onderwijs op afstand een groot onderdeel van het curriculum is geweest. Ondanks de groepsgrootte/dynamiek/diversiteit qua niveau in deze groep heeft ons onderwijsaanbod toch aan kunnen sluiten bij de behoeften van onze leerlingen, zowel didactisch als pedagogisch. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten 

Het basisaanbod bevat kwalitatief goed onderwijs en effectieve ondersteuning voor alle leerlingen in de groep. Er wordt regelmatig getoetst/geobserveerd om de ontwikkeling van uw kind in beeld te houden. De resultaten van de toetsen/observaties zorgen voor nieuwe doelen passend bij de ontwikkelingsgebieden van uw kind. Het onderwijs wordt, zo ver mogelijk, afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Er wordt cyclisch en planmatig opbrengstgericht gewerkt vanuit een veilig pedagogisch klimaat. 

Voor de administratie van de leerlinggegevens (dossier) maken wij gebruik van ParnasSys. De resultaten van de methodegebonden toetsen, observaties, onderwijsbehoeften en gespreksverslagen worden vastgelegd in ParnasSys. Aan de hand van deze gegevens wordt uw kind gevolgd door de leerkracht. Bij overdracht wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport van ParnasSys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. We gebruiken hiervoor het protocol PO-VO.

Onze ambities zijn: 

1. Wij hebben, in samenspraak met het voortgezet onderwijs in de regio, een procedure voor de advisering vastgesteld.

2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren 

3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt 

4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden 

5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

SchoolB vindt het belangrijk dat de kinderen op school Gelukkig zijn. Kinderen die lekker in hun vel zitten leren beter en kunnen hun eigen geluk doorgeven aan klasgenoten. Door te werken aan met de zeven verschillende thema's, vanuit de methode Gelukskoffer, geven wij de eerst aanzet naar 'gelukkige' kinderen, waarbij er gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en aan inzichten m.b.t. eigen invloed op gedrag. 

Visie op burgerschap

SchoolB vindt het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een schoolcultuur waar respect het trefwoord is. Onze school heeft een actieve rol in het creëren van respectvolle burgers. Hierbij willen we de kinderen de eerste stappen laten zetten richting het zijn van respectvolle burgers. Vanuit deze visie willen wij de kinderen leren om op respectvolle wijze:? 

- Om te gaan met verschillende culturele groepen in de samenleving?? 

- Bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving? 

- Om te gaan met verschillen van godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid?? 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief denken- Zelfbeeld
  • Dankbaarheid- Toekomt dromen
  • Talenten- Geluk doorgeven

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Verwacht schooljaar 2022/2023:

  • Herijking visie/ missie 
  • Visietraject burgerschap 
  • Accreditatie Daltononderwijs

Terug naar boven