GBS De Wegwijzer

Gasthuislaan 90 8331 MZ Steenwijk

  • Een kijkje in onze kleutergroep. In deze veilige omgeving zetten onze leerlingen de eerste stappen in hun schoolloopbaan.
  • Bewegen is belangrijk! In ons gebouw zit ook de gemeentelijke gymzaal, waar we gebruik van maken voor onze gymlessen.
  • Als christelijke school beleven we onze identiteit door samen te bidden, bijbelverhalen te vertellen en liederen te zingen.
  • Onze school is gevestigd in het mooie multifunctioneel centrum De Zuidwester

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een team met een mix van leeftijden. Hierdoor worden ervaring en de laatste onderwijsinzichten mooi afgewisseld. 
Naast leerkrachten zijn er ook jaarlijks studenten van de opleidingen PABO en onderwijsassistent te vinden in onze school. Wij vinden het belangrijk om hierin ook onderdeel te zijn van de opleiding van toekomstig collega's. Studenten krijgen de ruimte om hun schoolopdrachten te doen en daarnaast te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging maken we gebruik van de interne invalpool van Florion. Het kan zijn dat dit leerkrachten van de eigen school zijn, maar het kunnen ook leerkrachten zijn van andere scholen van Florion. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden dan zoeken we binnen de school naar mogelijkheden door bijvoorbeeld een klas te verdelen over andere groepen. Alleen in uiterste gevallen kan een klas niet op school komen. In die gevallen is de school meestal wel verantwoordelijk voor opvang van kinderen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we volledig themagericht. Hierbij komen veel vakken aan bod tijdens de speel-werktijd. Deze tijd hebben we meegenomen in Kunstzinnige en creatieve vorming. De overige vakgebieden zijn kringmomenten en instructies naast de speel-werktijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de morgens geven we ruim aandacht aan de basisvakken Rekenen, Lezen, Taal en Spelling. Dit doen we in combinatiegroepen. Op de middagen werken we aan Bijbelonderwijs en Wereldoriëntatie. Met name op het gebied van Wereldoriëntatie werken we steeds meer groepsdoorbrekend.

De tijd die hierboven genoemd is voor Levensbeschouwing is de ingeplande tijd die we besteden aan Bijbelonderwijs. Dit betekent niet dat dit de enige tijd is die hieraan besteed wordt. Onze identiteit komt namelijk ook terug in gesprekken over onderwerpen bij andere vakken, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden in taallessen of gesprekken over thema's bij Wereldoriëntatie. Op dat moment dient het zowel het doel van de les als onze doelen op het gebied van levensbeschouwing. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school richt zich op het onderwijs aan kinderen van ouders die bewust kiezen voor een school met christelijke identiteit. Waar mogelijk willen we leerlingen zoveel mogelijk laten deelnemen aan het reguliere onderwijs, daarom nemen we ook kinderen aan met grotere ondersteuningsbehoefte. Wel willen we hierin realistisch zijn, zodat we zeker weten dat we de benodigde zorg kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team wil zichzelf scholen op verschillende terreinen, om beter tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de overdracht met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf wordt besproken welke kinderen een speciaal aanbod nodig hebben wanneer zij op school komen. Dit aanbod vindt waar mogelijk plaats in de klas en zal eventueel vorm gegeven worden door middel van ondersteuning vanuit arrangementen. 
Op basis van observaties van de kleuterleerkrachten wordt regelmatig de zorg in de klas bijgesteld. Bij alle kinderen wordt gekeken hoe we hen het beste kunnen ondersteunen en uitdagen. Aan de hand van deze observaties wordt het aanbod voor de leerlingen bepaald.

Terug naar boven