De Nieuwe Veste

Stadshillen 36 4651 CX Steenbergen

  • Onze leerlingen ontwikkelen een positieve grondhouding en worden geprikkeld van uit hun nieuwsgierigheid.
  • Door middel van experimenteren en ontdekken komen onze leerlingen tot verwondering.
  • De hele school heeft een flinke metamorfose ondergaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aula, BSO en atelier.
  • Lezen, speuren en helemaal wegdromen in een boek. Het kan allemaal.
  • Wat maakt ons bijzonder? Onder andere het bewegend leren. Vooral bij het automatiseren van speling en rekenen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen het CITO volgsysteem waarbij we op twee momenten per jaar de kinderen toetsen, hebben we voldoende gegevens voorhanden.

Naast deze gegevens willen we ook graag kijken naar de capaciteiten van de kinderen. Deze worden in groep 8 getoetst door middel van het NIO-capaciteitenonderzoek van Edux. De NIO wordt in het najaar afgenomen. Afgelopen schooljaar hebben wij in het najaar tevens een pilot in groep 6 gedraaid door de  NSCCT af te nemen. De NSCCT geeft het leerpotentieel (algemene intelligentie) van de leerlingen in groep 6 weer. De pilot is goed bevallen, dit betekent dat ook in schooljaar 2021-2022 de NSCCT in groep 6 wordt afgenomen. Vanaf  schooljaar 2022-2023 zal de NIO niet meer afgenomen worden en is deze vervangen door de NSCCT.  

Tevens maakt de school gebruik van de IEP eindtoets. De IEP wordt afgenomen in april 2022. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we de kinderen met behulp van het observatie- en registratiemiddel van Pravoo. In januari en mei/juni worden naar aanleiding van observaties, de verschillende ontwikkelingsgebieden geregistreerd. Leerlingen worden in het groepsplan taal en rekenen van de groep waarin zij zitten in de verschillende onderwijsbehoeften ingedeeld. Deze kunnen lopende de periode aangepast worden. Na het invullen van het volgmiddel aan het einde van een periode worden de groepsplannen opnieuw opgesteld voor de tweede helft van het schooljaar.

Aan het einde van groep 2 wordt van ieder kind dat naar groep 3 overgaat in het groepsoverzicht aangegeven wat de belemmerende en beschermende factoren zijn. Tevens geeft de leerkracht van groep 2 aan welke onderwijsbehoeften deze leerling heeft. 

Vanaf groep 3 worden aan het begin van een schooljaar voor elke leerling de belemmerende en beschermende factoren met de daarbij behorende onderwijsbehoeften aangevuld en vastgelegd in het digitale leerlingendossier. Deze worden eventueel verder aangevuld met de informatie die, tijdens het kennismakingsgesprek van ouders met leerkracht, aan het begin van een schooljaar wordt opgehaald.

In de groepsplannen waarmee wij werken staan de doelen van de eerste en tweede periode periode per vak genoteerd. Voor het vak rekenen hebben we die zelf geformuleerd m.b.v. de SLO leerlijn. Voor de overige vakken wordt nog gebruik gemaakt van de door de methode vastgestelde doelen.

De leerkrachten geven regelmatig proefwerken om te controleren of de doelen zijn behaald. Er worden ook toetsen vooraf gemaakt om te bezien of de leerling de instructie nog nodig heeft. Op deze wijze krijgen de leerlingen het onderwijsaanbod op maat aangeboden.

Twee keer per jaar nemen we vanaf groep 3 CITO toetsen af. Op basis van deze data worden oude groepsplannen geëvalueerd en de nieuwe gemaakt. Wij zijn tevens een pilot IEP gestart, indien dit positief wordt bevonden, zullen wij in januari 2022 de IEP LVS afnemen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de school de norm van de IEP Eindtoets ruim behaald.

In schooljaar 2019-2020 is de IEP Eindtoets niet afgenomen bij onze kinderen vanwege de corona maatregelen.

Ook in het schooljaar 2020-2021 is opnieuw de norm van de IEP Eindtoets behaald. Hier zijn we trots op! De tabel waarin zichtbaar is naar welke voortgezet onderwijsschool onze leerlingen uitstromen geeft een vertekend beeld. Wij hadden een kleine groep 8.

Hoe komt het schooladvies tot stand?

De leerkracht van groep (7/) 8, de leerkracht van groep 5/6, de intern begeleider en de directeur bespreken van elke groep 8 leerling de resultaten van de CITO-afnamen en IEP afnamen (vanaf juni 2020) vanaf groep 6, de methodegebonden toetsen, de werkhouding, de inzet en motivatie van de leerling, de uitslag van de NIO en de eventuele ondersteuningsbehoeften. Op basis hiervan wordt eerst een richtinggevend voorlopig schooladvies gemaakt (december 2021) en met de ouders en de betreffende leerling besproken om vervolgens na de laatste CITO afname in groep 8 te worden omgezet naar het schooladvies (voor 1 maart 2022).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van onze leerlingen is, mede als gevolg van de inzet van leer- en veerkracht, is goed. De kinderen geven de school hiervoor een prachtige 8,9!

Wij willen dat iedere leerkracht zich betrokken voelt bij wat er in de school speelt (verder kijken dan alleen de eigen groep). Doordat wij ons gezamenlijk betrokken voelen voor al onze leerlingen, zullen wij elkaar versterken in betrokkenheid. Ons gezamenlijk gaan richten op wat er goed gaat, samen oog krijgen voor oplossingen en kansen. Dit heeft een positief effect op de mentale gezondheid van onze leerlingen. Het ervaren van positieve emoties werkt bevorderend voor leerlingen ten aanzien van hun cognitieve, emotionele, sociale en fysieke functioneren. Positieve emoties zetten het leervermogen open en stimuleren de executieve functies. Wanneer de leerlingen beter in hun vel zitten en optimistisch kunnen denken, heeft dit ook een positieve weerslag op de thuissituatie en hun omgeving. Leren aardig en vriendelijk zijn voor anderen verbetert zowel ons sociale als persoonlijke welbevinden.                                                                                                    

Tevens vinden wij het belangrijk dat leerlingen binnen de lesstof gaan leren na denken over welbevinden en veerkracht. Bijvoorbeeld bij geschiedenis: “Welke kwaliteiten en vaardigheden moet Columbus gehad hebben om Amerika te kunnen ontdekken?” Dus niet alleen gebeurtenissen leren, maar ook juist leren welke karakter eigenschappen bij diverse personen horen en welke je bij jezelf ook herkent of juist niet, of juist graag zou willen hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positieve psychologie
  • Welbevinden
  • Veerkracht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Stichting ABBO heeft in het najaar van 2017 een algeheel onderzoek van de inspectie gehad, daaruit is naar voren gekomen dat ABBO haar basiskwaliteit op orde heeft. Dit kunt u nalezen in het rapport.

Terug naar boven