De Nieuwe Veste

Stadshillen 36 4651 CX Steenbergen

  • Onze leerlingen ontwikkelen een positieve grondhouding en worden geprikkeld van uit hun nieuwsgierigheid.
  • Door middel van experimenteren en ontdekken komen onze leerlingen tot verwondering.
  • De hele school heeft een flinke metamorfose ondergaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aula, BSO en atelier.
  • Lezen, speuren en helemaal wegdromen in een boek. Het kan allemaal.
  • Wat maakt ons bijzonder? Onder andere het bewegend leren. Vooral bij het automatiseren van speling en rekenen.

Het team

Toelichting van de school

Kiezelrijk heeft een enthousiast, betrokken, hardwerkend en jong team. De gemiddelde leeftijd van ons team is 36 jaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek of afwezig is, dan wordt deze leerkracht zo mogelijk vervangen door een leerkracht van TCOZ (Transfer Centrum Onderwijs Zeeland). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.tcoz.nl.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met doorlopende leerlijnen vanaf 4 tot en met 12 jaar. Er is intensief contact tussen kinderopvang en basisschool. Voorafgaand aan de overstap naar groep 1 is er een ‘warme overdracht’. De thema’s en de pedagogische/didactische aanpak zijn op elkaar afgestemd. Spelenderwijs leren en ruimte voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling staan centraal in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Peuters en kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 werken wij aan de doelen vanuit de leerlijnen voor verschillende vak/ontwikkelingsgebieden. Daarnaast bieden we lesstof aan met moderne ICT-middelen, dit middels Prowise GO.

Onze groepen zijn als volgt vorm gegeven:

-Groep 1/2 A: Amanda (ma, di, woe om de week) en Ingrid (woe om de week, do, vrij)

-Groep 1/2 B: Rosanna (ma, di, woe om de week) en Daniëlla (woe om de week, do, vrij) 

-Groep 3: Karlijn (ma t/m vrij) en onze Leraar In Opleiding (LIO) Koen (ma, di)

-Groep 4/5: Diana (ma t/m vrij)

-Groep 5/6: Paulien (ma t/m vrij)

-Groep 7/8: Sanne (ma t/m vrij)

-Onderwijsassistent en remedial teacher : José (ma, woe, do, vrij)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor onze kleuters van de groep 1-2 beschikken wij over twee volledig ingerichte lokalen. Daarnaast hebben onze kleuters een eigen gymlokaal en een groot (groen) plein om heerlijk te spelen. Het plein heeft een speelbos, beleving pad en moestuinen. Kortom er is meer dan genoeg ruimte om te ontdekken, te experimenteren en heerlijk te spelen! We vinden het belangrijk dat onze jongste kinderen vooral spelenderwijs leren en ontdekken en leren van elkaar. We hebben hiervoor leuke hoeken zoals een grote bouwhoek, winkel en huishoek waar ze volop rollenspellen kunnen spelen. Iedere 3-4 weken werken we met een thema in de belevingswereld van de kinderen waar de kinderen de ruimte krijgen om creatief bezig te zijn. De thema’s stemmen we zoveel als mogelijk af met de peuters.  Binnen de thema's ontwikkelen kinderen zich op allerlei gebieden. Zo wordt o.a. geleerd om hulp te vragen of te geven, kleuren te benoemen, te tellen en te klimmen en klauteren. Eind groep 2 zijn de kinderen zo goed voorbereid op de overgang naar groep 3. Er is extra aandacht voor gezond eten en drinken en alles wat groeit en bloeit. Onze moestuin, fruitbomen, en bloemen en planten zorgen ervoor dat de kinderen zien hoe bijvoorbeeld aardbeien, worteltjes, appels, veldsla etc.  groeien. En vooral tussendoor veel proeven van al dat lekkers natuurlijk! Ook kunst en cultuuronderwijs vinden we heel belangrijk voor onze kinderen. Het proces om te komen tot resultaat wordt extra benadrukt. Veel van onze kinderen voelen zich dan ook echte kunstenaars als ze bezig zijn in het kleine atelier. We proberen onze kinderen zo breed mogelijk overal van te laten proeven ten aanzien van Kunst en Cultuuronderwijs. Dit kan te maken hebben met muziek, kunst maken (bv. schilderen, ruimtelijk werk), koken, toneel, techniek, sport en beweging, koken en dans.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per leerjaar is de urenverantwoording per vak verschillend. Onze kinderen hebben in schooljaar hebben in schooljaar 2021-2022 968 uur les, dit valt ruim binnen de norm van de onderwijsinspectie. In acht jaar hebben de leerlingen ongeveer 7744 lesuren onderwijs gevolgd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Nieuwe Veste neemt de zorg voor uw kinderen een belangrijke plaats in. Wij werken samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers op basis van wederzijds respect en in een veilige leeromgeving. Voorafgaand aan de toelichting op onze zorg voor de leerlingen, is het van belang te weten dat u als ouder/verzorger altijd welkom bent om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider en/of de directeur om uw zorgen of complimenten te delen.

Reguliere leerlingenzorg:

Met behulp van het observatie- en registratiemiddel Pravoo volgen we de kinderen in groep 1 en 2 op vaste momenten in het jaar. De bevindingen worden met de ouders besproken. Overigens werkt onze kinderopvanggroep van kinderopvang Mamaloe ook met Pravoo. De intern begeleider heeft al voordat de kinderen in groep 1 instromen informatie gekregen van de peuterleidster. Mocht uw peuter extra ondersteuning nodig hebben, dan kan dat al voor aanvang van de basisschool samen met u opgepakt worden. Vanaf groep 3 volgen we al onze leerlingen in januari/februari en mei/juni met het leerlingvolgmiddel IEP LVS. Daarnaast volgt de leerkracht de ontwikkeling van kinderen door middel van de methode-gebonden toetsen en observeert hij/zij o.a het welbevinden, de concentratie en de werkhouding naast de overige sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Tijdens de portfoliogesprekken (de 10 minutengesprekken met de ouders) worden deze onderwerpen met u besproken. De intern begeleider van onze school bespreekt de vorderingen en het aanbod ook twee maal per jaar met de leerkracht in de zg. groepsbesprekingen. Daarin worden ook de individuele leerlingen besproken. Er zijn leerlingen voor wie die het reguliere aanbod te makkelijk of juist te moeilijk is. Voor deze leerlingen wordt een aangepast programma gegeven in de groep. U moet dan denken aan verkorte instructie (als je het al weet kun je direct beginnen), meer lesstof en/of meer opdrachten voor de kinderen die meer nodig hebben en extra uitleg, veel herhaling van de reguliere lesstof, gebruik maken van ondersteunend materiaal voor kinderen die moeite hebben met de basisstof. De leerkracht zal dit met u bespreken en legt dit vast in het groepsplan.

Extra leerlingenzorg:

Wanneer de aanpak zoals hierboven is beschreven niet voldoet, wordt de leerling besproken met de intern begeleider. Afhankelijk van de vragen zijn ouders daarbij aanwezig. In alle gevallen zijn zij hiervan op de hoogte.

Wanneer de verkorte instructie  in de klas niet voldoet wordt er overlegd met de leerkracht, de coördinator verrijking, de intern begeleider en de ouders. In dit overleg wordt er bekeken wat het passend aanbod kan voor de verrijking. Er wordt een periode afgesproken om deze werkwijze uit te voeren. Na deze periode wordt gezamenlijk geëvalueerd en het vervolg afgesproken. 

Kinderen die ondanks de extra ondersteuning van de leerkracht moeite blijven houden met het aanbod, worden ook besproken met de intern begeleider. Samen met de ouders/verzorgers bekijken we welke stappen er genomen moeten worden. De school heeft hiervoor de mogelijkheid om een beroep te doen op externe deskundigen.

Dyslexie:

Bij een vermoeden van dyslexie volgen we leerlingen volgens het masterplan dyslexie. Wanneer er mogelijk sprake kan zijn van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij de expert-groep dyslexie. Zij beoordelen het dossier en stellen vast of een kind in aanmerking komt voor vergoed (door de gemeente) onderzoek en behandeling. Kinderen die mogelijk nog andere problemen hebben komen hiervoor niet in aanmerking. Ouders kunnen met de gegevens van school dan zelf een onderzoek naar dyslexie laten doen.

Dyscalculie:

Bij een vermoeden van dyscalculie zal de leerkracht dit met de ouders/verzorgers delen en onderbouwen. Ouders kunnen zelf ook dit vermoeden hebben. We werken met behulp van een protocol dyscalculie (i.o.). Ook hier kunnen de ouders ervoor kiezen een onderzoek te laten doen.

Externe ondersteuning en deskundigen

In overleg met de ouders/verzorgers, is het bij leer-, motorische en/of gedragsproblemen mogelijk een beroep te doen op het Samenwerkingsverband Brabantse Wal, waarbij onze school is aangesloten. Ambulante dienstverleners van SBO scholen (de Driemaster, de Kornalijn en de Mytylschool) bespreken de mogelijkheden voor aanpak met de ouders, leerkracht en intern begeleider. In sommige situaties werken ze ook met de leerlingen op onze school. Wanneer het nodig mocht zijn kan er voor de leerling een arrangement worden aangevraagd. We kennen daarbij een licht, medium en intensief arrangement. De eerste twee worden zonder meer op onze school uitgevoerd. Wanneer er een intensief arrangement wordt toegekend is plaatsing op een SBO school mogelijk en soms ook noodzakelijk. In de meeste gevallen is het arrangement gericht op het ondersteunen en vaardiger maken van de leerkracht. Wanneer er sprake is van taalproblemen doen wij een beroep op de ambulante dienstverlener van Auris. De werkwijze is ongeveer gelijk aan die van het samenwerkingsverband. Naast het Samenwerkingsverband en Auris maken we ook gebruik van de deskundigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD. De coördinator voor onze school heeft een keer in de maand vrije inloop voor ouders en leerkrachten. U kunt daar terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De coördinator biedt een luisterend oor en kan doorverwijzen wanneer nodig. Denk bijvoorbeeld aan een SoVa training voor uw kind waanneer hij of zij erg onzeker is. Onze coördinator heet Anouk Jacobs en wanneer zij op De Nieuwe Veste aanwezig is vindt u in onze schoolkalender (spreekuur CJG). Wanneer kinderen gebruik maken van extra ondersteuning en/of externe deskundigen wordt de voortgang daarvan, naast de reguliere ouderavonden, nog minimaal 2 keer per jaar met de ouders en/of verzorgers en de leerkracht en/of de intern begeleider besproken.

Leerkracht verrijkingstraject : Angela Hagenaars

RT: José Kools

Gedragswetenschapper/contactpersoon SWV: Eefje van Leeuwen

Ambulant dienstverlener Auris: Marije Leeflang

Coördinator CJG/GGD: Stefanie Dekker 

Intern begeleider: Moos Leenders

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters vanaf 2,5 jaar en wordt aangeboden op de peuteropvang van  de kinderopvangorganisaties die hiervoor gecertificeerd zijn. Onze peuteropvang 'De Guppies' is gecertificeerd en maakt gebruik van de methode Piramide. Daarnaast volgen zij de ontwikkeling van de peuters,met het observatie- en registratiemiddel Pravoo kindvolgsysteem. Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht en maken we ook gebruik van Pravoo. Er is een warme overdracht voor elke peuter die naar groep 1 overgaat. De thema's van waaruit gewerkt wordt zijn voor peuters en kleuters zoveel als mogelijk hetzelfde. Er worden gezamenlijke activiteiten gepland en uitgevoerd en we vieren onze feestelijke momenten vanzelfsprekend samen. Aanmelden voor 'De Guppies' kan via de website van Kinderopvang Mamaloe, waartoe 'De Guppies' behoort (www.mamaloekinderopvang.nl). Mocht u hierbij hulp kunnen gebruiken, maakt u dan een afspraak met de assistent-leidinggevende van Mamaloe, Mieke van Gent, zij op de dinsdag aanwezig op school.

Terug naar boven