Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Staphorster Kerkweg 38 7951 JS Staphorst

Schoolfoto van Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten gebruiken we om de voortgang van de leerlingen te monitoren en we zien ze als feedback op ons onderwijs.


De tussentijdse resultaten van de CNS worden op de volgende wijze gemeten:

- bij de groepen 1-2-(3) gebruiken we de kleuterobservatie 'Onderbouwd' 

- bij de groepen 3 t/m 8 gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem

Om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen gebruiken we Kanva van de Kanjertraining

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar geven we eind groep 7 een pre-advies VO. 
Dit advies baseren we op de IEP LVS toetsen, de rapporten van voorgaande jaren, en de indruk van de leerkrachten.
Het pre-advies wordt met elke leerling en de ouder(s) besproken.

In groep 8 krijgen de leerlingen in de maanden na de kerstvakantie een definitief advies VO. 
Na het maken van de doorstroomtoets kan het gegeven advies gelijk blijven of naar boven worden bijgesteld. 
Dit gebeurt altijd in overleg en afstemming met de ouder(s).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale opbrengsten zijn minstens zo belangrijk als cognitieve opbrengsten. Het een kan niet zonder het ander.
Het is onze taak als school om sociale omgang te stimuleren en vorm te geven. Wij doen dit met behulp van de Kanjertraining en elementen vanuit School Wide Positive Behavior Support. 
We willen op een positieve en fijne manier met elkaar omgaan en vooral preventief handelen.
Wanneer er zorgen zijn over de sociale ontwikkeling of wanneer er signalen zijn van dat het welbevinden in geding is (door wat dan ook) dan ondernemen we hierin als school actie. 
Als school zien, horen en voelen we niet alles. Daarom vinden we de samenwerking en afstemming met de ouders erg belangrijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid - Gelijkwaardigheid
  • Rust - Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 november 2020 heeft de inspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Staphorst

Op 13 en 17 april 2023 heeft de inspectie een bestuurlijk onderzoek uitgevoerd. 

Van beide onderzoeken treft u een verslag aan in de bijlage. 

Terug naar boven