Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Staphorster Kerkweg 38 7951 JS Staphorst

Schoolfoto van Christelijke Nationale School voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt in feite altijd intern geregeld.
Omdat we een zgn "eenpitter" zijn moeten we het echt met eigen mensen doen.
Het kan zijn dat de duo-collega invalt, een ambulante collega, een collega uit een andere groep die op die dag niet werkt of een onderwijsassistent. Mocht er echt niemand beschikbaar zijn, dan kan een klas verdeeld worden over andere groepen of kan het zijn dat we de ouders vragen de kinderen voor die dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht geworden. Dat houdt kort gezegd in, dat elke school een schoolprofiel heeft, waarin is aangegeven wat de school kan bieden. De school waar een kind is aangemeld, heeft zorgplicht om het kind passend onderwijs te bieden. Dat kan door de school zelf worden geboden, maar kan ook op een andere school die voor het aangemelde kind een beter passend zorgprofiel heeft. Het is wel de bedoeling dat er dicht bij huis een school gezocht en gevonden wordt. Daartoe werken scholen in de regio samen om een dekkend zorgaanbod te kunnen bieden. In dit verband worden twee termen gebruikt: Elke school heeft acceptatieplicht, maar er is geen plaatsingsplicht op de school waar geaccepteerd wordt. Plaatsing kan ook elders. Hoe er wordt gewerkt staat beschreven in het Ondersteuningsplan, welke op school ter inzage ligt. Genoemde zaken komen zo nodig aan de orde bij het aanmeldingsgesprek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het jaar 2022-2023 starten we met de dialoog over de gang van passend onderwijs naar inclusief onderwijs. 
Wat verstaan we onder Inclusief Onderwijs en wat hebben we nodig om dat te realiseren?

Van daaruit zullen ambities ontstaan om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven