Christelijke Basisschool Anne de Vries

Margrietlaan 3 9503 KA Stadskanaal

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Anne de Vries

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, twee keer per jaar door de directie en de intern begeleider met de betreffende leerkrachten geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van het groepsgemiddelde en naar de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden individuele resultaten het groepsgemiddelde. De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten op groepsniveau maar ook op individueel niveau: welke aanpak leidt tot groei en welk voordeel hebben andere leerkrachten hiervan? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om individuele kinderen groei te laten doormaken? Deze analyse leidt tot direct handelen in de groep. Dit is terug te zien in de groepsplannen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de indeling van de drie instructieniveaus per kernvak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aandacht, geborgenheid en betrokkenheid zijn kernwoorden op onze school. Op de CBS Anne de Vries willen we met elkaar, team, kinderen én ouders, de zorg dragen voor een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Een kind ontwikkelt zich het best in een omgeving waarin het geaccepteerd wordt zoals het is en respect heeft voor de ander.

Groeien is wat kinderen bij ons doen. We hebben oog voor de individuele sociale ontwikkeling, het welbevinden van kinderen en het ontwikkelen van een eigen identiteit: wie ben je en wat zijn jouw unieke mogelijkheden en talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling in het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Kinderen worden betrokken bij de voortgang van hun ontwikkeling. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, gezien worden en de rol van de leerkracht van belang. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en we vieren successen. Samen maken we er een fijne school van!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige & prettige sfeer
  • Betrokkenheid & geborgenheid
  • We zien ieder kind!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven