Christelijke Basisschool Anne de Vries

Margrietlaan 3 9503 KA Stadskanaal

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Anne de Vries

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 bestaat het team van de CBS Anne de Vries uit:

 • groep 1: juf Ria
 • groep 2: juf Ria en juf Géronne
 • groep 3: juf Géronne 
 • groep 4: juf Sandra & juf Ina
 • groep 5: juf Sandra & juf Ina 
 • groep 6: juf Petra & juf Ina
 • groep 7: juf Michelle & juf Mariëtte
 • groep 8: juf Michelle & juf Mariëtte
 • administratie: mevrouw Leidy Bots
 • conciërge: mevrouw Jantje Tienkamp
 • onderwijsassistent: juf Esther
 • intern begeleider: juf Margriet 
 • meerbegaafdheidsspecialist: juf Maaike 
 • remedial teacher: juf Truida
 • remedial teacher: juf Erica
 • logopie: juf Anne
 • directie: juf Lieneke

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er op dit moment nog geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen.

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle kinderen. Daarom mag zij alleen die kinderen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders/verzorgers kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze kinderen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Beleid aangevuld vanuit CBS Anne de Vries:

Wanneer er sprake is van uitval van een van onze leerkrachten zien we het liefst dat iemand van ons eigen team invalt. We zijn namelijk allemaal bekend met de werkwijze van de CBS Anne de Vries en voor de kinderen staat er een bekend gezicht voor de klas. Zodoende wordt er eerst gevraagd of de vaste duo-leerkracht kan invallen. Als dit niet lukt, wordt er een beroep gedaan op de bovenschoolse vervangingspool. Wanneer ook hier niemand beschikbaar is, kan de desbetreffende groep niet op school komen. In dat geval wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mochten ouders geen opvang meer kunnen regelen voor hun kind(eren) dan wordt de leerling voor die dag in een andere groep geplaatst. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 1 t/m 2

In de onderbouw kennen we de volgende aandachtspunten: taal- en rekenactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten. De kinderen werken binnen thema's aan vastgestelde doelen. Dit geheel is samengevat in de term 'Beredeneerd leerstof aanbod'. Alle vorderingen worden nauwkeurig vastgelegd met behulp van het registratiesysteem in ParnasSys.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In een lessentabel (aanwezig in de klassenmap) wordt aangegeven hoeveel tijd er per week aan een bepaald vak wordt besteed. Dit kan per groep enigszins verschillen. Voor de kernvakken taal, lezen en rekenen wordt veel onderwijstijd ingeruimd.

Methodes leerjaar 3 t/m 8

 • Begrijpend Lezen: Goed begrepen en Beter Bijleren
 • Technisch Lezen: Veilig Leren Lezen, Karakter
 • Taal: Taal op Maat en Spelling op Maat
 • Rekenen: WIG 5 
 • Studievaardigheden: Blits
 • Wereldoriëntatie: Wijzer in Geschiedenis, Natuur, Aardrijkskunde en Verkeer
 • Creatieve vakken: elke vrijdagmiddag is er voor de groepen 2 t/m 8 een creatief carrousel waarbij alle technieken voor wat betreft tekenen, handvaardigheid, drama, techniek en muziek aan de orde komen.
 • Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in de basisschool
 • Levensbeschouwing, bevorderen actief burgerschap en sociale integratie met als doel kennisoverdracht en kennismaking met de diversiteit van de samenleving: Trefwoord, SchoolTV, excursies, gastdocenten, Jeugdjournaal.

Schriftelijk of digitaal (ver)werken?
Computers zijn binnen het onderwijs niet meer weg te denken. Wij geloven nog in 'Wie schrijft, die blijft', maar gaan uiteraard ook met de huidige tijd mee. In groep 1 t/m 3 hebben de leerlingen de beschikking over een aantal iPads. De groepen 4 t/m 8 maken voor sommige (verwerking van) lessen gebruik van een Chromebook en van een tablet. Deze Chromebooks zijn eigendom van de school. Ouders hoeven hier geen huur en/of andere bijdrage voor te betalen. We werken met software passend bij onze methoden en het doel van de les.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij geven geen onderwijs aan specifieke doelgroepen. Iedereen is welkom op onze school. Per kind bekijken we wat de mogelijkheden zijn bij ons op school en leveren binnen ons kunnen onderwijs op maat. Het schoolondersteuningsprofiel is ter inzage bij de directie en kunt u downloaden via onze site: www.cbs-annedevries.nl 

Onderwijs op maat betekent dat we ieder kind op onze school in zijn onderwijsbehoefte tegemoet moeten en willen komen. Lag de laatste jaren de nadruk vooral op hulp aan kinderen die benedengemiddeld presteren, nu is er het inzicht dat we ook de kinderen die bovengemiddeld presteren, of zouden moeten kunnen presteren, hierin willen begeleiden en meer uitdaging geven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Gastouderopvang 'Thuis met Berend Bootje'
Sinds schooljaar 2020-2021 hebben wij een actieve samenwerking met Thuis met Berend Bootje. Thuis met Berend Bootje wordt gerund door een ouder van onze school en biedt kleinschalige opvang aan kinderen van 3 maanden t/m 13 jaar. Thuis met Berend Bootje geeft een veilig en liefdevolle ”tweede thuis” waar een kind zich prettig voelt en kan zijn en worden wie het wil zijn. Samen gaan wij de wereld ontdekken en krijg je het vertrouwen in jezelf en de wereld en de ondersteuning/verzorging die er nodig is. De visie bij Thuis met Berend Bootje is dat alles wat je aandacht geeft groeit, daarom werken kind en natuur zo mooi samen. De kern op visie bij thuis met Berend Bootje in het  kort:

 • Veilige en liefdevolle omgeving
 • Kind en natuur werken samen
 • Samen en alleen de wereld en jezelf ontdekken
 • Op een spelende manier inhaken op het kind

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind(eren) aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Nienke Wiels (06-36538333 / thuismetberendbootje@gmail.com). 

Terug naar boven