Christelijke Basisschool Anne de Vries

Margrietlaan 3 9503 KA Stadskanaal

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Anne de Vries

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 bestaat het team van de CBS Anne de Vries uit:

 • groep 1: Ria Beukema en Géronne Klopstra
 • groep 2: Ria Beukema en Géronne Klopstra
 • groep 3: Eveline van de Bunt en Géronne Klopstra
 • groep 4: Sandra Donker en Bernard Bunskoek
 • groep 5: Géronne Klopstra en Ina Reininga
 • groep 6: Petra Knolhoff en Ester Mollema
 • groep 7: Petra Knolhoff en Ester Mollema
 • groep 8: Michelle Konijn en Mariëtte van der Veen
 • administratie: Leidy Bots
 • conciërge: Jantje Tienkamp
 • onderwijsassistent: Esther Huism
 • anintern begeleider: Margriet Faber
 • meerbegaafdheidsspecialist: Maaike Bruikman
 • remedial teacher: Erica Wijbrands
 • logopie: Anne Baay
 • directie: Lieneke Slim

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er op dit moment nog geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet worden om in te vallen. Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen.

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle kinderen. Daarom mag zij alleen die kinderen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders/verzorgers kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is. Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze kinderen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen.

Beleid aangevuld vanuit CBS Anne de Vries:

Wanneer er sprake is van uitval van een van onze leerkrachten zien we het liefst dat iemand van ons eigen team invalt. We zijn namelijk allemaal bekend met de werkwijze van de CBS Anne de Vries en voor de kinderen staat er een bekend gezicht voor de klas. Zodoende wordt er eerst gevraagd of de vaste duo-leerkracht kan invallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er een beroep gedaan op de bovenschoolse vervangingspool. Wanneer ook hier niemand beschikbaar is, kan de desbetreffende groep niet op school komen. In dat geval wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mochten ouders geen opvang meer kunnen regelen voor hun kind(eren) dan wordt de leerling voor die dag in een andere groep geplaatst. 

Even voorstellen
In het schooljaar 2020-2021 bestaat het team van de CBS Anne de Vries uit:

 • groep 1: Ria Beukema en Géronne Klopstra
 • groep 2: Ria Beukema en Géronne Klopstra
 • groep 3: Eveline van de Bunt en Géronne Klopstra
 • groep 4: Sandra Donker en Bernard Bunskoek
 • groep 5: Géronne Klopstra en Ina Reininga
 • groep 6: Petra Knolhoff en Ester Mollema
 • groep 7: Petra Knolhoff en Ester Mollema
 • groep 8: Michelle Konijn en Mariëtte van der Veen
 • administratie: Leidy Bots
 • conciërge: Jantje Tienkamp
 • onderwijsassistent: Esther Huisman
 • intern begeleider: Margriet Faber
 • meerbegaafdheidsspecialist: Maaike Bruikman
 • remedial teacher: Erica Wijbrands
 • logopie: Anne Baay
 • directie: Lieneke Slim

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Methodes leerjaar 1 t/m 2

In de onderbouw kennen we de volgende aandachtspunten: taal- en rekenactiviteiten, werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten. De kinderen werken binnen thema's aan vastgestelde doelen. Dit geheel is samengevat in de term 'Beredeneerd leerstof aanbod'. Alle vorderingen worden nauwkeurig vastgelegd met behulp van het registratiesysteem in ParnasSys.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In een lessentabel (aanwezig in de klassenmap) wordt aangegeven hoeveel tijd er per week aan een bepaald vak wordt besteed. Dit kan per groep enigszins verschillen. Voor de kernvakken taal, lezen en rekenen wordt veel onderwijstijd ingeruimd.

Methodes leerjaar 3 t/m 8

 • Begrijpend Lezen: Goed begrepen en Beter Bijleren
 • Technisch Lezen: Veilig Leren Lezen, Karakter
 • Taal: Taal op Maat en Spelling op Maat
 • Rekenen: WIG 5 
 • Studievaardigheden: Blits
 • Wereldoriëntatie: Wijzer in Geschiedenis, Natuur, Aardrijkskunde en Verkeer
 • Creatieve vakken: elke vrijdagmiddag is er voor de groepen 2 t/m 8 een creatief carrousel waarbij alle technieken voor wat betreft tekenen, handvaardigheid, drama, techniek en muziek aan de orde komen.
 • Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in de basisschool
 • Levensbeschouwing, bevorderen actief burgerschap en sociale integratie met als doel kennisoverdracht en kennismaking met de diversiteit van de samenleving: Kind op Maandag, Schooltv, excursies, gastdocenten, Jeugdjournaal.

Schriftelijk of digitaal (ver)werken?
Computers zijn binnen het onderwijs niet meer weg te denken. Wij geloven nog in 'Wie schrijft, die blijft', maar gaan uiteraard ook met de huidige tijd mee. In groep 1 t/m 3 hebben de leerlingen de beschikking over een aantal iPads. De groepen 4 t/m 8 maken voor sommige (verwerking van) lessen gebruik van een Chromebook en van een tablet. Deze Chromebooks zijn eigendom van de school. Ouders hoeven hier geen huur en/of andere bijdrage voor te betalen. We werken met software passend bij onze methoden en het doel van de les.


Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven