De Meidoornschool

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van De Meidoornschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat betreft vervanging streven wij, daar waar mogelijk, naar duidelijkheid vooraf. Aan het begin van het schooljaar wordt het rooster opgesteld en bekend gemaakt welke vervanger de fulltime groepsleerkracht of leerkrachtondersteuner vervangt bij haar of zijn niet lesgevende taken uren. Vervanging bij ziekte is vooraf niet te plannen. Zodra een leerkracht zich ziek meldt wordt een vervanger gezocht. De school beschikt over een eigen invallerslijst. Werken met deze leerlingen moet je als uitdaging zien, dat geldt zeker ook voor invallers. De vervanging moet daarom te allen tijde verantwoord zijn. Indien de veiligheid niet kan worden gewaarborgd besluit de directie in voorkomende gevallen de leerlingen vrij te geven.      

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

. De directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de inhoud van het onderwijs, alsmede voor de voortdurende ontwikkeling ervan. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.

· De adjunct-directeur vormt samen met de directeur en de ondersteuningsteamleider het managementteam van de school en is mede verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van het onderwijs. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.

· De Intern Begeleiders, organiseren coördineren en bewaken de uitvoering van de leerlingenzorg en zijn belast met onderwijskundige vernieuwingen en de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

· De groepsleerkrachten geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Daarnaast hebben zij andere taken die ten dienste staan van de groep of de school.

· De leerkrachtondersteuners geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Leerkrachtondersteuners werken onder supervisie van de ondersteuningsteamleider.

· De onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten in of buiten de groepen met onderwijsondersteunende werkzaamheden om ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. Zij zijn daarnaast o.a. verantwoordelijk voor het schoonhouden van de materialen en eventueel het verzorgen van leerlingen op lichamelijk en/of hygiënisch gebied.

· De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt elke week de gymlessen en besteedt extra aandacht aan de motorische ontwikkeling.

· De zwemonderwijzer verzorgt elke week de zwemlessen voor de SO en VSO Sterren leerlingen.

· De coaches begeleiden nieuwe en zittende personeelsleden in de school. De omschrijving van het begeleidingstraject staat beschreven in het personeelsbeleidsplan en begeleidingsplan.

·  De psycholoog en orthopedagoog-generalist onderzoeken en observeren kinderen, individueel en in de groep en geven advies voor de begeleiding. Zij verrichten, met instemming van ouders, een psychologisch onderzoek. Daarnaast wordt het emotionele ontwikkelingsniveau van alle leerlingen door hen onderzocht. De orthopedagoog-generalist vraagt de toelaatbaarheidsverklaringen aan bij de samenwerkingsverbanden. Ook het ontwikkelingsperspectiefplan wordt door haar opgesteld.

·  De logopedist behandelt leerlingen met spraak- en taalproblemen individueel. Daarnaast kan zij groepslogopedie verzorgen.

·  De kinderfysiotherapeut (eigen praktijk) kan op verwijzing van een arts binnen de schooltijden leerlingen behandelen.

·  De psychomotorisch therapeut kan buiten de schooltijden leerlingen behandelen.

·  De schoolmaatschappelijk werker onderhoudt het contact tussen school en ouders/verzorgers. Zij inventariseert waar ouders/verzorgers ondersteuning behoeven.

·  De jeugdarts verricht lichamelijk onderzoek bij de leerlingen, na afspraak en in aanwezigheid van ouders/verzorgers. Hij/zij kan fungeren als tussenpersoon tussen school en andere medici bij wie een kind onder behandeling is en hij/zij adviseert de leerkrachten.    

Klasindeling

 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wettelijk is vastgesteld hoeveel uren onderwijs kinderen moeten volgen. Dit staat beschreven in de wet op de expertisecentra (wec) artikel 11. “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen die jonger zijn dan 7 jaar, per schooljaar ten minste 880 uren en de overige leerlingen per schooljaar ten minste 1000 uren onderwijs ontvangen”. Al onze leerlingen volgen wekelijks 26,5 uur onderwijs verdeeld over ongeveer 40 schoolweken. Rekening houdend met het gegeven dat de woensdagmiddag vrij is worden de uren over de 5 dagen evenredig verdeeld . In de praktijk komt het er op neer dat de leerlingen dagelijks 5.75 uur onderwijs volgen. Op de woensdag is dit 3.50 uur.

Onderwijstijd wordt weloverwogen ingezet met activiteiten die recht doen aan de doelstellingen zoals ze staan beschreven in het schoolplan. Om dit te bereiken is er een aantal interne schoolafspraken vastgesteld:

1.     Het lesprogramma wordt ondersteund door doelstellingen en leerlijnen.

2.     Het lesprogramma start bij binnenkomst. Voor de individuele leerling betekent dit dat wanneer hij/zij de klas binnenkomt er direct gestart kan worden.

3.     Lesuitval wordt indien mogelijk beperkt. Toch kan het voorkomen dat er afgeweken wordt van het lesprogramma. Dit gebeurt in  geval van projectweken en bijzondere feestdagen. Bij ziekte van een personeelslid wordt gekeken of er passende  vervanging geregeld kan worden. Problemen met vervanging. Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. De bedoeling van de wet is om tijdelijk personeel meer kans te geven op een vast contract en daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. De wet kent ook een zogenaamde ketenbepaling en dat houdt in dat wanneer een invaller voor de vierde keer in een tijd van 2 jaar wordt ingezet, er aanspraak gemaakt kan worden op een vaste baan voor onbepaalde tijd. Aangezien er in het onderwijs tamelijk vaak gebruik moet worden gemaakt van invallers, bijvoorbeeld doordat een leerkracht ziek is, met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof is of studieverlof heeft, levert de ketenbepaling grote problemen op voor de school. U begrijpt dat er geen geld is om invallers op grote schaal een vast contract aan te bieden. De Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het onwenselijk dat de (adjunct) directeur ingezet worden om in te vallen.                                                                 

Hoewel wij ons uiterste best doen om ongewenste gevolgen van de wet te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen. De school kan dan gedwongen zijn om groepen kinderen naar huis te sturen. U zult in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd.                    

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Weekrooster SO en VSO Brugklas/VSO P2

 • 08.30-09.00 Inloop Leren
 • 9.00-9.30 Weekopening 
 • 9.30-10.15 Lezen VLL/Staal/Estafette 
 • 10.45-11.30 Rekenen  
 • 11.30-13.00 Wonen en vrije tijd    
 • 12.00-13.00 Wonen en vrije tijd
 • 13.00-14.45  Zie toelichting.
 • 14.45-15.00 Leren leren: Dag afsluiten

Weekrooster VSO 1 t/m 5 en VSO P3

 • 08.30-09.00 Inloop Leren
 • 9.00-9.30 Weekopening Lezen VLL/Estafette
 • 9.30-10.15 Zie toelichting
 • 10.45-10.45 Wonen en vrije tijd
 • 10.45-11.30 Rekenen/Schriftelijke taal
 • 11.30-13.00 Wonen en vrije tijd
 • 13.00-14.45 Zie toelichting
 • 14.45 Leren leren: dag afsluiten

Er zijn een aantal school brede afspraken met betrekking tot de invulling van het rooster: 

 • SO Geel, Oranje, Groen en VSO Brugklas: Schriftelijke taal (technisch lezen/taal): 5 keer 45 minuten groepsdoorbrekend (methode VLL, of ma-di Staal / woe-vrij Estafette)  + extra aanbod in eigen groep (bijv. handschriftontwikkeling, vrij lezen, interactief voorlezen, leesspellen, extra oefening) Rekenen (methode Getal & Ruimte): 4 keer 45 minuten groepsdoorbrekend (tijden in bovenstaand rooster zijn richtlijnen, mogen in onderling overleg aangepast worden) Mondelinge taal: komt aan bod tijdens lezen / Vreedzame school.
 • SO Rood: voorbereidend lees- en rekenonderwijs en mondelinge taal wordt aangeboden d.m.v. de methode Schatkist, min. 1u per dag.
 • VSO P2: reken- en leesonderwijs wordt aangeboden in de eigen groep, min. 1u per dag (d.m.v. methode Schatkist / VLL / Getal & Ruimte junior / eigen materiaal) -       Vreedzame school: 2 keer per week -       Bewegen: minimaal 3 keer per week, dit is inclusief zwemmen en gym (denk aan wandelen, bewegingsspellen in de klas, yoga, …) -       Ontdekkend leren: vrijdagmiddag van 13.00-14.45u groepsdoorbrekend   De lege vlakken in het rooster kunnen naar eigen inzicht ingevuld worden. Leerkrachten gebruiken de leerlijnen voor de invulling van het rooster die in de groepsplan staan. Hierbij wordt rekening gehouden met het gym- en zwemrooster en groepslogopedie.   Vakgebieden (leerlijnen) voor vrije invulling: Culturele oriëntatie en creatieve expressie (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek) / Kunstzinnige oriëntatie en dramatische vorming / Mens en maatschappij (verkeer) / Mens, natuur en techniek / Natuur / Oriëntatie op ruimte / Omgaan met media / Oriëntatie op tijd / Spelontwikkeling / Zintuiglijke en motorische ontwikkeling. 
 • Er zijn een aantal school brede afspraken met betrekking tot de invulling van het rooster: -       Technisch lezen (methode Estafette / VLL): 3 keer 30 minuten groepsdoorbrekend -       Schriftelijke taal (methode Staal): VSO 1 t/m 3: 2 keer 45 minuten groepsdoorbrekend (tijden in bovenstaand rooster zijn richtlijnen, mogen in onderling overleg aangepast worden) + extra aanbod schriftelijke taal in de eigen groep (bijv. handschriftontwikkeling / nieuwsbegrip) VSO P3: 2 keer 45 minuten extra aanbod VLL / Lezen + extra aanbod schriftelijke taal in de eigen groep (bijv. handschriftontwikkeling) VSO 4/5: naar eigen inzicht -       Rekenen (methode Getal & Ruimte): VSO 1 t/m 3 en P3: 2 keer 45 minuten groepsdoorbrekend rekenhandelingen en hoeveelheidbegrippen (tijden in bovenstaand rooster zijn richtlijnen, mogen in onderling overleg aangepast worden) + minimaal 1 keer per week tijd / geld / meten in eigen groep VSO 4 en 5: naar eigen inzicht -       Mondelinge taal: komt aan bod tijdens lezen / nieuwsbegrip / Vreedzame school -       Vreedzame school: 2 keer per week -       Bewegen: minimaal 3 keer per week, dit is inclusief gym (denk aan wandelen, bewegingsspellen in de klas, yoga, …) -       Vrijetijdsbesteding: vrijdagmiddag van 13.00-14.45u groepsdoorbrekend   De lege vlakken in het rooster kunnen naar eigen inzicht ingevuld worden. Gebruik voor de invulling van je rooster de vakgebieden die in je groepsplan staan (zie leerlijnenaanbod in de map Onderwijs op de server). Houd hierbij rekening met het gymrooster.   Vakgebieden (leerlijnen) voor vrije invulling: Culturele oriëntatie en creatieve expressie (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek) / Kunstzinnige oriëntatie en dramatische vorming / Mens en maatschappij (verkeer) / Mens, natuur en techniek / Arbeidsmatige activiteiten (leerlijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid en competentielijsten)

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Meidoornschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden. Wij bieden thuisnabij specialistisch onderwijs, samen met andere partners in een veilige omgeving, aan kinderen van vier tot twintig jaar. De school kan in de huidige onderwijssituatie een adequaat onderwijsaanbod bieden aan kinderen met een ZML toelaatbaarheidsverklaring.   In de school zijn de volgende groepen leerlingen te onderscheiden, te weten:

-       Leerlingen met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking zonder bijkomende problematiek;

-       Leerlingen met een verstandelijke beperking(en) met bijkomende problematiek (sociaal emotioneel en gedragsmatige problematiek/ ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of hechtingsproblematiek);

-       Leerlingen met een verstandelijke beperking en lichte lichamelijke beperkingen met of zonder bijkomende problematiek;

-       Leerlingen met een IQ van boven de 70, die sociaal emotioneel ondersneeuwen in het regulier onderwijs (leerlingen op grensgebied met praktijkonderwijs, LVG+ problematiek). Dit zijn leerlingen waarbij de psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornis) dermate belemmerend is, waardoor de leerling zijn cognitieve vermogens onvoldoende in kan zetten en de leerling ook in sociaal-emotioneel opzicht niet voldoende kan functioneren in het regulier, dan wel speciaal basisonderwijs/ praktijkonderwijs.  

De school leidt de leerlingen toe naar:

-       vormen van dagbesteding en beschermd wonen;

-       begeleid wonen en werken;

-       arbeidsmarkt/ vrije bedrijf en zelfstandig wonen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie Ondersteuningsplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Meidoornschool is een school voor speciaal onderwijs. Zij onderhoudt veelal contacten met (medisch) kinderdagverblijven. 

Terug naar boven