Christelijke Basisschool Maarsborg

De Wedde 11 -13 9502 BD Stadskanaal

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar nemen we de CITO toetsen af. Daarmee volgen we de leerontwikkeling van kinderen gedurende hun schoolloopbaan.
In groep 8 (april) maken de kinderen de Centrale Eindtoets van het CITO. De scores van de eindtoets over de afgelopen vijf schooljaren worden hieronder weergegeven. De kinderen van onze school hebben steeds een score behaald die ruim boven de ondergrens van de inspectie ligt. Ook in het voorjaar van 2021 vlak na de tweede lockdown i.v.m. Corona hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Zij hebben ondanks alles een prima score neergezet. Hoger dan vergelijkbare scholen en hoger dan het landelijk gemiddelde. Het team en de kinderen hebben hier hard voor gewerkt en we kunnen met elkaar trots zijn op het resultaat. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de resultaten van ons onderwijs nauwlettend in het oog. Twee keer per jaar, in januari en juni, nemen we CITO toetsen af. Deze toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte methodes en vergelijken uw kind met het landelijk gemiddelde. Na elke toetsronde bespreekt elke leerkracht de resultaten met de intern begeleider. Daarbij wordt, naast de resultaten van de individuele leerlingen ook gekeken naar de gemiddelde resultaten per groep. Deze opbrengsten worden gerelateerd aan externe normen (Cito en inspectie) en aan interne normen (streefopbrengsten die het team heeft vastgesteld). Naast de besprekingen van de resultaten per groep met de groepsleerkracht kijken we na elke toetsronde ook met het hele team naar de trends die waar te nemen zijn. Beide momenten kunnen aanleiding zijn om zowel op klassenniveau als op schoolniveau aanpassingen te doen in het onderwijsleerproces

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf midden groep 6 wordt op onze school al met ouders en kinderen voorzichtig gekeken op welk niveau het kind zal uitstromen als de ontwikkeling zich zo doorzet. Natuurlijk blijven hierbij alle kansen op ontwikkeling nog open! Wij gebruiken de zogenaamde Plaatsingswijzer als hulpmiddel. Deze plaatsingswijzer wordt in groep 6 aan de ouders uitgelegd en zal ook in groep 7 en 8 tijdens oudergesprekken besproken worden. Aan het begin van groep 8 is er een ouderavond waar alles over verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt uitgelegd. Uiteindelijk wordt dan in februari van dat schooljaar, in samenspraak met ouders en kind, het definitieve advies gegeven. Na afname van de Centrale Eindtoets in april kan dit advies, op basis van de score, nog worden bijgesteld (alleen naar boven). De plaatsingscommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 6/7/8, directeur en intern begeleider bepaalt het uiteindelijke advies. We kijken niet alleen naar scores op toetsen, maar ook naar de werkhouding, concentratie en motivatie van kinderen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2018 hebben we een thema bezoek gehad van de inspectie. Dit bezoek had niet het karakter van een beoordeling maar van een open gesprek. Het thema was “Op naar het VO” en de inspecteur heeft ,naast het gesprek, documenten geanalyseerd en met kinderen gesproken.
Het was een positieve middag en we kwamen er achter dat we veel dingen op de juiste manier doen en waren blij met wat tips waar we aandacht aan gaan besteden.

Terug naar boven