Christelijke Basisschool Maarsborg

De Wedde 11 -13 9502 BD Stadskanaal

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Maarsborg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar nemen we de CITO toetsen af. Daarmee volgen we de leerontwikkeling van kinderen gedurende hun schoolloopbaan.
In groep 8 (april) maken de kinderen de Centrale Eindtoets van het CITO. De scores van de eindtoets over de afgelopen vijf schooljaren worden hieronder weergegeven. De kinderen van onze school hebben steeds een score behaald die ruim boven de ondergrens van de inspectie ligt.
We zijn trots op deze scores!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de resultaten van ons onderwijs nauwlettend in het oog. Twee keer per jaar, in januari en juni, nemen we CITO toetsen af. Deze toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte methodes en vergelijken uw kind met het landelijk gemiddelde. Na elke toetsronde bespreekt elke leerkracht de resultaten met de intern begeleider. Daarbij wordt, naast de resultaten van de individuele leerlingen ook gekeken naar de gemiddelde resultaten per groep. Deze opbrengsten worden gerelateerd aan externe normen (Cito en inspectie) en aan interne normen (streefopbrengsten die het team heeft vastgesteld). Naast de besprekingen van de resultaten per groep met de groepsleerkracht kijken we na elke toetsronde ook met het hele team naar de trends die waar te nemen zijn. Beide momenten kunnen aanleiding zijn om zowel op klassenniveau als op schoolniveau aanpassingen te doen in het onderwijsleerproces

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf midden groep 6 wordt op onze school al met ouders en kinderen voorzichtig gekeken op welk niveau het kind zal uitstromen als de ontwikkeling zich zo doorzet. Natuurlijk blijven hierbij alle kansen op ontwikkeling nog open! Wij gebruiken de zogenaamde Plaatsingswijzer als hulpmiddel. Deze plaatsingswijzer wordt in groep 6 aan de ouders uitgelegd en zal ook in groep 7 en 8 tijdens oudergesprekken besproken worden. Aan het begin van groep 8 is er een ouderavond waar alles over verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt uitgelegd. Uiteindelijk wordt dan in februari van dat schooljaar, in samenspraak met ouders en kind, het definitieve advies gegeven. Na afname van de Centrale Eindtoets in april kan dit advies, op basis van de score, nog worden bijgesteld.De plaatsingscommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 6/7/8, directeur en intern begeleider bepaalt het uiteindelijke advies. We kijken niet alleen naar scores op toetsen, maar ook naar de werkhouding, concentratie en motivatie van kinderen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2018 hebben we een thema bezoek gehad van de inspectie. Dit bezoek had niet het karakter van een beoordeling maar van een open gesprek. Het thema was “Op naar het VO” en de inspecteur heeft ,naast het gesprek, documenten geanalyseerd en met kinderen gesproken.
Het was een positieve middag en we kwamen er achter dat we veel dingen op de juiste manier doen en waren blij met wat tips waar we aandacht aan gaan besteden.

Terug naar boven