CBS Het Mozaïek

Acaciahage 17 9501 WD Stadskanaal

  • Schoolfoto van CBS Het Mozaïek
  • Schoolfoto van CBS Het Mozaïek
  • Schoolfoto van CBS Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Het gegeven aantal medewerkers op onze school geeft een vertekend beeld: op CBS Het Mozaïek zijn 21 mensen werkzaam (incl. administratie en onderwijsassistenten). Omdat het bestuursbureau van Scholengroep Perspectief gekoppeld is aan het brinnummer van CBS Het Mozaïek, zijn ook de medewerkers van het bestuursbureau in dit overzicht toegevoegd. Het aantal leerlingen per medewerker ligt in werkelijkheid dus ook hoger.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten ziek zijn of een ander soort verlof hebben opgenomen, dan kunnen we als school onze eigen medewerkers extra inzetten of putten uit de invallerspool van onze vereniging Scholengroep Perspectief.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit de basis werken we op Het Mozaïek met leerstofjaarklassen. Binnen deze groepen vindt instructie op verschillende niveaus plaats: Weinig instructie, basisinstructie, verlengde instructie en in een enkel geval individuele leerlijnen.

Voor bepaalde vakken kunnen we kiezen voor groepsdoorbrekende instructieniveaugroepen, bijvoorbeeld bij spelling in de bovenbouw.

Binnen Scholengroep Perspectief is er bovenschools een onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, veelal uit de groepen 7 & 8. Hiervoor zijn twee Pepergroepen opgericht, één op CBS De Rank in Onstwedde en één op onze school, CBS Het Mozaïek. Op onze locatie komen leerlingen van meerdere scholen op donderdag samen. Er wordt gewerkt aan opdrachten uit de Pittige Plustoren en andere uitdagende opdrachten. Onderzoekend leren staat centraal. Ook is er aandacht voor debatteren en executieve vaardigheden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De groepsleerkrachten zijn geschoold in de leer- en ontwikkelingslijnen voor het jonge kind. Deze leer- en ontwikkelingslijnen met de bijbehorende leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs en worden aangeboden binnen thema's die de kinderen aanspreken. D.m.v. observaties volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. We besteden dagelijks veel aandacht aan taal en rekenen. Dit gebeurt in gerichte activiteiten maar ook terloops. In groep 1 & 2 wordt er dagelijks buiten gespeeld of bewegingsonderwijs gegeven. Elke dag tijdens de inloop werken de kleuters spelenderwijs aan allerlei leerdoelen. Er is in groep 1 & 2 tijd om (samen) te spelen, muziek te maken, te knutselen, de wereld te verkennen enzovoorts. Na ongeveer zes weken nodigt de leerkracht van groep 1 u uit voor een aanvullend gesprek.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vullen onze onderwijstijd zoveel mogelijk in zoals de methodes adviseren. Daarnaast vinden we het enorm belangrijk om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Ook kan er overlap plaatsvinden binnen de vakken: bij meerdere vakgebieden kan er aan hetzelfde doel worden gewerkt. Het is hierdoor lastig aan te geven hoeveel uur er aan iedere leerlijn/vak/doel wordt besteed.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Iedere morgen wordt veel tijd besteed aan de basisvaardigheden, (technisch en begrijpend) lezen, taal, rekenen en schrijven. Op de middagen wordt er (zaak)vakoverstijgend gewerkt met de methode Topondernemers en is er tijd voor de creatieve vakken. We starten de dag met een leeskwartier en daarna in sommige groepen met keuzewerk. Omdat we veel onderwijstijd kwijt zijn aan reizen naar en van de sporthal, hebben we ervoor gekozen om één keer per week een heel uur te gymmen. Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft les aan de de groepen 3 t/m 8. Wij zetten ICT in waar het zinvol en ondersteunend is. ICT is geen vak-op-zich.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vooraf: Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen hebben afgesproken welke ondersteuning op elke school in elk geval geboden wordt, de zgn. basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen ook extra ondersteuning. Dit kan per school echter verschillen. Elke school heeft dit vastgelegd in het zgn. Schoolondersteuningsprofiel. Als wij niet (meer) weten hoe we aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind moeten voldoen, dan wordt het Steunpunt Passend Onderwijs ingeschakeld. Deze deskundigen helpen ons om andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart te brengen en deze uit te voeren. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten deze extra interventies ook onvoldoende resultaat opleveren of als wij niet in staat zijn om deze begeleiding te bieden, dan gaan we samen met u zoeken naar een andere, beter passende plek. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.  

Aanmelding en toelating nieuwe leerlingen

Als een kind vier jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld wordt, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt. In alle gevallen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers informatie te geven over onze school en de dagelijkse gang van zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de school. Bij de aanmelding vragen we ouders/verzorgers om informatie over hun kind. Voor de meeste kinderen kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er specifieke ondersteuning en/of begeleiding is. Daarom is het belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het aanmeldingsformulier.  

Toelating

Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort vier jaar, meldt uw kind dan zo’n drie maand van te voren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn ook. Soms lukt dat niet. Meldt uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is. Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van zes weken (in bijzondere situaties nog eens met vier weken te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen bijzonderheden zijn. Maar soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om de afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen we goed en zorgvuldig doen. We hebben hiervoor een protocol opgesteld met meer informatie. Deze kunt u vinden op onze website.         

Uw kind wordt vier jaar

In principe kan uw kind naar school als het vier jaar wordt. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind al een aantal dagdelen op school komen om te wennen. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt contact met u op om hierover afspraken te maken. Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om uw kind te verschonen, omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. In geval van een medische reden zal de school van de ouders/verzorgers vragen om zelf naar school te komen om hun kind te verschonen.  

Steunpunt Passend Onderwijs 

Binnen Scholengroep Perspectief hebben we een eigen expertisecentrum voor hulpvragen van scholen m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Als wij behoefte hebben aan advies of ondersteuning kunnen we een beroep doen op de aanwezige deskundigheid. Zij houden zich bezig met een drietal taken:

  1. adviseren scholen m.b.t. ondersteuningsbehoefte van een leerling (plan van aanpak, eigen leerlijn, arrangement)
  2. onderzoek (laten) uitvoeren (pedagogisch, didactisch, psychologisch, observatie) en ondersteuning bieden aan leerkrachten (coaching en video interactiebegeleiding)
  3. adviseren bestuur m.b.t. inzet en uitvoering van arrangementen en de aanvraag van  toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs.

In bijzondere situaties kan ook een beroep worden gedaan op externe specialistische deskundigheid, zoals bijv. GZ-psycholoog, logopedist, lees- en dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut en schoolmaatschappelijk werk.  

Speciaal (basis)onderwijs

Als plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs aan de orde is, moet de school samen met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen via het Samenwerkingsverband. De school zal u in dat geval informeren over de procedure. Ook kunt u de informatie vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01).  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We onderhouden nauwe contacten met de peuterspeelzaal in ons gebouw. Daarnaast hebben we een goed contact met de kinderopvang-organisaties in onze regio. Alle voorschoolse voorzieningen zorgen voor een goede, en waar nodig een warme, overdracht.

Terug naar boven