School voor Speciaal Basisonderwijs De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal

  • Onderbouwactiviteit
  • Musical
  • wadlopen
  • Koningsspelen 2013
  • Bezoek Veenpark 2012

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

2x per jaar worden er in alle groepen de cito-toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. De toetsen worden afgenomen passend bij het niveau van de leerling. De resultaten worden in het schoolrapport genoteerd en besproken met de ouders. Daarna wordt het OPP (ontwikkelingsperspectief) aangepast, besproken met ouders en ondertekend door ouders. Ook dit gebeurt 2x per jaar. Na evaluatie van de resultaten kan het leerstofaanbod worden bepaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de kerstvakantie worden de ouders van leerlingen van (bijna) twaalf of dertien jaar geïnformeerd over het eindonderzoek en het vervolgonderwijs. Deze leerlingen worden in november door de orthopedagoog getest: het eindonderzoek. Dan wordt er door de orthopedagoog en de groepsleerkracht een advies aan de ouders voorbereid. Dit advies is gebaseerd op de uitslag van het eindonderzoek, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar bovenal het beeld dat het team van de leerling heeft. In februari volgen adviesgesprekken van de orthopedagoog en de groepsleerkracht met de ouders over de schoolkeuze van hun kind. Een deel van onze leerlingen gaat na De Baldakijn naar een school voor praktijkonderwijs. Andere kinderen gaan naar het reguliere voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), maar dan met ondersteuning op basis van leerrendement, een andere groep leerlingen gaat eerst twee jaar naar een OPDC (Orthopedagogisch en -didactisch centrum) om daarna het reguliere VMBO te gaan volgen. Er zijn ook kinderen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs en nog een extra jaar op De Baldakijn blijven. Als in de adviesgesprekken de schoolkeuze met de ouders is overeengekomen, worden de leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, aangemeld. Deze aanmelding wordt door de school verzorgd. De ouders blijven hiervoor echter verantwoordelijk. De school voor voortgezet onderwijs beslist of een leerling wordt toegelaten. Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de school. Zijn zij niet  tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Onze school is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Aan het einde van schooljaar 2020/2021 zijn 30 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan. Daarvan zijn 22 leerlingen naar een school voor praktijkonderwijs gegaan en 6 leerlingen naar het VMBO BBL. Er gingen 2 leerlingen naar VMBO/HAVO/VSO  en 1 leerling  blijft nog een extra jaar op De Baldakijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven