Openbare Basisschool De Oleander

Meidoornstraat 19 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Oleander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de wet rondom eindtoetsing. De eindtoets wordt een doorstroomtoets. Op De Oleander nemen wij de IEP Doorstroomtoets af.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten gebruiken wij 'Mijn Kleutergroep' voor de groepen 1 en 2. Met dit leerlingvolgsysteem observeren, plannen, voorbereiden en analyseren wij de ontwikkeling van onze kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. 

Gebruikte lesmethodes (groep 1/2):

 • Thema's; Kleuteruniversiteit
 • Beginnende geletterdheid; CPS Fonemisch bewustzijn
 • Beginnende gecijferdheid; Rekenplein
 • Verkeer; lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland
 • Bewegingsonderijs; Bewegingsonderwijs in het speellokaal
 • Burgerschapsvorming/sociale veiligheid; KiVa en SchoolTV (Koekeloere, Huisje Boompje Beestje)

De leerlingen in de groepen 3 t/m 8 worden gevolgd middels methode- en methode onafhankelijke toetsen. Met het gebruik van de toetsen volgen wij of de aangeboden leerstof voldoende wordt beheerst. Binnen de school gebruiken we Cito als methode onafhankelijke toets. Naast de toetsen worden de leerlingen dagelijks geobserveerd tijdens de lessen door de groepsleerkracht en wordt passende ondersteuning geboden om de lesdoelen te behalen.

Gebruikte lesmethodes (groep 3 t/m 8):

 • Taal, spelling, woordenschat; Taalactief 5
 • Technisch lezen, groep 3; Veilig leren lezen, Kim versie
 • Technisch lezen, vanaf groep 4; Karakter
 • Schrijven; Pennenstreken
 • Rekenen; Wereld in Getallen 5
 • Begrijpend lezen; Nieuwsbegrip
 • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek); Naut, Meander, Brandaan
 • Burgerschapsvorming/sociale veiligheid; KiVa
 • Verkeer; lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland
 • Engels, groep 7/8; Groove Me

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de acht leerjaren worden alle leerlingen gevolgd. Vanaf groep 7 wordt de plaatsingswijzer ingevuld, waarin duidelijk aangegeven wordt wat het uitstroomperspectief is van de leerling. Zowel in groep 7 als in groep 8 wordt dit met de ouders en het betreffende kind besproken. Na de afname van de doorstroomtoets in groep 8, de IEP toets, wordt bepaald naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind uitstroomt. 
Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Pedagogische didactisch klimaat:

Op OBS De Oleander vinden we het belangrijk dat kinderen zich welkom en veilig voelen. We leren kinderen sociale vaardigheden aan, om te gaan met conflicten en pesten te voorkomen.

We zien kinderen en luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben. Aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid hechten we veel waarde en we vinden het belangrijk dat leerlingen eigen keuzes leren maken en eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat eigen autonomie en verantwoordelijkheid niet betekenen dat leerkrachten leerlingen te snel loslaten, zij begeleiden dit proces optimaal en ondersteunen leerlingen hierbij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Samen
 • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven