Openbare Basisschool De Oleander

Meidoornstraat 19 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Oleander

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs De Oleander bestaat uit een enthousiast en professioneel team van zes leerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider en een directeur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging door ziekte of bijzondere omstandigheden doen wij een beroep op de vervangingspool van SLIM Personeelsbemiddeling. SLIM Personeelsbemiddeling biedt zowel voor het schoolbestuur als de zoekende leerkracht een oplossing. Zij zorgen voor de juiste leerkracht of onderwijsassistent op de juiste basisschool. Momenteel is er door het tekort aan leerkrachten niet altijd mogelijk dat er een vervangende leerkracht beschikbaar is. De directie kan tot het besluit komen dat de leerlingen die dag(en) geen les kunnen krijgen. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt u hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO):
De scholen van Scholengroep OPRON, waaronder De Oleander nemen deel aan het leergroei-project van het NCO; een afgesproken set leerlinggegevens worden onder strikte privacy voorwaarden (AVG) beschikbaar gesteld aan het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Het NCO zorgt ervoor dat er in Nederland goed onderwijsonderzoek kan plaatsvinden, waarbij de scholen kunnen profiteren van de resultaten van die onderzoeken.

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteit Test (NSCCT):
De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) is een instrument om inzicht te krijgen in de capaciteiten van leerlingen vanaf groep 4 t/m 8. Met deze test wordt niet gemeten wat een leerling weet, maar de test meet wat een leerling kan. Met de resultaten van de test kunnen leerkrachten hun lesaanbod nog beter afstemmen op de groep en de individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Op De Oleander wordt deze test jaarlijks afgenomen in de periode oktober/november.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we thematisch gericht. 

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met eigentijdse methoden aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Iedere school bepaalt zelf op welke manier, in welke tijd en met welke lesmethoden de kerndoelen worden bereikt (zie hoofdstuk 5). De manier waarop wij werken met de methoden hebben we vastgelegd in onderwijsplannen van de vakgebieden taal (technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling) en rekenen/wiskunde. Met het team stemmen we continu af wat leerlingen en een groep nodig hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsprofiel hebben we vastgesteld welke basis en extra ondersteuning op school geboden wordt. Voor het bieden van extra ondersteuning werken wij samen met ketenpartners. De ketenpartners waar wij mee samenwerken zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid(CJGV), logopedie, fysiotherapie, praktijk voor remedial teaching, dyslexiebehandeling, kindercoach en ambulant begeleiders. In het kader van passend onderwijs bieden wij zolang als mogelijk de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden, willen we extra aandacht besteden aan de basisvaardigheden. Dit doen we d.m.v. steeds meer groepsdoorbrekend werken. Op deze wijze houden we aandacht over voor het individuele kind. Hierdoor ontstaat er meer aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, voor zowel meer- en hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die op een eigen leerlijn werken.

We maken dit schooljaar een start met het onderzoeken van de mogelijkheden hoe wij Wereldoriëntatie goed kunnen combineren met begrijpend lezen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven