basisschool Heilinde

Past Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde
  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde
  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals al eerder gemeld in deze vensters zijn de scholen gefuseerd en dat heeft ook gevolgen voor de resultaten van de eindtoets. Maria Goretti had een schoolscore van 538.8 en Willibrordus van 534.4. Als we de scores van de scholen samennemen komen we op een totaalscore van 536.2. Het landelijk gemiddelde was 535.1. We scoren dus als "totaalschool" ruim een punt boven dit landelijke gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten door het afnemen van de toetsen uit het CITO LOVS. Ook wordt de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van methodetoetsen gevolgd door registratie in ParnasSys. Voor het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt 2 x per schooljaar Zien! ingevuld en geregistreerd. Twee maal per jaar houdt de intern begeleider een groepsbespreking met alle leerkrachten om de voortgang van het onderwijsproces te volgen en te evalueren. De directie legt groepsbezoeken af om de didactische en pedagogische aanpak van leerkrachten te monitoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ook hier geldt dat we een "nieuwe"verdeling kunnen maken als we de beide scholen samennemen. Die verdeling ziet er dan als volgt uit:

VMBO Basis                          3 leerlingen (5 %)

VMBO Kader                        11 leerlingen (17 %)

VMBO Kader/Theoretisch        6 leerlingen (9 %)

VMBO Theoretisch                22 leerlingen (33 %)

VMBO Theoretisch/HAVO         2 leerlingen (3 %)

HAVO                                    8 leerlingen (12 %)

HAVO/VWO                            4 leerlingen (6 %)

VWO                                    10 leerlingen (15 %)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanwege het feit dat onze school nog zo "jong" is hebben we (natuurlijk) nog geen inspectiewaardering. Van de afzonderlijke scholen voor de fusie is bekend dat ze allebei het basisarrangement hadden en dat Maria Goretti nog recent is bezocht in het kader van een steekproefonderzoek over de aanpak van dyslexie.

Terug naar boven