Basisschool Heilinde

Pastoor Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

 • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van Basisschool Heilinde

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit bijna 50 personeelsleden. Op onze school werken leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, schoonmakers, een conciërge, ondersteuners, een administratief medewerker en een directeur. Iedere medewerker werkt op zijn of haar manier mee aan de ontwikkeling van onze kinderen en zijn daarmee dus een onmisbare schakel binnen onze organisatie.

De meeste collega's werken parttime. Leerkrachten zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt. Leerkrachten werken intensief met elkaar samen in diverse ontwikkelteams. De ontwikkelteams geven samen verschillende onderwijsontwikkelingen vorm.

We werken naast ons vaste team samen met diverse externe partners, zoals een een logopedist, speltherapeut, fysiotherapeut, jongerenwerk, jeugdprofessionals, de wijkagent, leerplichtambtenaar en de gemeente.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek of afwezig wordt vervanging geregeld, dat kan op de volgende manieren:

 • We zoeken naar een interne oplossing, extra inzet van een collega, inzet van een onderwijsassisten, schuiven met collega's of samenvoegen van groepen.
 • We zetten een invalverzoek uit bij VLOT@Borgesius (Vervangen, Leren, Ontwikkelen en Talenten). Invallers worden door Leswerk ingepland.
 • We zetten een invalverzoek uit bij Qrabbl. Qrabbl zorg voor creatieve vervangingen. 
 • Een van de ambulante mensen neemt de groep over (dit kan op het moment dat ambulante collega’s geen afspraken hebben).
 • In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meer collega’s door de griep geveld raken, lukt het niet om bovenstaande opties te realiseren. In dat geval kunnen we u vragen of u uw zoon/dochter een dag thuis kunt houden. Als dit niet lukt zijn kinderen altijd welkom op school en worden ze verdeeld over de andere groepen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Heilinde is op dit moment gehuisvest in drie gebouwen, een onder, een midden en een bovenbouw gebouw. We zijn bezig met een traject voor nieuwbouw op de huidige locatie. Dit zal ergens in 2026 gereed zijn. Er komt een nieuw, multifunctioneel gebouw op de bestaande locatie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. De doelen zijn leidend, ze worden aangeboden in een thema. Binnen het kleuteronderwijs worden alle vakgebieden geïntegreerd aangeboden. Er wordt in het aanbod aandacht besteed aan taal, sociaal emotionele ontwikkeling, (zelf)redzaamheid, grove en fijne motoriek, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met een continurooster, we hebben gekozen voor de variant 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen de hele week van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 naar school gaan. In ons onderwijsaanbod is ruimte voor de brede ontwikkeling van kinderen, met een focus op de basisvakken. We besteden de tijd per vakgebied deels aan lessen, waarbij een instructie gegeven wordt en leerstof wordt verwerkt. Soms komt leerstof ook terug in een geïntegreerd aanbod of tijdens zelfstandige verwerkingstijd. 

Wereldoriëntatie, burgerschap, ICT en vaardigheden komen vooral in de middagen terug.

We oriënteren ons op meer thematisch werken waarbij vakgebieden geïntegreerd terugkomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Roosendaal - Moerdijk (PO3002), zij ondersteunen ons bij het realiseren van passend onderwijs. 

Binnen dit samenwerkingsverband hebben zich ruim 70 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan kinderen. Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. Wij doen dit onder het motto ‘Zorg dat het past’.

Samenwerkingsverband PO3002 en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.

Voor vragen over passend onderwijs? Kijk dan op www.oudersteunpunt-wbw.nl.

Het is ook mogelijk om contact te zoeken met het steunpunt via de app of mail. 

Het oudersteunpunt is te bereiken via:

06 48501659 telefonisch of whatsapp

info@oudersteunpunt-wbw.nlToekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen we ons ondersteuningsaanbod verder uitbreiden door specialisten op te leiden. We willen graag nog een rekenspecialist opleiden en een specialist op het gebied van executieve functies en vaardigheden. We willen de collega's met specifieke expertise nog beter inzetten binnen de organisatie. 


We willen onze onderwijsassistenten beter uitrusten in het geven van ondersteuning aan leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken intensief samen met onze partner Kober Dol-Fijn, om toe te werken naar een volwaardig kindcentrum. We zetten in op warme overdracht. Als school zijn we betrokken wanneer peuters specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. We observeren peuters, overleggen met de voorschool en haken aan bij overleggen. Er is een intensieve samenwerking tussen de intern begeleider onderbouw en de zorgcoördinator van Kober kinderopvang. 

Binnen onze school is er extra aandacht voor leerlingen die met een VVE indicatie instromen, voor leerlingen die dat nodig hebben is er in de onderbouw NT2 ondersteuning.

Terug naar boven