De Twiner

Georg van Saksenstraat 14 9079 KG St.-Jacobiparochie

Schoolfoto van De Twiner

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Analyse 2023.

De laatste drie jaar behaalt De Twiner goede resultaten op 1F niveau ( boven de ondergrens en boven het landelijk gemiddelde)

De resultaten op 2F en 1S niveau zijn twee van de drie jaar onder de ondergrens.

In het schooljaar 2023 wel boven de correctiewaarde.

We streven ernaar dat iedere leerling maximaal de referentieniveaus behaalt, die passen bij het uitstroomniveau (schooladvies).

De resultaten van de Eindtoets zijn verwerkt in de schoolrapportage.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij overgang van opvang of peuterspeelzaal naar de basisschool, wordt informatie meegegeven op papier of wordt de warme overdracht gebruikt, om te kijken of een leerling vanaf de start al extra aandacht en begeleiding of juist uitdaging nodig heeft op bepaalde gebieden. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld in het VVE-programma van de peuterspeelzaal meedraaiden, zullen daar punten uit voortkomen waar binnen de kleutergroepen extra aandacht en begeleiding in wordt gevraagd. Binnen groep 1 en 2 wordt vanuit het kleutervolgsysteem (Mijn Kleutergroep) in beeld gebracht op welk niveau doelen worden beheerst en op welk niveau de leerlingen onderwijsaanbod krijgen. Wanneer een kind moeite heeft met het zich eigen maken van een of meer leerdoelen wordt tijd ingeruimd voor extra aanbod/oefening bijvoorbeeld in kleine kring momenten.

In de groepen 3 t/m 8 worden naast methode toetsen, 2x per jaar methodeonafhankelijke toetsen afgenomen als onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Voor de volgende vakgebieden zullen toetsen worden afgenomen:

rekenen en wiskunde

begrijpend lezen

taalverzorging

spelling

technisch lezen

woordenschat  

Verder wordt de SIDI- lijst ingevuld door leerkrachten op het gebied van eventuele meer-/hoogbegaafdheid en vullen leerkrachten van groep 1 t/m 8 en leerlingen van groep 6 t/m 8 lijsten in op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (CITO en/of monitor Vensters).

Zodra de toetsen zijn afgenomen, maken de leerkrachten een analyse op groepsniveau en op leerling-niveau. Deze worden besproken in zogenaamde groepsbesprekingen. Daar waar nodig wordt onderwijsaanbod, instructie, verwerking en/of onderwijstijd aangepast op groepsniveau of op leerlingniveau. Dit wordt direct omgezet in praktisch handelen. Ook wordt er schoolbreed binnen het team gekeken en besproken welke trends we kunnen signaleren en waar we op schoolniveau mogelijk interventies kunnen of moeten plegen.

We werken op De Twiner met een portfolio, waarin werk van de kinderen bewaard wordt. Hier zitten ook de overzichten van het leerlingvolgsysteem in en de afspraken over te behalen doelen. Dit document is van de leerling, bedoeld voor de leerling en wordt vanaf groep 4 door de leerling zelf gepresenteerd aan de ouders. Vanaf dat moment is de leerling dus ook aanwezig bij de gesprekken.

In groep 2 doen maken de  leerlingen de beginnende geletterdheidtoets. 

Als we meer informatie willen over het getalbegrip bij leerlingen uit groep 2,dan doen we bij sommige kinderen de Utrechtse getalbegrip toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 worden de resultaten van de Cito toetsen genoteerd in de Plaatsingswijzer. De resultaten van groep 6,7 en 8 geven een belangrijke indicatie voor het advies voortgezet onderwijs. De resultaten van begrijpend lezen en rekenen zijn daarbij het belangrijkste voor dit advies. Daarnaast zijn ook de methode gebonden toetsen en de observatie van de leerkracht(en) een indicator. In groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig advies. In november/december groep 8 ontvangen de leerlingen het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. In februari groep 8 maken alle leerlingen de doorstroomtoets. Na de uitslag van de Doorstroomtoets kan er aanleiding zijn voor een heroverweging van een hoger  advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale opbrengsten uitgelegd vanuit de drie kernwoorden uit de algemene visie van De Twiner op onderwijs:

Sterk

Naast het goed leren lezen, rekenen en kennis opdoen over de wereld om ons heen, is het leren van sociale vaardigheden zeer belangrijk. We geven de leerlingen voldoende ‘gereedschappen’ mee, om zich uiteindelijk goed te kunnen redden in onze maatschappij. Daarbij houden wij rekening met verschillende achtergronden en culturen en leren de leerlingen deze verschillen te waarderen en respecteren.  

Verbonden

Als leerling op school, als sporter op de sportclub, als muzikant binnen de muziekvereniging of als deelnemer bij een activiteit in het dorp, overal zijn wij binnen verschillende sociale contexten verbonden met andere mensen. School is een plek waar we oefenen in het op een goede en fijne manier omgaan met elkaar. We maken hierover afspraken met elkaar en spreken elkaar erop aan als het even niet goed gaat.  

Zelfstandig

Elke leerling neemt eigen talenten, maar ook eigen uitdagingen op het gebied van sociale vaardigheden en ontwikkeling met zich mee. We geven de leerlingen ruimte om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Vaardigheden om tot zelfverantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfredzaamheid te komen, krijgen veel aandacht op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sterk
  • Verbonden
  • Zelfstandig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 heeft de school een audit gehad, waarbij alle indicatoren als voldoende zijn beoordeeld.

Terug naar boven