Kindcentrum Vinkenbos

Hertogstraat 11 4714 BZ Sprundel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en 2 intern begeleiders. Zij vormen het managementteam (MT) van de school. Drie leerkrachten hebben de rol van bouwcoördinator (groep 1-2, 3-4-5, 6-7-8). Samen met het MT sturen zij de schoolontwikkeling aan.

Het team bestaat uit:
- 1 directeur
- 2 intern begeleiders
- 8 voltijd groepsleerkrachten
- 13 parttime groepsleerkrachten
- 3 onderwijsassistenten
- 1 administratief medewerker
- 1 conciërge
- 3 huishoudelijk medewerkster
- 1 vrijwilligster

-       De directeur regelt alle schoolse en bovenschoolse zaken. Tevens de zaken van het kindcentrum en contacten met Kober i.v.m. Kind Centrum(KC). De directeur neemt deel aan gemeentelijk overleg.
-       Vervolgens zijn er de groepsleraren, waar u als ouder natuurlijk het meest mee te maken heeft: tijdens informatieavonden, ouderavonden en andere contacten met betrekking tot uw kind, krijgt u te maken met de groepsleraar, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de groep.
-       Onderwijsassistenten werken onder de verantwoordelijkheid van de leraren. Zij geven ondersteuning en begeleiding aan kinderen in de klas.
-       De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.
-       De bouwcoördinatoren sturen in de dagelijkse praktijk de bouwen aan en hebben coördinerende taken. 

Het kan voorkomen, dat uw zoon/dochter thuis vertelt dat er een andere en/of extra meneer of juffrouw in de klas is. Meestal zal dit een onderwijsassistent of stagiair(e) zijn. Een onderwijsassistent is een teamlid dat ondersteuning biedt in de klas. Een stagiaire is iemand die voor leraar studeert of voor onderwijsassistent. De student doet bij ons de noodzakelijke ervaring in het omgaan met kinderen en het lesgeven op. De stagiair(e) krijgt opdrachten van de opleiding. Hij/zij wordt hierin begeleid door zowel de eigen docent als door de leraar van de groep waarin hij/zij deze opdrachten moet uitvoeren.   Het is mogelijk dat een student op een van de basisscholen een L.I.O. (leraar in opleiding) of een zij-instroomtraject volgt. De student neemt dan gedurende een periode van een aantal maanden onder begeleiding van de leraar, de groep over. De student draagt samen met de leraar de verantwoording voor de groep. De leraar is eindverantwoordelijk.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte proberen we tijdig voor vervanging te zorgen. De Borgesiusstichting is hiervoor aangesloten bij een vervangingsbureau. De school beschikt over een door de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) goedgekeurd vervangingsprotocol. Mede door de wet werk en zekerheid en het tekort aan leraren in het basisonderwijs kan het regelmatig voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. De school dient de eerste dag intern een oplossing te zoeken. Het kan voorkomen dat de tweede dag groepen naar huis worden gestuurd. Professionalisering van het team en individuele leraren gebeurt zo veel mogelijk buiten schooltijd. Het komt echter ook voor dat een cursus onder schooltijd valt. Ook dan wordt voor vervanging gezorgd. Aan het begin van elk schooljaar is duidelijk, wie welke cursus volgt. Dit wordt vastgelegd in een professionaliseringsplan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Traktatie bij verjaardagen
Een kleine, gezonde, verpakte traktatie is toegestaan. Laat het een kleinigheidje blijven! Voor de leraar hoeft u niet iets extra’s mee te geven. Jarigen mogen trakteren aan het einde van de ochtend/middag. De traktaties gaan in alle groepen gelijk mee naar huis. De ouders zien dan thuis wat er getrakteerd is die dag en bepalen zelf wanneer de kinderen dit mogen nuttigen. Voor de verjaardag van de leraar en tevens als bedankje voor het schooljaar, wordt door de kinderen gezamenlijk een cadeautje gekocht. De vrijwillige bijdrage hieraan is € 1,00 per kind en wordt geregeld door de ouderraad. Het cadeautje wordt in de voorlaatste schoolweek aangeboden.

Verkeersveiligheid rondom de school
We vinden het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen komen en ook veilig weer naar huis gaan. Samen met de werkgroep verkeer, bestaande uit leraren en ouders, zijn er afspraken gemaakt wie er met de fiets naar school mag komen.
Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wie te voet komt en wie de fiets mag nemen. De grenzen zijn terug te vinden op onze website onder verkeerswerkgroep. Wij beschouwen tien minuutjes lopen als normaal. In de fietsenstalling is slechts een beperkt aantal plaatsen. Houdt u er rekening mee.   
Als kinderen toch met de auto gebracht moeten worden, parkeert u dan uw auto in de daarvoor bestemde vakken naast de school, dus niet naast of op de stoep of voor in-/uitritten? Op deze manier houden we het voor alle kinderen zo overzichtelijk mogelijk als zij naar school komen of naar huis gaan.   
Wilt u uw kind(eren) ook niet te vroeg naar school sturen? Om 08.20 uur gaan de poorten open en gaan de kinderen naar binnen. Denkt u met ons mee aan de veiligheid van alle kinderen! 
Op onze website kunt u onder de kop verkeerswerkgroep de fietsroutes naar het Voortgezet Onderwijs vinden. Bij elke route wordt aangegeven waar de gevaarlijke punten zich bevinden en waar uw kind extra uit moet kijken. Fietst u deze route van tevoren met uw kind eens en wijs hem/haar op deze punten.   


Mobiele telefoons
Wij vinden het niet nodig dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Voor kinderen die op grote afstand van de school wonen willen we een uitzondering maken, mits de telefoon op school uit staat. Ouders die onder schooltijd een boodschap willen doorgeven aan hun kind verzoeken wij dat via de schooltelefoon te doen (0165-383087). Wanneer uw kind genoodzaakt is een mobiele telefoon mee te nemen naar school, zal deze tijdens schooltijd door de leerkracht worden bewaard in een afgesloten kast.       

Kleding op school
Wettelijk is bepaald dat een school regels mag opstellen voor wat betreft de kleding op school

Wij hebben de volgende afspraken gemaakt:

- Elke leerling, leerkracht, stagiaire of bezoeker heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij/zij wil.
- De kleding moet zorgen dat een open communicatie en een goed oogcontact mogelijk is. 
- Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding en aanstootgevende kleding is op school niet toegestaan.
- De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsreden verbieden tijdens de lessen gymlessen,
crea-vakken en buitenspel. 
- In het voorjaar en in de zomer vragen we de ouders om de kinderen sandalen of schoenen aan te geven i.v.m. de veiligheid tijdens het buitenspelen (geen slippers). In dat geval wordt met de betreffende ouders overleg gepleegd.   
Bij twijfel aangaande correcte kleding is het oordeel van de directeur doorslaggevend.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluiscontrole vindt door de hoofdluisbrigade in de week na een vakantie plaats. Bij constatering informeert de groepsleraar de ouder(s)/verzorger(s). 

Gezonde school
Basisschool Vinkenbos werkt vanaf schooljaar 2016-2017 met de Gezonde School-aanpak.
We hebben tot nu het vignet voeding, bewegen en sport en het 3 vignet relaties & seksualiteit gekregen. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen (of uit te stellen) door gezond gedrag te stimuleren.

- Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.
- Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
- Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
- Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
- Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leraren gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.
- Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
- Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
- Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.       

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

- De start van de ochtend
Om 8.20 uur gaat de poort van het schoolplein open, tot die tijd wachten ouders en kinderen buiten de poort. Vanaf 8.20 uur staan de leraren van groep 1-2 op het schoolplein om uw kind op te vangen. Om 8.25 uur gaan we naar binnen, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de kringactiviteit. Het is belangrijk dat kleuters zelfstandig worden. Daarom hangen ze hun eigen jas op en geven ze hun tas en beker een vaste plaats.  

- Leesvoorwaarden
In de kleutergroepen gaat het er vooral om dat de kleuters met elkaar leren praten, maar zeker ook naar elkaar leren luisteren. Communiceren, hoe jong ze ook zijn, is heel belangrijk. In de kleutergroepen is veel aandacht voor beginnende geletterdheid. Er wordt gewerkt met de map fonemisch bewustzijn van CPS, het ideeënboek beginnende geletterdheid en de methode “Wat zeg je?” en Piramide. De onderdelen spraak/taalontwikkeling, fonemisch bewustzijn (klanken in woorden), letterkennis en woordenschat staan vernoemd op het groepsrooster. We brengen de kleuters met verschillende vormen van taal in aanraking door te lezen, te zingen, te vertellen, poppenkast te spelen, versjes aan te leren, gesprekjes te houden, door ze taalspelletjes en prentenboeken aan te bieden en door het gebruik van tablets en digibord.

- Muzikale ontwikkeling
Aan muziek beleven kleuters veel plezier. Er wordt daarom bij ieder project een nieuw lied aangeleerd en reeds geleerde liedjes worden herhaald. Er wordt aandacht besteed aan ritme, maat en er wordt gebruik gemaakt van instrumenten. We maken in groep 1-2 gebruik van de methode “Eigenwijs digitaal”.

- Creatieve ontwikkeling
We vinden het belangrijk om de creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doen we door een breed scala van materialen en technieken aan te bieden. We maken gebruik van de methode “Laat maar zien”. Daarnaast gebruiken we ook bronnen op internet, bijvoorbeeld Pinterest. We plaatsen steeds vaker knutselwerkjes in een bredere context, zodat kleuters ook aangezet worden tot onderzoek en ontwikkeling van de eigen creativiteit.  

- Bewegingsonderwijs
Hoe jonger het kind is, hoe meer het wil bewegen. In de kleutergroepen is hiervoor dan ook veel aandacht. Er staat dagelijks bijna 2 uur bewegingsonderwijs op het groepsrooster. Op donderdag wordt er een spelles gegeven in het speellokaal. De kinderen krijgen een gymles uit de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Eén keer per maand gaan de kinderen met hun eigen groep voor de gymles naar de sportzaal. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Bij slecht weer spelen de kinderen in het speellokaal. Zowel binnen als buiten beschikken we over aparte materialen. Het spel is niet alleen goed voor de spieren, maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling (ruimte, lichaamsbesef) en voor de sociale ontwikkeling (rekening houden met elkaar, op je beurt wachten en jezelf aanpassen aan anderen).  

- Projectactiviteiten
In de kleutergroepen neemt het werken rondom een thema een belangrijke plaats in. Het aanbod wordt afgestemd op de doelen waarbij verschillende bronnen worden gebruikt (waaronder kleuteruniversiteit) 
Vanuit het VVE-project loopt de lijn door van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar basisschool, met opbouw van dezelfde thema’s die tegelijkertijd worden aangeboden.    

- Voorbereiding groep 3
Natuurlijk is alles wat we al genoemd hebben, belangrijk voor het goed functioneren in groep 3. Veel oefeningen zijn gericht op rekenen en taal (de taal- en rekenvoorwaarden). Hierbij leren de kinderen spelenderwijs omgaan met begrippen als lange en korte woorden, links en rechts, boven en onder, veel en weinig, meer en minder, eraf en erbij. Ook wordt ruim aandacht besteed aan fonemisch bewustzijn. Hiermee bedoelen we het horen, onderscheiden en manipuleren van klanken (fonemen) in gesproken woorden. Kortom: allemaal zaken die kinderen moeten beheersen om met succes in groep 3 met rekenen, taal en lezen te kunnen beginnen.  

- KIJK! registratie
KIJK! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. KIJK! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Daarnaast helpt KIJK! ons met het ontwerpen van een activiteitenaanbod passend bij de ontwikkeling van het kind. Met KIJK! bepaalt de leerkracht op basis van professionele observatie, per ontwikkelingsaspect van het kind, in welke fase het kind zich bevindt. Het KIJK! registratiemodel wordt twee keer per jaar ingevuld. In de tussenliggende periodes observeert de leerkracht de kinderen tijdens door de kinderen zelf gekozen activiteiten en de door de leerkracht georganiseerde activiteiten. Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn verzameld en genoteerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderbouw
In de kleuterklassen zitten en werken de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar. Zo kunnen de jongste kinderen leren van de oudere kinderen die al langer naar school gaan. De kleuters leren vooral door te spelen. Vaste onderdelen van de dag zijn zingen, gym, buitenspel, een taal- en rekenkring, tekenen, schilderen, handvaardigheid en spelen in de hoeken. Bij de kleuters maken we gebruik van het KIJK! observatie- en registratiesysteem. Hierdoor weet de leerkracht precies welk concreet materiaal moet worden aangeboden om een bepaald doel met de kinderen te bereiken en bestaat er structuur in het aanbod. In de kleutergroepen worden ontwikkelingsmaterialen gekoppeld aan de lesdoelen bij de leerlijnen. De thema’s binnen onze werkwijze zijn vooral gericht op het vergroten van de woordenschat, taal- en rekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Middenbouw
We proberen de klassen zo in te delen dat in iedere klas kinderen zitten van dezelfde groep. Zo kan de leerkracht uitleg geven aan de hele klas. In de groepen 3 en 4 leren de kinderen vooral de basisvaardigheden: lezen, rekenen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en het schrijven van teksten. In de middagen staan creativiteit, techniek, wereldoriëntatie en bewegen centraal.

Bovenbouw
We proberen de klassen zo in te delen dat in iedere klas kinderen zitten van dezelfde groep. Zo kan de leerkracht uitleg geven aan de hele klas. De ochtend gebruiken we voor de basisvaardigheden: taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en rekenen. ‘s Middags passen we de basisvaardigheden toe in de andere vakken zoals studievaardigheden, wereldoriëntatie, techniek, bewegen en creatieve vorming.

-     Inloop groep 3 t/m 8

Om 8.20 uur gaan de poorten van de schoolpleinen open, tot die tijd wachten ouders en kinderen buiten de poort. De groepen 3 en 4 komen langs de voorzijde het schoolplein op en gaan zelfstandig naar binnen. De groepen 5 t/m 8 komen langs de kant van de Sint Janstraat het schoolplein aan de achterzijde van de school op en gaan ook zelfstandig naar binnen.

-      Methodes groep 3 t/m 8
Nederlandse Taal: Staal - VLL
Rekenen: Semsom en Getal en Ruimte jr.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Blits
Technisch lezen: Estafette - VLL
Engels (groep 7 en 8): Groove me

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde (groep 5 t/m 8): Wereldzaken
Geschiedenis (groep 6 t/m 8): Bij de Tijd
Verkeer: Let’s go
Natuur/techniek: Argus Clou  
Sociaal-emotionele ontwikkeling: PBS - Kleur op school

Creatieve vakken
Muziek: Moet je doen/Eigenwijs digitaal
Schrijven: Pennenstreken
Handenarbeid: Moet je doen
Tekenen: Moet je doen
Lichamelijke oefening: Basislessen bewegingsonderwijs/Basisdocument voor bewegings- onderwijs                                                            
Groep 3 werkt met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Hierin zit de leergang Nederlandse taal verwerkt.
Op de informatieavond (voor de ouders van leerlingen in groep 3 en groep 8) aan het begin het schooljaar wordt u geïnformeerd over het gebruik van de methodes die in dat leerjaar gebruikt worden.

Bij verscheidene vakken wordt de computer/tablet of het digibord ingezet als hulpmiddel. Alle groepen beschikken over een Digitaal Schoolbord. 

-      Expliciete Directe instructie (EDI)
Zoveel kinderen, evenzoveel verschillen. Op Vinkenbos kiezen we voor expliciete directe instructie als didactische aanpak in de groepen 3 t/m 8. Uit onderzoeken is gebleken dat het directe instructiemodel het meest effectief is. Leerlingen succes laten ervaren is hetgeen waar de krachten van Expliciete Directe Instructie (EDI) liggen. Het brengt alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Daarbij komt dat het leerstofaanbod zoveel mogelijk dient te worden aangepast op de onderwijsbehoeften van de individuele kind.

-      Cultuureducatie
Onze school kan ook dit schooljaar weer deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee kunnen culturele activiteiten voor de kinderen en scholing voor het team worden ondersteund. Deze regeling maakt het voor onze school mogelijk om eigen accenten te leggen en te professionaliseren op cultureel/creatief gebied. Zo nemen alle groepen deel aan het Cultuurbuffet: het bezoek van een toneelvoorstelling gevolgd door een verwerking van een gastdocent. Bewust zijn er ook activiteiten uit de eigen culturele omgeving van de kinderen (o.a. heemtuin, de molen, kerkgebouw, streekmusea e.d.). Verder doen we actief mee aan de Kinderboekenweek. Het Nationale voorleesontbijt, de Nationale Gedichtendag en de Nationale Voorleeswedstrijd. Gedurende het schooljaar staat er zes keer Atelier op het jaarprogramma. Atelier houdt in dat leerlingen gedurende het schooljaar verschillende workshops volgen van verschillende creatieve en kennis gebieden.  
Tijdens vieringen rondom sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen hebben we nadrukkelijk aandacht voor het culturele erfgoed hiervan. De “Ateliers”, waarbij de kinderen drie keer per jaar specifieke disciplines of vaardigheden krijgen aangeboden, zijn onderdeel van onze cultuureducatie. Al deze bovenstaande activiteiten worden aangestuurd door de directie, één cultuurcoördinator en de werkgroepen.

-      Techniekonderwijs
Het mooie van de vakken biologie, natuurkunde en techniek is dat er zo veel in te ontdekken en onderzoeken valt. En precies dát is de kern van Argus Clou Natuur en Techniek. Argus Clou is ‘professor in alles’. Met fraaie kijkplaten en uitdagende opdrachten stimuleert hij kinderen om nét iets verder te kijken. De lesstof is geschreven door kinderboekenschrijvers. De methode leest dan ook als een boeiend boek, maar geeft ons ook de zekerheid van optimale leerresultaten: resultaat én uitdaging tegelijk!

-      21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media, globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:
-      kritische denken
-      creatief denken
-      problemen oplossen
-      communiceren
-      samenwerken
-      sociale en culturele vaardigheden
-      zelfregulering
-      en tot slot digitale geletterdheid

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aangenomen. De wet Passend Onderwijs is een mijlpaal voor onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en maakt deel uit van een breder traject om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (naast o.a. opbrengstgericht werken en verdere professionalisering).  
De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014. De zorgplicht betekent dat het schoolbestuur (in ons geval de Borgesiusstichting) samen met de andere schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband (regio Roosendaal – Moerdijk) de verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden en wil men het volgende bereiken:
-           Alle kinderen krijgen een passende plaats in het onderwijs;
-           Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Kan dit niet, dan naar gaat het kind naar het speciaal onderwijs;
-           Scholen krijgen mogelijkheden voor ondersteuning op maat;
-           De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van een kind zijn bepalend, niet de beperkingen;
-           Kinderen zitten niet meer langdurig thuis.  

Afspraken tussen schoolbesturen over onder andere de vormgeving van het samenwerkingsverband, de (toewijzing van) ondersteuning en de bijbehorende middelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (te vinden op deze site: https://po3002.nl )
Het samenwerkingsverband kan een goed en realistisch ondersteuningsplan opstellen op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) van iedere school. In dit profiel worden de voorzieningen beschreven die worden getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.   De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle boven bestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, namelijk “passend onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van de eigen verantwoordelijkheden. Informatie over het bestuur waar basisschool Vinkenbos onder valt, de Borgesius Stichting, is te vinden op onderstaande website: https://www.borgesiusstichting.nl  
In het School Ondersteunings Profiel van bs Vinkenbos (SOP), welke te vinden is op de website van de school (www.bsvinkenbos.nl ), omschrijven we de volgende zaken:
-           Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning (voor iedere leerling) en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde aanwezig is;
-           Het profiel geeft input voor het Samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio;
-           Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, passend onderwijs kunnen bieden. Voor sommige kinderen is de reguliere basisschool niet de beste plek om onderwijs te volgen. Deze kinderen worden binnen ons    Samenwerkingsverband opgenomen, vaak op speciaal (basis) onderwijs.  

Het SOP is dynamisch, wat wil zeggen dat het jaarlijks wordt aangepast aan de huidige situatie. Daarnaast wordt het SOP jaarlijks besproken met de MR van de school.  

Bs Vinkenbos heeft het profiel ‘brede zorgschool’ wat wil zeggen dat de school in staat is, kinderen met een grote diversiteit aan onderwijs- en zorgvragen goed onderwijs te bieden. Het streven is inclusiviteit, wat inhoudt dat we proberen alle kinderen uit onze gemeenschap een plaats binnen het reguliere onderwijs op Vinkenbos te bieden. Op bs Vinkenbos wordt momenteel methodegericht gewerkt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden en op deze wijze willen we onze kinderen in ieder geval de basis op referentieniveau 1F (95%) meegeven. Het streven is uiteraard zoveel mogelijk kinderen ook de 2F en 1S doelstellingen te laten behalen. Daarom dat de leerkrachten op Vinkenbos geschoold worden in EDI en er gewerkt wordt aan een duidelijke doorgaande lijn op de diverse vakgebieden. Naast aandacht voor de basisvaardigheden zien we dat onze kinderen gebaat zijn bij rust, structuur en duidelijkheid. We willen hier handen en voeten aan geven door o.a. de methode PBS aan onze kinderen (en leerkrachten en ouders) mee te geven.
We zien dat een deel van onze populatie gebaat is bij ‘praktisch gericht onderwijs’, wat o.a. de 21st Century Skills, de autonomie, de zelfredzaamheid bevordert en waarbij de kinderen de combinatie ondervinden tussen leren en doen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerlingenzorg op basisschool Vinkenbos sluit aan op het koersplan van de Borgesiusstichting, welke valt onder Samenwerkingsverband Roosendaal en Moerdijk (PO3002). Dit beleid gaat uit van zoveel mogelijk thuis nabij en inclusiever onderwijs en onderschrijft het belang dat er goed onderwijs gegeven wordt, waarbij aangesloten wordt op de onderwijsbehoeften van ieder kind. De school zorgt voor een goede basisondersteuning en wanneer noodzakelijk en passend kan extra ondersteuning ingezet worden. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van een van de andere (cluster)scholen binnen de Borgesiusstichting of het samenwerkingsverband. De werkwijze van basisschool Vinkenbos ten aanzien van extra ondersteuning en andere afspraken over de wijze waarop de zorg op onze school wordt vormgegeven staan vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP wordt weergegeven welke basis- en extra ondersteuning er aan de leerlingen gegeven kan worden op Vinkenbos. Het SOP is terug te vinden op de website van de school en het samenwerkingsverband en wordt jaarlijks geactualiseerd en met instemming van de MR vastgesteld.

De ambities staan beschreven in ons schoolplan en zijn vertaald in het jaarplan.
Komende periode gaan wij extra inzetten op gedrag door het implementeren van PBS. Door Edux worden wij begeleid op het gebied van Expliciete Directe Instructie, waardoor we de instructievaardigheden van de leerkrachten versterken. 
Daarnaast bieden wij begaafde leerlingen het aanbod, de ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben binnen de school en borgen wij deze werkwijze in beleid; Hiervoor gaan twee collega's zich specialiseren en pakken de rol van HB-coördinator op binnen de school.
De Borgesiusstichting staat voor inclusief onderwijs. Dit vertaalt zich op basisschool Vinkenbos, naar de groei tot een volwaardig kindcentrum. Hierop wordt aankomend jaar vooral gericht op het wegzetten van een doorgaande lijn, in het aanbod, de instructie en borgen.  Het aanbod zal afgestemd worden op de doelen per leerjaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Vinkenbos maakt onderdeel uit van het Kindcentrum (KC) Vinkenbos waarin ook Kober Kinderopvang met de peuteropvang, dagopvang en BSO zijn gevestigd. Bij Kober kunnen jonge kinderen terecht voor een VVE aanbod. Op Vinkenbos kun je als baby de school binnenkomen en als pre-puber de school weer verlaten. Voor de allerkleinste kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar hebben we een peuteropvang, van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de basisschool. In ons schoolgebouw is ook buitenschoolse opvang en kinderdagopvang van 0-13 jaar mogelijk. Door intensieve samenwerking met opvang- en onderwijspartners en zorg- en culturele instanties heeft KC Vinkenbos een belangrijke sociale functie in het dorp. De peuteropvang werkt nauw samen met de basisschool (onder meer op het gebied van vroegtijdig signaleren van problemen), er is dus al wat 'voorwerk' verricht voor uw kind naar de basisschool gaat. De peuteropvang, het kinderdagverblijf en onze kleutergroepen gebruiken dezelfde observatie methode en registreren dagelijks wat uw kind laat zien (Kijk! 0-7 jaar). De gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de kinderen en brengen ook de sociaal-emotionele kant in kaart. U als ouder tekent voor toestemming om overdracht van informatie, die de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang geregistreerd hebben, over te dragen aan de basisschool. Vroegtijdig signaleren vinden wij als school belangrijk. We kunnen op die manier de begeleiding vlot afstemmen op de individuele behoefte van elk kind. We organiseren daarvoor een warme overdracht als onderdeel van de overstap naar de basisschool en waar nodig en mogelijk sluit de intern begeleider van de school, met toestemming van ouders, aan bij periodieke zorg overleggen bij de kinderopvang.


Kober kinderopvang, altijd dichtbij!

·         Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!  

·         Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Op het kinderdagverblijf geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren. Op iedere groep werken vaste medewerkers die er alles aan doen om te zorgen dat je kind zich zo snel mogelijk thuis voelt.  

·         Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.    

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Op kober.nl/rekentool kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Overblijven valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.  

Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen opvang tijdens de vakanties? Ook dat is mogelijk.  

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt of maak een afspraak voor een rondleiding.

Terug naar boven