Kindcentrum Vinkenbos

Hertogstraat 11 4714 BZ Sprundel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en 2 intern begeleiders. Zij vormen het managementteam (MT) van de school. Drie leerkrachten hebben de rol van bouwcoördinator (groep 1-2, 3-4-5, 6-7-8). Samen met het MT sturen zij de schoolontwikkeling aan.

Het team bestaat uit:
- 1 directeur
- 2 intern begeleiders
- 8 voltijd groepsleerkrachten
- 15 parttime groepsleerkrachten
- 3 onderwijsassistenten
- 1 administratief medewerker
- 1 conciërge
- 3 medewerkers huishoudelijke dienst
- 1 vrijwilligster

-       De directeur regelt alle schoolse en bovenschoolse zaken. Tevens de zaken van het kindcentrum en contacten met Kober i.v.m. Kind Centrum(KC). De directeur neemt deel aan gemeentelijk overleg.
-       Vervolgens zijn er de groepsleraren, waar u als ouder natuurlijk het meest mee te maken heeft: tijdens informatieavonden, ouderavonden en andere contacten met betrekking tot uw kind, krijgt u te maken met de groepsleraar, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de groep.
-       Onderwijsassistenten werken onder de verantwoordelijkheid van de leraren. Zij geven ondersteuning en begeleiding aan kinderen in de klas.
-       De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende en begeleidende taken.
-       De bouwcoördinatoren sturen in de dagelijkse praktijk de bouwen aan en hebben coördinerende taken. 

Het kan voorkomen, dat uw zoon/dochter thuis vertelt dat er een andere en/of extra meneer of juffrouw in de klas is. Meestal zal dit een onderwijsassistent of stagiair(e) zijn. Een onderwijsassistent is een teamlid dat ondersteuning biedt in de klas. Een stagiaire is iemand die voor leraar studeert of voor onderwijsassistent. De student doet bij ons de noodzakelijke ervaring in het omgaan met kinderen en het lesgeven op. De stagiair(e) krijgt opdrachten van de opleiding. Hij/zij wordt hierin begeleid door zowel de eigen docent als door de leraar van de groep waarin hij/zij deze opdrachten moet uitvoeren.   Het is mogelijk dat een student op een van de basisscholen een L.I.O. (leraar in opleiding) of een zij-instroomtraject volgt. De student neemt dan gedurende een periode van een aantal maanden onder begeleiding van de leraar, de groep over. De student draagt samen met de leraar de verantwoording voor de groep. De leraar is eindverantwoordelijk.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte proberen we tijdig voor vervanging te zorgen. De Borgesiusstichting is hiervoor aangesloten bij een vervangingsbureau. De school beschikt over een door de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) goedgekeurd vervangingsprotocol. Mede door de wet werk en zekerheid en het tekort aan leraren in het basisonderwijs kan het regelmatig voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. De school dient de eerste dag intern een oplossing te zoeken. Het kan voorkomen dat de tweede dag groepen naar huis worden gestuurd. Professionalisering van het team en individuele leraren gebeurt zo veel mogelijk buiten schooltijd. Het komt echter ook voor dat een cursus onder schooltijd valt. Ook dan wordt voor vervanging gezorgd. Aan het begin van elk schooljaar is duidelijk, wie welke cursus volgt. Dit wordt vastgelegd in een professionaliseringsplan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Traktatie bij verjaardagen
Een kleine, gezonde, verpakte traktatie is toegestaan. Laat het een kleinigheidje blijven! Voor de leraar hoeft u niet iets extra’s mee te geven. Jarigen mogen trakteren aan het einde van de ochtend/middag. De traktaties gaan in alle groepen gelijk mee naar huis. De ouders zien dan thuis wat er getrakteerd is die dag en bepalen zelf wanneer de kinderen dit mogen nuttigen. Voor de verjaardag van de leraar en tevens als bedankje voor het schooljaar, wordt door de kinderen gezamenlijk een cadeautje gekocht. De vrijwillige bijdrage hieraan is € 1,00 per kind en wordt geregeld door de ouderraad. Het cadeautje wordt in de voorlaatste schoolweek aangeboden.

Verkeersveiligheid rondom de school
We vinden het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen komen en ook veilig weer naar huis gaan. Het is voor de kinderen het gezondste en het beste om met de fiets of te voet naar school te komen. Als kinderen toch met de auto gebracht moeten worden, parkeert u dan uw auto in de daarvoor bestemde vakken naast de school, dus niet naast/op de stoep of voor in-/uitritten. Op deze manier houden we het voor alle kinderen zo overzichtelijk mogelijk als zij naar school komen of naar huis gaan.  Wilt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school sturen? Om 08.20 uur gaan de poorten open en gaan de kinderen naar binnen. Bij de fietsenstalling vanaf groep 5 gaan zowel de grote als de kleine poort open. Dit zodat de doorstroming beter verloopt.  Als school voldoen wij aan de eisen die worden gesteld vanuit de BVL-criteria  en hebben wij het vignet BVL (BrabantsVerkeersveiligslabel) behaald. Om dit te waarborgen is het belangrijk dat alle partijen zich aan de afgesproken regels houden. Veiligheid van het kind staat voorop. 


Mobiele telefoons/smartwatch
Wij vinden het niet nodig dat kinderen een mobiele telefoon/smartwatch mee naar school nemen. Voor kinderen die op grote afstand van de school wonen willen we een uitzondering maken, mits de telefoon op school uit staat. Ouders die onder schooltijd een boodschap willen doorgeven aan hun kind verzoeken wij dat via de schooltelefoon te doen (0165-383087). Wanneer uw kind genoodzaakt is een mobiele telefoon/smartwatch mee te nemen naar school, zal deze tijdens schooltijd door de leerkracht worden bewaard in een afgesloten kast. 

Kleding op school
Wettelijk is bepaald dat een school regels mag opstellen voor wat betreft de kleding op school

Wij hebben de volgende afspraken gemaakt:

- Elke leerling, leerkracht, stagiaire of bezoeker heeft in principe de vrijheid zich te kleden zoals hij/zij wil.
- De kleding moet zorgen dat een open communicatie en een goed oogcontact mogelijk is. 
- Discriminerende teksten op, aan of passend bij de kleding en aanstootgevende kleding is op school niet toegestaan.
- De school kan het dragen van bepaalde kleding, hoofdbedekking of sieraden om veiligheidsreden verbieden tijdens de lessen gymlessen,
crea-vakken en buitenspel. 
- In het voorjaar en in de zomer is het i.v.m. de veiligheid tijdens het buitenspelen zeer wenselijk dat kinderen niet met (teen) slippers naar school komen, maar sandalen of schoenen dragen. Bij twijfel aangaande correcte kleding is het oordeel van de directeur doorslaggevend. In dat geval wordt met de betreffende ouders overleg gepleegd.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluiscontrole vindt door de hoofdluisbrigade in de week na een vakantie plaats. Bij constatering informeert de groepsleraar de ouder(s)/verzorger(s). Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Gezonde school
Basisschool Vinkenbos werkt vanaf schooljaar 2016-2017 met de Gezonde School-aanpak.
We hebben tot nu het vignet voeding, bewegen en sport en het vignet relaties & seksualiteit gekregen. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen (op latere leeftijd) door gezond gedrag te stimuleren.

- Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.
- Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
- Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
- Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
- Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leraren gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.
- Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
- Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
- Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.       

Schorsen en verwijderen
De stichting hanteert het protocol ‘Schorsen en verwijderen’ en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of ouders/verzorgers van een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden drie vormen van maatregelen genomen:
? Time-out
? Schorsing
? Verwijdering

Time-out
Van een time-out is sprake wanneer de leerling één dag korter het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal normaliter gedurende een schooldag worden opgelegd en slechts gelden voor die betreffende schooldag.
Grond voor een time-out: Grond voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt aan de les of niet op school komt.

Schorsing
Van schorsing van een leerling is sprake wanneer de leerling tijdelijk, langer dan één dag, het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd.
Gronden voor schorsing:
1. Ernstig wangedrag van de leerling, waardoor de leerling een ernstige bedreiging vormt voor de orde, rust en/of veiligheid op school.
2. Ernstig wangedrag van de ouders van de leerling, waardoor de ouders een ernstige bedreiging vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school.
3. Een andere grond die het in het belang van de school en/of de leerling dringend noodzakelijk maakt dat de leerling tijdelijk niet deelneemt aan de les of niet op school komt.

Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. Voor verdere toelichting en procedures verwijzen we naar het protocol ‘Schorsen en verwijderen’ te vinden op de website

Medicijngebruik
Op onze school worden we regelmatig geconfronteerd met:
- Leerlingen die klagen over hoofdpuin, buikpijn, oorpijn enz. (u dient zelf, indien nodig paracetamol mee naar school te geven.)
- Verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken
- Verzoeken van ouders tot het verrichten van medische handelingen.  
Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. Wanneer een kind op school ziek wordt of een ongelukje krijgt, wordt er eerst contact gezocht met de ouders. Als deze niet bereikbaar zijn, wordt er actie ondernomen.  Bij het verstrekken van medicijnen valt te denken aan pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, enz. Ouders dienen middels een door de school toegestuurd formulier schriftelijk vast te leggen om welke medicijnen het gaat en hoe vaak en wanneer ze verstrekt dienen te worden.Bij het verrichten van medische handelingen valt te denken aan het spuiten van insuline, het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel.
Ook in dit geval dienen de ouders vast te leggen welke medische handeling moet worden verricht, wie de leraar instrueert over de handeling, welke arts de handeling heeft voorgeschreven en wat te doen bij een calamiteit. Er zijn hier formulieren voor die ouders en school invullen.  
De school behoudt het recht te kiezen, of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicatie of het uitvoeren van een medische handeling. Voor een individuele leraar geldt dat deze mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij/zij zich niet bekwaam acht.
De Borgesiusstichting heeft een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.
U kunt het vinden op de website van Vinkenbos www.bsvinkenbos.nl en van de Borgesiusstichting www.borgesiusstichting.nl

Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.
- Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 
- Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben.
- Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en goede ventilatie op school.
- Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit.
- Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).  

Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit.
Jaarlijks vaccineren zij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker.
Meer informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma  
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Zij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl  

Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin.
Meer informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind  

Jeugdhulp gemeente
Heeft u hulp, ondersteuning of zorg nodig? Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals Een deel van onze jeugd groeit niet ‘vanzelf ‘ op. Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Bel of mail gerust voor gratis en kundig advies. Samen met uw gezin kijken we welke ondersteuning er nodig is. Onze jeugdprofessionals zijn op werkdagen van 8.00-12.00 telefonisch of per e-mail bereikbaar. t. 0165-349990 e. jeugd@rucphen.nl  

Contactgegevens bij spoed
Levensbedreigende situatie? Bel 112! Huiselijk geweld, kindermishandeling of vermoedens daarvan? 
Bel "Veilig Thuis" 0800 – 2000. https://veiligthuis.nl/
Het Meldpunt Crisiszorg is 24/7 bereikbaar voor vragen over en meldingen van crisissituaties. Dit geldt voor alle leeftijden. Tel. nr. 0800 – 5099.

Handige informatie voor ouders
www.opvoeden.nl over jeugdhulp: www.jeugdhulpwbw.nlover gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nlover dyslexie: Wanneer uw kind tussen 7 en 13 jaar oud is, op de basisschool zit en veel moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is belangrijk dat uw kind dan goede ondersteuning krijgt.  U kunt de folder opvragen bij de jeugdprofessionals: 0165-349990 e.jeugd@rucphen.nl Kosten advies van een jeugdprofessional is gratis. Hulp van de vertrouwenspersoon is gratis voor kinderen en ouders/verzorgers met jeugdhulp.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderbouw  
We hebben ervoor gekozen om de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar te plaatsen, zodat de kinderen die pas naar school komen ook kunnen leren van de kinderen die al wat langer naar school gaan. Kinderen leren door middel van spel. Wij bieden de kinderen een rijke speelleeromgeving waarin kinderen door middel van spelimpulsen steeds opnieuw gemotiveerd worden om aan de slag te gaan.  We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.  

De start van de ochtend  
Om 8.20 uur gaat de poort van het schoolplein open, tot die tijd wachten ouders en kinderen buiten de poort. Vanaf 8.20 uur staan de leraren van groep 1-2 op het schoolplein om uw kind op te vangen. Om 8.25 uur gaan we naar binnen, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de kringactiviteit. Het is belangrijk dat kleuters zelfstandig worden. Daarom doen ze zelf hun jas in de luizenzak en geven ze hun tas een plaats onder of op de kapstok.  

Inloop 
Als de kinderen in de klas komen staat er voor alle kinderen een werkje klaar. Dit geeft de leerkracht de gelegenheid daar waar nodig de kinderen even de aandacht te geven waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Als alle kinderen met hun inloopwerkje zijn gestart organiseert de leerkracht een dagopening/kleine kring.   

Kleine kring 
De kleine kring wordt door de leerkracht gebruikt om bijvoorbeeld extra inoefening te bieden aan de kinderen die dat nodig hebben. De kleine kring kan ook gebruikt worden voor pré-teaching, het aanbieden van een nieuw doel of extra uitdaging voor kinderen die al wat meer aan kunnen.  

Dagopening 
Tijdens de dagopening zitten we met alle kinderen in de kring. We kijken naar de dag van de week en vertellen wat er die dag op het programma staat.  

Grote kring 
De grote kring wordt gebruikt voor het vieren van een verjaardag, het voorlezen van een verhaal of het aanleren van een liedje of versje. Ook wordt de grote kring gebruikt voor lessen in het kader van verkeer, de sociaal emotionele ontwikkeling of het ontwikkelen van de executieve functies. Hiermee bedoelen we de ontwikkeling van de denkfuncties die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Denk hierbij aan het trainen van het werkgeheugen, plannen en organiseren, maar ook flexibiliteit en emotieregulatie.  

Taal in groep 1-2 
In de kleutergroepen gaat het er vooral om dat de kleuters met elkaar leren praten, maar zeker ook naar elkaar leren luisteren. Communiceren, hoe jong ze ook zijn, is heel belangrijk. De kinderen moeten zelf om hulp kunnen vragen en gedachten kunnen verwoorden. In de kleutergroepen is veel aandacht voor beginnende geletterdheid. We hebben aandacht voor rijmen, verschillen horen tussen klanken, het verdelen van woorden in klankgroepen, het “hakken” en “plakken” van woorden, letterkennis en woordenschat uitbreiding. We oefenen met het navertellen van verhalen, maar ook het nazeggen van (langere) zinnen en reeksen. We hebben aandacht voor tegenstellingen, het feit dat woorden uit letters bestaan en zinnen uit woorden.  

Rekenen in groep 1-2 
In de kleutergroepen gaat het er vooral om dat kinderen inzicht krijgen in de getallenlijn t/m 20.  Ze moeten niet alleen de cijfers t/m 20 juist kunnen benoemen, maar ook buurgetallen aan kunnen geven en vooruit en terug kunnen tellen t/m 20. Verder is het ook belangrijk dat ze de juiste hoeveelheid kunnen koppelen aan een getal en dobbelsteenstructuren herkennen. Er is aandacht voor de kennis van begrippen (groot/klein, kort/lang, enz.), het lezen van plattegronden en het spiegelen van vormen en figuren.  De kinderen maken kennis met de klok, dagen van de week/maand, seizoenen, dagritme geld en de weegschaal.  

Werktijd 
Tijdens de werktijd krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen en werken in hoeken als de zandtafel, watertafel, huishoek, bouwhoek, verfbord en krijtbord. Kinderen kunnen ook kiezen om te werken met groot en klein constructiemateriaal, Ze kunnen kiezen voor tekenen, kleuren, kleien, kralen, maar ook kennis maken met ICT, lees- en schrijfactiviteiten staan op de planning tijdens de werktijd. De kinderen maken zelf een keuze uit het aanbod in de verschillende hoeken en gaan hiermee aan de slag. Er is een balans tussen zelfstandige, begeleide en geleide activiteiten voor alle kinderen op de dag. Bij vrije of zelfstandige activiteiten hebben kinderen veel ruimte voor eigen keuzes en plannen. De leerkracht volgt en ondersteunt die en helpt of doet mee als kinderen daarom vragen of als dat om andere redenen nodig is. Tijdens de werktijd hebben de kinderen ook de gelegenheid om aan hun weektaak te werken. In eerste instantie plannen ze dit zelf, maar waar nodig stuurt de leerkracht het plannen van de weektaak aan.  

Eetmoment 
Het fruit- en lunchmoment is voor de kinderen een rustmoment waarbij zij hun fruit/boterhammen en drinken kunnen nuttigen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen op een stoel aan tafel hun fruit/lunch nuttigen. In het kader van het gezonde school beleid dat we voeren, bespreken we regelmatig de inhoud van de trommels met de kinderen.  

Binnen- en buitenspelen 
Lichamelijke ontwikkeling is een belangrijk aspect bij kleuters. We geven de kleuters veel ruimte om zich vrij te bewegen. Dit gebeurt veelal bij het buiten spelen. De speelzaal biedt de mogelijkheid om met toestellen en ander materiaal te spelen. Daarnaast streven we ernaar om 2 keer per week in de speelzaal spellessen, bewegingslessen of gymlessen te geven.   

Einde schooldag 
Om 14.45 uur is de schooldag afgelopen en zorgt de leerkracht ervoor dat de kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang ook daar heen gaan. Daarna komt de leerkracht samen met de andere kinderen naar buiten. De leerkrachten staan altijd op dezelfde plaats. De kinderen zeggen gedag tegen de leerkracht voordat zij het schoolplein verlaten.   


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We proberen de klassen zo in te delen dat in iedere klas kinderen zitten van hetzelfde leerjaar. Per schooljaar kan er besloten worden om een combi-groep te maken i.v.m. de leerlingaantallen. 

Middenbouw
In de groepen 3 en 4 leren de kinderen vooral de basisvaardigheden: lezen, rekenen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en het schrijven van teksten. In de middagen staan creativiteit, techniek, wereldoriëntatie en bewegen centraal.

Bovenbouw
De ochtend gebruiken we voor de basisvaardigheden: taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en rekenen. ‘s Middags passen we de basisvaardigheden toe in de andere vakken zoals studievaardigheden, wereldoriëntatie, techniek, bewegen en creatieve vorming.

-     Inloop groep 3 t/m 8

Om 8.20 uur gaan de poorten van de schoolpleinen open, tot die tijd wachten ouders en kinderen buiten de poort. De groepen 3 en 4 komen langs de voorzijde het schoolplein op en gaan zelfstandig naar binnen. De groepen 5 t/m 8 komen langs de kant van het Kloosterplein het schoolplein aan de achterzijde van de school op en gaan ook zelfstandig naar binnen.

- Methodes groep 1-2
Rekenen: Semsom – Projecten Kleuteruniversiteit 

Taal: Projecten Kleuteruniversiteit 
Woordenschat: Logo 3000 
Fonemisch bewustzijn: map fonemisch bewustzijn van CPS Methode “Wat zeg je?” Kleuteruniversiteit. 
Schrijven: Krullenbol 
Sociale emotionele ontwikkeling: PBS en Kleur op school 
Executieve functies: Breinhelden 
Verkeer: Let’s go 
Muziek: Eigenwijs digitaal 
Lichamelijke oefening: Basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal 

-      Methodes groep 3 t/m 8
Nederlandse Taal: Staal - VLL
Rekenen: Semsom en Getal en Ruimte jr.
Begrijpend lezen: Blits en Atlantis
Technisch lezen: Atlantis - VLL
Engels (groep 7 en 8): Groove me

Wereldoriëntatie: Code D
Verkeer: Let’s go
Sociaal-emotionele ontwikkeling: PBS - Kleur op school 
Executieve functies: breinhelden
Creatieve vakken
Muziek: Moet je doen/Eigenwijs digitaal
Schrijven: Pennenstreken
Handenarbeid: Moet je doen
Tekenen: Moet je doen
Lichamelijke oefening: Basislessen bewegingsonderwijs/Basisdocument voor bewegings- onderwijs                                                            
Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen. Hierin zit de leergang Nederlandse taal verwerkt.
Op de informatieavond (voor de ouders van leerlingen in groep 3 en groep 8) aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over het gebruik van de methodes die in dat leerjaar gebruikt worden.

Bij verscheidene vakken wordt een device of het digibord ingezet als hulpmiddel. Alle groepen beschikken over een Digitaal Schoolbord. 

-      Expliciete Directe instructie (EDI)
Zoveel kinderen, evenzoveel verschillen. Op Vinkenbos kiezen we voor expliciete directe instructie als didactische aanpak in de groepen 3 t/m 8. Uit onderzoeken is gebleken dat het directe instructiemodel het meest effectief is. Het brengt alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Daarbij komt dat het leerstofaanbod zoveel mogelijk dient te worden aangepast op de onderwijsbehoeften van de individuele kind.

-      Cultuureducatie
Onze school kan ook dit schooljaar weer deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee kunnen culturele activiteiten voor de kinderen en scholing voor het team worden ondersteund. Deze regeling maakt het voor onze school mogelijk om eigen accenten te leggen en te professionaliseren op cultureel/creatief gebied. Zo nemen alle groepen deel aan het Cultuurbuffet: het bezoek van een toneelvoorstelling eventueel gevolgd door een verwerking van een gastdocent. Bewust zijn er ook activiteiten uit de eigen culturele omgeving van de kinderen (o.a. heemtuin, de molen, kerkgebouw, streekmusea e.d.). Verder doen we actief mee aan de Kinderboekenweek. Het Nationale voorleesontbijt, de Nationale Gedichtendag en de Nationale Voorleeswedstrijd. Gedurende het schooljaar staat er zes keer Atelier op het jaarprogramma. Atelier houdt in dat leerlingen gedurende het schooljaar verschillende workshops volgen van verschillende creatieve en kennis gebieden. Tijdens deze lessen worden vakdocenten ingezet naast onze eigen leerkrachten. Tevens worden er ateliers gekoppeld aan de culturele omgeving. Tijdens vieringen rondom sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen hebben we nadrukkelijk aandacht voor het culturele erfgoed hiervan. De projectweek waarbij de kinderen specifieke disciplines of vaardigheden krijgen aangeboden, zijn onderdeel van onze cultuureducatie. Al deze bovenstaande activiteiten worden aangestuurd door de directie, twee cultuurcoördinatoren en de werkgroepen.

-      Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie nieuwe stijl. Dat is Code D. Met kennis én vaardigheden als speerpunten. Leerlingen krijgen les uit een jeugdtijdschrift, met uitdagende kijk- en denkopdrachten. Ze doen actief kennis op over de wereld van toen en nu, over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Stap voor stap vergroten onze leerlingen hun kennis, ontwikkelen ze hun vaardigheden en gaan ze de wereld begrijpen.

-      21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media, globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:
-      kritisch denken
-      creatief denken
-      problemen oplossen
-      communiceren
-      samenwerken
-      sociale en culturele vaardigheden
-      zelfregulering
-      en tot slot digitale geletterdheid

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aangenomen. De wet Passend Onderwijs is een mijlpaal voor onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en maakt deel uit van een breder traject om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (naast o.a. opbrengstgericht werken en verdere professionalisering).  
De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014. De zorgplicht betekent dat het schoolbestuur (in ons geval de Borgesiusstichting) samen met de andere schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband (regio Roosendaal – Moerdijk) de verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden en wil men het volgende bereiken:
-           Alle kinderen krijgen een passende plaats in het onderwijs;
-           Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Kan dit niet, dan naar gaat het kind naar het speciaal onderwijs;
-           Scholen krijgen mogelijkheden voor ondersteuning op maat;
-           De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van een kind zijn bepalend, niet de beperkingen;
-           Kinderen zitten niet meer langdurig thuis.  

Afspraken tussen schoolbesturen over onder andere de vormgeving van het samenwerkingsverband, de (toewijzing van) ondersteuning en de bijbehorende middelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (te vinden op deze site: https://po3002.nl )
Het samenwerkingsverband kan een goed en realistisch ondersteuningsplan opstellen op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) van iedere school. In dit profiel worden de voorzieningen beschreven die worden getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.   De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle boven bestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, namelijk “passend onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van de eigen verantwoordelijkheden. Informatie over het bestuur waar basisschool Vinkenbos onder valt, de Borgesius Stichting, is te vinden op onderstaande website: https://www.borgesiusstichting.nl  
In het School Ondersteunings Profiel van bs Vinkenbos (SOP), welke te vinden is op de website van de school (www.bsvinkenbos.nl ), omschrijven we de volgende zaken:
-           Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning (voor iedere leerling) en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde aanwezig is;
-           Het profiel geeft input voor het Samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio;
-           Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, passend onderwijs kunnen bieden. Voor sommige kinderen is de reguliere basisschool niet de beste plek om onderwijs te volgen. Deze kinderen worden binnen ons    Samenwerkingsverband opgenomen, vaak op speciaal (basis) onderwijs.  

Het SOP is dynamisch, wat wil zeggen dat het jaarlijks wordt aangepast aan de huidige situatie. Daarnaast wordt het SOP jaarlijks besproken met de MR van de school.  

Bs Vinkenbos heeft het profiel ‘brede zorgschool’ wat wil zeggen dat de school in staat is, kinderen met een grote diversiteit aan onderwijs- en zorgvragen goed onderwijs te bieden. Het streven is inclusiviteit, wat inhoudt dat we proberen alle kinderen uit onze gemeenschap een plaats binnen het reguliere onderwijs op Vinkenbos te bieden. Op bs Vinkenbos wordt momenteel methodegericht gewerkt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden en op deze wijze willen we onze kinderen in ieder geval de basis op referentieniveau 1F (95%) meegeven. Het streven is uiteraard zoveel mogelijk kinderen ook de 2F en 1S doelstellingen te laten behalen. Daarom dat de leerkrachten op Vinkenbos geschoold worden in EDI en er gewerkt wordt aan een duidelijke doorgaande lijn op de diverse vakgebieden. Naast aandacht voor de basisvaardigheden zien we dat onze kinderen gebaat zijn bij rust, structuur en duidelijkheid. We willen hier handen en voeten aan geven door o.a. de methode PBS aan onze kinderen (en leerkrachten en ouders) mee te geven.
We zien dat een deel van onze populatie gebaat is bij ‘praktisch gericht onderwijs’, wat o.a. de 21st Century Skills, de autonomie, de zelfredzaamheid bevordert en waarbij de kinderen de combinatie ondervinden tussen leren en doen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerlingenzorg op basisschool Vinkenbos sluit aan op het koersplan van de Borgesiusstichting, welke valt onder Samenwerkingsverband Roosendaal en Moerdijk (PO3002). Dit beleid gaat uit van zoveel mogelijk thuis nabij en inclusiever onderwijs en onderschrijft het belang dat er goed onderwijs gegeven wordt, waarbij aangesloten wordt op de onderwijsbehoeften van ieder kind. De school zorgt voor een goede basisondersteuning en wanneer noodzakelijk en passend kan extra ondersteuning ingezet worden. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van een van de andere (cluster)scholen binnen de Borgesiusstichting of het samenwerkingsverband. De werkwijze van basisschool Vinkenbos ten aanzien van extra ondersteuning en andere afspraken over de wijze waarop de zorg op onze school wordt vormgegeven staan vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP wordt weergegeven welke basis- en extra ondersteuning er aan de leerlingen gegeven kan worden op Vinkenbos. Het SOP is terug te vinden op de website van de school en het samenwerkingsverband en wordt jaarlijks geactualiseerd en met instemming van de MR vastgesteld.

De ambities staan beschreven in ons schoolplan en zijn vertaald in het jaarplan.
Komende periode blijven wij extra inzetten op gedrag door het verder implementeren en borgen van PBS. Door Edux worden wij begeleid op het gebied van Expliciete Directe Instructie, waardoor we de instructievaardigheden van de leerkrachten versterken. Volgend schooljaar gaan we dit verder uitbreiden naar de verschillende basisvakken en zetten we in op het leren van en met elkaar. 
Daarnaast bieden wij begaafde leerlingen het aanbod, de ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben binnen de school en borgen wij deze werkwijze in beleid; Hiervoor hebben collega's zich gespecialiseerd en pakken de rol van HB-coördinator op binnen de school.
Vorig schooljaar is er een taalcoördinator opgeleid, een rekenspecialist en heeft een leerkracht de remedial teaching opleiding gevolgd. Twee leerkrachten hebben de ICC afgerond. Daarnaast hebben beide intern begeleiders de opleiding kwaliteitscoördinator behaald.   
In de onderbouwgroepen (1-2-3-4) bieden we de leerstof beredeneerd aan en laten we kinderen spelend tot ontwikkeling komen. 
De Borgesiusstichting staat voor inclusief onderwijs. Dit vertaalt zich op basisschool Vinkenbos, naar de groei tot een volwaardig kindcentrum. Hierop wordt aankomend jaar vooral gericht op het wegzetten van een doorgaande lijn, in het aanbod, de instructie en borgen.  Het aanbod zal afgestemd worden op de doelen per leerjaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Vinkenbos maakt onderdeel uit van Kindcentrum (KC) Vinkenbos waarin ook Kober Kinderopvang met de peuteropvang, dagopvang en BSO zijn gevestigd. Bij Kober kunnen jonge kinderen terecht voor een VVE aanbod. Op Vinkenbos kun je als baby de school binnenkomen en als pre-puber de school weer verlaten. Door intensieve samenwerking met opvang- en onderwijspartners en zorg- en culturele instanties heeft KC Vinkenbos een belangrijke sociale functie in het dorp. De peuteropvang werkt nauw samen met de basisschool (onder meer op het gebied van vroegtijdig signaleren van problemen). Er is dus al wat 'voorwerk' verricht voor uw kind naar de basisschool gaat. De peuteropvang, het kinderdagverblijf en onze kleutergroepen gebruiken dezelfde observatie methode en registreren dagelijks wat uw kind laat zien (Kijk! 0-7 jaar) *. De gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de kinderen en brengen ook de sociaal-emotionele kant in kaart. U als ouder tekent voor toestemming om overdracht van informatie, die de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang geregistreerd hebben, over te dragen aan de basisschool. Vroegtijdig signaleren vinden wij als school belangrijk. We kunnen op die manier de begeleiding vlot afstemmen op de individuele behoefte van elk kind. We organiseren daarvoor een warme overdracht als onderdeel van de overstap naar de basisschool. Waar nodig en mogelijk sluit de intern begeleider van de school, met toestemming van ouders, aan bij periodieke zorg overleggen bij de kinderopvang.


Kober kinderopvang, altijd dichtbij!

·         Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van uw kind en vaak zelfs in de school. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt uw kind nieuwe talenten en interesses. Wilt uw kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!  

·         Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Op het kinderdagverblijf geven we uw kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat uw kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren. Op iedere groep werken vaste medewerkers die er alles aan doen om te zorgen dat uw kind zich zo snel mogelijk thuis voelt.  

·         Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.    

Kosten
In veel gevallen krijgt u een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen en gezinssituatie. Op kober.nl/rekentool kunt u uitrekenen hoeveel u maandelijks betaalt en wat u van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Overblijven valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvangt u daarom geen toeslag.  

Heeft u niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen opvang tijdens de vakanties? Ook dat is mogelijk.  

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op kober.nl voor een locatie bij u in de buurt of maak een afspraak voor een rondleiding.

* KIJK! rapportage 
KIJK! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Met KIJK! bepaalt de leerkracht op basis van professionele observatie, per ontwikkelingsaspect van het kind, in welke fase het kind zich bevindt. Het KIJK! registratiemodel wordt twee keer per jaar ingevuld, in januari en juni. In de tussenliggende periodes observeert de leerkracht de kinderen tijdens door de kinderen zelf gekozen activiteiten en de door de leerkracht georganiseerde activiteiten. Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn verzameld en genoteerd. Nadat de KIJK rapportage is ingevuld en afgesloten, krijgt uw kind de rapportage mee naar huis en vindt een rapportgesprek plaats naar aanleiding van deze rapportage. 

Terug naar boven