Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

Heggewikke 23 -25 5161 XS Sprang-Capelle

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van R.K. basisschool De Vrijhoeve.

Hier stellen wij onze school aan u voor. We hopen dat de schoolpagina u inzicht geeft in de ontwikkelingen en resultaten op onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. We proberen u zo veel mogelijk te vertellen over de laatste ontwikkelingen.

Behalve voor onze huidige ouders/ verzorgers is deze pagina ook bedoeld als eerste kennismaking voor nieuwe leerlingen en hun ouders / verzorgers, nieuwe personeelsleden, stagiaires en overige belangstellenden. Om een nog beter beeld van onze school te krijgen, kunnen we samen een kennismakingsgesprek inplannen. Studenten of leerkrachten die belangstelling hebben, kunnen een dag meedraaien.

Mocht u meer willen weten dan kunt u kijken op onze website . Wanneer u suggesties heeft ter verbetering of aanvulling, dan wil ik u vragen om contact met ons op te nemen. We staan u graag ter woord. En wanneer u meer wilt weten over onze activiteiten of bijzondere momenten uit de schoolweek dan nodigen wij u uit om een kijkje op onze Facebookpagina  of Instagram pagina  te nemen. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het hele team en de MR,  

Laura de Graaff,  directeur R.K. basisschool De Vrijhoeve

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerking
 • Autonomie
 • Respect
 • Kwaliteit
 • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op onze school ligt al een paar schooljaren tussen de 70 en 80 leerlingen. Helaas zijn er enkele jaren geleden wat gezinnen uit dezelfde jaargroepen vertrokken. We weten wat ons ondersteuningsaanbod moet zijn, wat wij als team daarvoor moeten doen en hoe we leerlingen kunnen helpen om zichzelf te ontwikkelingen. We merken gelukkig weer dat jonge gezinnen onze school als "hun school" zien. Ook horen we duidelijke hulpvragen en positieve verhalen van leerlingen en hun ouders. Onze kleuterklas sluit dit schooljaar af met 6 nieuwe leerlingen. We zijn als team trots op deze ontwikkelingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kleuters gaan op vrijdag tot 11:45 uur naar school. 

Groep 3 gaat tot de kerstvakantie op vrijdagen tot 11:45 uur naar school. Na de kerstvakantie gaat groep 3, op vrijdag, net als de groepen 4 t/m 8 ook gewoon tot 15:15 uur naar school. 

Dit schooljaar gaan we met behulp van de MR uitzoeken of een ander schoolmodel (zoals bijvoorbeeld het continurooster of vijf gelijke dagen model) beter bij onze leerlingpopulatie past. Dit stond afgelopen schooljaar al op de planning, maar door omstandigheden hebben we dit onderzoek laten liggen. We zien het schooltijdenonderzoek als een verkenning omdat we bezig zijn met nieuwbouw en omdat we (door de Coronaperiode) hebben ervaren wat een continurooster kan opleveren.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid
De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden.
We willen dat De Vrijhoeve veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze school.  

ASV-er Leerrijk! Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:

 1. Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
 2. Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
 3. Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator genoemd. Voor onze school is dit Tessa Kwik.

Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er de mogelijkheid een externe aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) in te schakelen. De ASV-er kan scholen helpen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er een aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.   

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directeurs en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • Lichamelijk geweld;
 • Grove pesterijen;
 • Extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Op de site van de onderwijsinspectie is informatie terug te vinden over veiligheid van kinderen en jongeren op school. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).  

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)
Leerrijk! beschikt over drie gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten: Rob Groeneveld (bovenschoolse conciërge), Joop Patty (conciërge op Bs. Teresia) en José van Aarle (conciërge van bs. De Veste). Zij zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin van het woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen. Alle Leerrijk! scholen krijgen jaarlijks een bezoek om alles te checken en veilig te maken en te houden.

Stand van zaken
Schooljaar 2020-2021 hebben we een eerste begin gemaakt om de stukken "anti pestprotocol" en "meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld" een plek te geven in het schoolveiligheidsplan. Het document beleid sociale veiligheid is daarom nog een concept.

Schooljaar 2021-2022 zal het nieuwe kernteam sociale veiligheid worden begeleid door Carin Boerma, schoolmaatschappelijk ondersteuner van Leerrijk!. Onder haar leiding gaan we het schoolveiligheidsplan verder vullen. Daarnaast hebben we een vaste vergaderagenda met de volgende onderwerpen:

 • signaleren / registeren (kindermishandeling en opvallend gedrag)
 • curatieve activiteiten (pestaanpak en sanctiebeleid)
 • preventieve activiteiten (methodisch handelen, veiligheidsbeleving en informatievoorziening naar team, leerlingen en hun ouders)
 • jaarplan (actielijst en speerpunten)

Terug naar boven