Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

Heggewikke 23 -25 5161 XS Sprang-Capelle

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van R.K. basisschool De Vrijhoeve.

Hier stellen wij onze school aan u voor. We hopen dat de schoolpagina u inzicht geeft in de ontwikkelingen en resultaten op De Vrijhoeve. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. We proberen u zo veel mogelijk te vertellen over de laatste ontwikkelingen.

Behalve voor onze huidige ouder(s)/ verzorger(s) is deze pagina ook bedoeld als eerste kennismaking voor nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s), nieuwe personeelsleden, stagiaires en overige belangstellenden. Om een nog beter beeld van onze school te krijgen, kunnen we samen een kennismakingsgesprek inplannen. Studenten of leerkrachten die belangstelling hebben, kunnen een dag meedraaien.

Mocht u meer willen weten dan kunt u kijken op onze website . Wanneer u suggesties heeft ter verbetering of aanvulling, dan wil ik u vragen om contact met ons op te nemen. We staan u graag ter woord. En wanneer u meer wilt weten over onze activiteiten of bijzondere momenten uit de schoolweek dan nodigen wij u uit om een kijkje op onze Facebookpagina  of Instagram pagina  te nemen. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het hele team en de MR,  

Laura de Graaff,  directeur R.K. basisschool De Vrijhoeve

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerking
 • Autonomie
 • Respect
 • Kwaliteit
 • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op De Vrijhoeve ligt al een paar jaar tussen de 70 en 80 leerlingen. Vorig schooljaar is er een leerling vertrokken naar het speciaal onderwijs en zijn drie leerlingen (tussentijds) van school gegaan i.v.m. een verhuizing. 

Helaas zijn er enkele jaren geleden ook wat gezinnen uit dezelfde jaargroep vertrokken. Dat zie je in één combinatiegroep terug in het aantal leerlingen dat op dit moment in die groep zit. 

Met dat gegeven hebben we gekeken naar wat we als school te doen hebben. We hebben geconcludeerd dat het begeleiden van individuele leerlingen en het neerzetten van een gedegen ondersteuningscyclus erg belangrijk. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen namelijk goed volgen, leerlingen uitdagen en bijsturen wanneer dit nodig is. Met deze opdracht zijn we daarom doelgericht bezig zodat de basiskwaliteit nog verder verstevigd wordt.   

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat nieuwe, jonge gezinnen onze school als "hun school" zien. Ook horen we duidelijke hulpvragen en positieve verhalen van onze huidige leerlingen en hun ouders. We ervaren dat gezinnen uit de nieuwbouwwijk Landgoed Driessen kennis komen maken. Dit heeft zeker te maken met de uiteindelijke verhuizing van onze school richting Landgoed Driessen. 

Onze groep 1-2 sloot schooljaar 2020-2021 af met 6 nieuwe leerlingen. We zijn als team blij met deze ontwikkelingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Groep 1-2 gaat op vrijdag tot 11:45 uur naar school; 
 • Groep 3 gaat tot de kerstvakantie op vrijdag tot 11:45 uur naar school;
 • Na de kerstvakantie gaat groep 3 op vrijdag (ook net als de rest van de school gewoon) tot 15:15 naar school. 

Dit schooljaar gaan we met behulp van de MR uitzoeken of een ander schoolmodel (zoals bijvoorbeeld het continurooster of vijf gelijke dagen model) beter bij onze leerlingpopulatie past. Dit stond afgelopen schooljaar al op de planning, maar door omstandigheden hebben we dit onderzoek laten liggen. We zien het schooltijdenonderzoek als een verkenning omdat we bezig zijn met nieuwbouw en omdat we (door de Coronaperiode) hebben ervaren wat een continurooster kan opleveren.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en het personeel en of er zich incidenten voordoen. Daarnaast wordt er bekeken of De Vrijhoeve beleidsmatig voldoende doet om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden.
We willen dat De Vrijhoeve veilig is en dat leerlingen zich thuis voelen. De Vrijhoeve wil onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. De school heeft gedragsregels opgesteld en het onderwijsaanbod mede afgestemd op de mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van het pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze school.  


Kernteam Veiligheid 


Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:

 1. Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
 2. Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
 3. Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator genoemd. 

De Vrijhoeve heeft dit schooljaar een kernteam Veiligheid dat bestaat uit:

 • Bovenschools adviseur (Carin);
 • Anti-pestcoördinator & PBS coördinator(Tessa); 
 • Meldcodecoördinator (Maud); 
 • Vertrouwenspersoon (Cassie); 
 • Coördinator pedagogische veiligheid (Laura).

Er is gekozen voor een adviseur omdat de vorige de anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon eind vorig schooljaar vertrokken zijn naar een andere school binnen Leerrijk!. Zowel de huidige antipestcoördinator als de huidige vertrouwenspersoon zullen dit schooljaar de betreffende scholing volgen om hun taak nog beter uit te kunnen voeren.
De bovenschools adviseur heeft expertise op het gebied van sociale veiligheid en is tevens de bovenschools schoolmaatschappelijke ondersteuner van Leerrijk!. 

Schooljaar 2020-2021 is er een begin gemaakt om de stukken "anti pestprotocol" en "meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld" een plek te geven in het schoolveiligheidsplan. Het document beleid sociale veiligheid is daarom nog een concept. Samen met Carin zal het kernteam Veiligheid het schoolveiligheidsplan verder vullen. Daarnaast is er een vaste vergaderagenda met de volgende onderwerpen:

 • signaleren / registeren (kindermishandeling en opvallend gedrag); 
 • curatieve activiteiten (pestaanpak en sanctiebeleid); 
 • preventieve activiteiten (methodisch handelen, veiligheidsbeleving en informatievoorziening naar team, leerlingen en hun ouders)
 • jaarplan (actielijst en speerpunten). 

ASV-er Leerrijk!
Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er de mogelijkheid een externe aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) in te schakelen. De ASV-er kan scholen helpen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er een aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.   

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directeurs en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
 • Lichamelijk geweld;
 • Grove pesterijen;
 • Extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Op de site van de onderwijsinspectie is informatie terug te vinden over veiligheid van kinderen en jongeren op school. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).  

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)

Leerrijk! beschikt over drie gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten: Rob Groeneveld (bovenschoolse conciërge), Joop Patty (conciërge op Bs. Teresia) en José van Aarle (conciërge van bs. De Veste). Zij zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin van het woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen. Alle Leerrijk! scholen krijgen jaarlijks een bezoek om alles te checken en veilig te maken en te houden.

Stand van zaken


Terug naar boven