Basisschool De Bron

Nieuwevaart 11 5161 AN Sprang-Capelle

  • Wij leren met en van elkaar!
  • We leren van en met elkaar!
  • We doen ons werk zo goed als wij kunnen!
  • We kennen de regels en houden ons hieraan!
  • We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Bron wil kansen bieden aan leerlingen, kansen om hun talenten te ontplooien en waarbij we uitgaan van de groei en ontwikkeling die leerlingen doormaken. 

Als norm hanteren we dat de scores op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Al jarenlang scoort De Bron boven de bovengrens van de inspectienorm. In 2019 scoorden we voor het eerst sinds lange tijd daaronder. We zien dat als een eenmalige ‘dip’ en zijn alert op ons onderwijsaanbod de komende jaren.

In 2020 is vanwege de corona-crisis geen CITO-eindtoets afgenomen.

We hechten niet alleen waarde aan de CITO-eindtoetsscore die onze leerlingen behalen, maar vooral ook aan de leerprestaties en ontwikkelingslijn van onze leerlingen gedurende hun schoolperiode.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de schoolontwikkelingen van alle leerlingen voortdurend en systematisch in de klas en op schoolniveau. De persoonlijke ontwikkeling van elk kind vinden we erg belangrijk: hoe gaat het met dit kind op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.
Behalve met toetsen uit de verschillende methodes, werken we met een leerlingvolgsysteem. Door middel van landelijk genormeerde CITO- toetsen, afgenomen volgens een bij aanvang van elk nieuw schooljaar vast te stellen ‘toetskalender’, gaan we enkele keren per jaar na hoe het leren van onze leerlingen zich ontwikkelt op het gebied van rekenen, lezen en spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8 het leerlingvolgsysteem ZIEN. De leerlingen van groep 1 en 2 volgen we aan de hand van de Leer- en Ontwikkelingslijnen Jonge Kind van ParnasSys.

Rapportage
In september hebben we een oudervertelgesprek. Ouders gaan in gesprek met de leerkracht over hun kind. Wie hun kind is en wat hun kind nodig heeft. In november is er een voortgangsgesprek op verzoek van ouders of school. In februari en juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. In februari is er naar aanleiding van het rapport een gesprek met ouders. In juli is er op verzoek van ouders of school een afsluitend gesprek over het schooljaar.

De kinderen van groep 1/2 krijgen een rapport in november, maart en juli. Het rapport bestaat uit een map waaraan de leerkrachten steeds een nieuw rapport toevoegen. In groep 1/2 bestaat het rapport uit een overzicht van verschillende ontwikkelingsgebieden en een lijst met basiskenmerken. In de andere groepen worden de prestaties van de kinderen vermeld, de inzet bij verschillende vakgebieden en algemene kenmerken. Ook ontvangen de kinderen in het rapport een overzicht van het leerlingvolgsysteem CITO.

Ouders worden uitgenodigd om met de leerkracht over de vorderingen van uw kind in gesprek te gaan. Voorafgaand aan de gesprekken zal elk kind zijn rapportmap mee naar huis nemen.
Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht.

Trendanalyses toetsgegevens
Twee keer per jaar worden er in alle groepen landelijke toetsen van CITO afgenomen voor lezen (technisch en begrijpend), spelling, woordenschat en rekenen. Naar aanleiding hiervan worden er trendanalyses gemaakt. Dit houdt in dat de scores van de toetsen op groeps- en schoolniveau in kaart worden gebracht. De signalen uit de analyses worden gebruikt om het onderwijs zowel op groeps- als op schoolniveau beter af te stemmen.

CITO-eindtoets
Een groot deel van de scholen in Nederland gebruikt de Centrale Eindtoets van CITO. Ook onze kinderen maken in groep 8 deze toets. Onze ambitie is een gemiddelde score te halen die op of boven het landelijk gemiddelde ligt. De cijfers verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van de mogelijkheden van kinderen. De kwaliteit van de school wordt uiteindelijk bepaald door de leerwinst die ieder kind haalt binnen zijn eigen mogelijkheden.

De Bron wil kansen bieden aan leerlingen, kansen om hun talenten te ontplooien, waarbij we uitgaan van de groei en ontwikkeling die leerlingen doormaken.

Al jarenlang scoort De Bron ruim boven de ondergrens van de inspectienorm. In 2019 scoorden we voor het eerst sinds lange tijd daaronder. We zien dat als een eenmalige ‘dip’ en zijn alert op ons onderwijsaanbod de komende jaren. Vanwege de corona-crisis is er in 2020 geen eindtoets afgenomen.

We hechten niet alleen waarde aan de CITO-eindtoetsscore die onze leerlingen behalen, maar vooral ook aan de leerprestaties en ontwikkelingslijn van onze leerlingen gedurende hun schoolperiode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ten opzichte van de vergelijkingsgroep, is het advies van De Bron aan het vervolgonderwijs passend. Leerlingen komen op het niveau van vervolgonderwijs terecht dat voor hen was geadviseerd en verwacht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt wettelijk toezicht om te komen tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Informatie van de Inspectie is interessant voor ouders, personeel en bestuur.

Een inspectiebezoek bestaat uit gesprekken met het College van Bestuur, de locatiedirectie, lesbezoeken, dossieronderzoeken en gegevens uit Scholen op de Kaart. De uitkomsten van dit onderzoek bevatten voor de school aanbevelingen en aandachtspunten. Deze worden verwerkt in herstel- en verbeterplannen op de locatie.

In september 2018 is er een thema onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de aansluiting van PO naar VO. Van dit thema onderzoek zijn geen rapportages en verslagen door de inspectie beschikbaar gesteld. Wel kunnen we melden dat de inspectie vol lof was over de wijze waarop De Bron advies uitbrengt ten aanzien van de schoolkeuze VO en de overgang naar het VO vormgeeft.

Terug naar boven